Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

De vennootschappen moeten een jaarlijkse bedrag betalen om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Hiermee worden initiatieven gefinancierd die de zelfstandigen ten goede komen bijvoorbeeld: de pensioenen of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering. Uw sociaal verzekeringsfonds int deze bijdrage.

Laatst bijgewerkt op 6 november 2023

Welke vennootschappen worden hierdoor beoogd?

Alle vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders.

Opent de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage rechten?

Een vennootschap is geen natuurlijke persoon. Dat is juist de reden waarom zij niet aan de definitie van zelfstandige beantwoordt.

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is gelinkt aan de vennootschap zelf. Zij opent geen rechten, noch voor de vennootschap, noch voor de betrokken zelfstandigen.

Bijdrage en betalingstermijnen

Bijdrage

Er bestaan twee categorieën van bijdragen: 384,44 euro of 960,26 euro.

De jaarlijkse forfaitaire basisbijdrage t.b.v. 384,44 euro.

Vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar 825.750,09 euro overschrijdt, zijn een jaarlijkse bijdrage van 960,26 euro verschuldigd.

Onder balanstotaal verstaat men de totale boekwaarde van de activa van de betreffende vennootschap zoals ze voorkomen op de balans die bij de Nationale Bank van België werd neergelegd.

Het totaal van de activa vindt u terug in de rubriek 20/58 van de jaarrekening (pagina VKT2 voor het verkorte schema, pagina VOL2 voor het volledige schema).

Fiscale aftrekbaarheid

Vermits zij van dezelfde aard is als de bijdragen verschuldigd inzake sociale wetgeving, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar.

Betalingstermijnen

Jaarlijks

Je moet je vennootschapsbijdrage vanaf 2023 ieder jaar ten laatste betalen op 31 december.

Bij aansluiting

De bijdrage moet uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van oprichting van de vennootschap (verwerving van rechtspersoonlijkheid) of van haar onderwerping aan de belasting der niet-verblijfhouders betaald worden.

Merk op dat de bijdrage geacht wordt betaald te zijn de dag waarop het bedrag op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staat (met uitzondering van de storting in een postkantoor).

Verhogingen wegens laattijdige betaling

Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum wordt een verhoging van 1% per kalendermaand vertraging toegepast op het geheel of een gedeelte van de onbetaalde bijdrage en dit tot en met de maand waarin de schuld betaald wordt of een gerechtelijke procedure ingeleid wordt.

Er valt te noteren dat de verhogingen ambtshalve en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn.

Als een vrijstelling van bijdrage op onrechtmatige wijze toegekend werd, zijn verhogingen met terugwerkende kracht verschuldigd.

Vrijstelling van bijdrage

Bij begin van activiteit

Bepaalde vennootschappen kunnen gedurende drie jaar vanaf het jaar van oprichting van de vennootschap (zijnde bij de verwerving van rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie) vrijgesteld worden van de betaling van deze bijdrage.

Dit kan enkel indien volgende voorwaarden vervuld zijn: 

  1. De vennootschap is een “personenvennootschap”
  2. De vennootschap moet ingeschreven zijn als inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
  3. De bestuurders/zaakvoerder(s) alsook de meerderheid van de werkende vennoten werden gedurende meer dan drie jaar in de loop van de tien jaar die aan de oprichting van de vennootschap voorafgaan niet aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen

Vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden om een vrijstelling te genieten, dienen een aanvraag in bij het sociaal verzekeringsfonds en zullen een verklaring op erewoord moeten invullen.

Het sociaal verzekeringsfonds zal ieder jaar nagaan of de vennootschap nog onder de voorwaarden valt.

In geval van niet-activiteit (slapende vennootschap)

De vennootschappen die, door middel van een getuigschrift uitgereikt door de administratie der directe belastingen, bewijzen dat zij gedurende één of meerdere volledige kalenderjaren geen enkele handels- of burgerrechtelijke activiteit uitgeoefend hebben, zijn voor de betrokken jaren geen bijdragen verschuldigd.

Als de jaarbijdrage reeds betaald werd, kan zij terugbetaald worden.

Andere gevallen van vrijstelling

De vennootschappen die zich, in de loop van het jaar, in één van de volgende situaties bevinden, moeten de jaarlijkse bijdrage niet betalen:

  • Failliet verklaarde vennootschappen
  • Vennootschappen die het voorwerp van een gehomologeerd akkoord na faillissement of van een gehomologeerd gerechtelijk akkoord uitmaken
  • Vennootschappen in vereffening

Indien de bijdrage reeds betaald is geweest vooraleer één van deze gebeurtenissen is voorgevallen, zal deze bijdrage niet terugbetaald worden. 

Fusie of opslorping van vennootschappen

In geval van fusie van twee of meerdere vennootschappen is de nieuw ontstane fusievennootschap de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, zelfs indien de gefuseerde vennootschappen elk afzonderlijk reeds de betaling uitgevoerd hebben.

In geval van opslorping is de opslorpende vennootschap slechts ertoe gehouden éénmaal de bijdrage te betalen.

Merk op dat de wijzigingen van juridische vorm of van de statuten niet als oprichting van een nieuwe vennootschap beschouwd worden.

Verjaring

De rechtsvordering tot betaling van deze bijdrage verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd is.

Deze verjaring kan worden onderbroken, onder meer door een aangetekend schrijven of een dagvaarding om voor de Arbeidsrechtbank te verschijnen. 

Verandering van sociaal verzekeringsfonds

Elke vennootschap moet minimum drie jaar bij hetzelfde fonds aangesloten blijven. Na deze termijn kan ze, voor zover de bijdragen en verhogingen betaald zijn, bij een ander fonds aansluiten.

Elke aanvraag tot verandering dient vóór 30 juni bij het nieuwe fonds ingediend te worden, waarna de mutatie op 1 januari van het volgende jaar een aanvang neemt.