Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Welke documenten moet u voorleggen om uw zelfstandig statuut stop te zetten?

Zelfstandige in eigen naam? In een vennootschap? Meewerkende echtgenoot? Hoe kan ik mijn statuut stopzetten?

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2022

De sociale bijdragen voor een begonnen kwartaal zijn volledig verschuldigd

Voorbeeld: een zelfstandige die zijn activiteit op 20 mei staakt, zal de volledige sociale bijdrage van het 2e kwartaal verschuldigd zijn.

Uitzondering: de sociale bijdrage is niet verschuldigd als de zelfstandige zijn activiteit staakt in het kwartaal waarin hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, een vervroegd ouderdomspensioen ontvangt of overlijdt.

U hebt een zelfstandige activiteit in eigen naam (eenmanszaak)

Vervolledig de verklaring van stopzetting die u terugvindt op deze pagina en voeg volgend document toe: 

  • een kopie van het uittreksel KBO dat de stopzetting van uw onderneming aantoont. 

U bent mandataris, werkend vennoot of bedrijfsleider 

Bezorg ons volgende stukken:

  • Een kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het verslag van de algemene vergadering waaruit je ontslag als mandataris blijkt, óf een kopie van dit verslag van de algemene vergadering die uw ontslag bevestigt, alsmede de effectieve datum van uw ontslag

Het vennootschapsrecht vereist de bekendmaking van akten waarin de benoeming en het ontslag van een bestuurder, een zaakvoerder, een commissaris en een vereffenaar worden vastgelegd.

  • Een kopie van het aandelenregister dat de overdracht van de aandelen aantoont
  • Een verklaring op eer van de zaakvoerder die bevestigt dat u niet langer werkende vennoot bent binnen de vennootschap

+ Vervolledig de verklaring van stopzetting die u terugvindt op deze pagina. 

U bent zelfstandige helper

Wij hebben een verklaring op eer nodig van de zelfstandige die wordt bijgestaan, waarin wordt bevestigd dat u hem niet langer bijstaat in zijn zaak.

+ Vervolledig de verklaring van stopzetting die u terugvindt op deze pagina in gerelateerde documenten

U bent meewerkende partner

U kunt statuut stopzetten op basis van een verklaring op eer van uw partner waarin wordt bevestigd dat u hem of haar niet langer helpt in zijn of haar onderneming.

+ Vervolledig de verklaring van stopzetting die u terugvindt op deze pagina in gerelateerde documenten

Stopzetting van een vennootschap

Uw zelfstandige activiteiten stopzetten, betekent niet noodzakelijk dat uw vennootschap ophoudt te bestaan. U kan uw aandelen doorverkopen, uw onderneming ‘slapend’ laten voortbestaan of ze effectief opheffen.

Uw vennootschap kan vrijwillig ontbonden worden, bijvoorbeeld door een herstructurering of onenigheid tussen vennoten. Maar de ontbinding kan evengoed door de rechtbank worden uitgesproken of uw zaak kan failliet verklaard worden.

Om de activiteiten van uw vennootschap stop te zetten, moet ze worden:

  • Ontbonden: liquidatie door een vereffenaar
  • Vereffend: bezittingen te gelde maken en schulden aanzuiveren of betalen

Voortgezette verzekering 

Met de voortgezette verzekering kan u uw recht op kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen behouden door verlaagde bijdragen te betalen nadat u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Voorwaarden

U moet :

  • Zelfstandige in hoofdberoep zijn gedurende het jaar voorafgaand aan de stopzetting
  • Uw zelfstandige activiteit volledig stopzetten
  • Uw aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kalenderkwartaal dat volgt op het kwartaal van stopzetting van uw zelfstandige activiteit
  • Tijdens de periode van de voortgezette verzekering sociale bijdragen blijven betalen

Aanvraag

Deze aanvraag moet ingediend worden bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

Opgelet!  De aanvraag moet ingediend worden vóór het einde van het derde kwartaal volgend op de beëindiging van uw activiteit.. U kan na het verstrijken van deze termijn nog een aanvraag indienen, mits u de vertraging door bijzondere omstandigheden kunt rechtvaardigen. 

Een voortgezette verzekering is mogelijk gedurende twee jaar als u nog geen 60 jaar was toen u ophield met werken en tot de pensioengerechtigde leeftijd als u 60 jaar was toen u ophield met werken.