Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wie is meewerkende partner ?

Wie is meewerkende partner? Wie valt niet onder dit statuut? Wat zijn de formaliteiten? Welke sociale zekerheid is er?

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2022

Wie is meewerkende partner ?

U hebt de hoedanigheid van meewerkende partner (wettelijk vermoeden) indien:

  • U echtgenoot (of partner verbonden met een verklaring van wettelijke samenwoning) van een zelfstandige bent
  • U uw zelfstandige echtgenoot/partner effectief (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar) in zijn/haar zaak helpt
  • U geen eigen inkomen uit een andere beroepsactiviteit haalt, noch enig vervangingsinkomen geniet, waardoor u persoonlijke rechten in het kader van de sociale zekerheid opent.

In dit geval is het statuut van meewerkende echtgenoot op u van toepassing en dient u zich bij het sociaal verzekeringsfonds van uw echtgenoot of partner aan te sluiten.

Wie is uit het stelsel van meewerkende partners uitgesloten?

  • U geniet persoonlijke sociale-zekerheidsrechten

Indien u voldoende persoonlijke rechten opent via een beroepsactiviteit of als genieter van een vervangingsinkomen (werkloosheid, pensioen,…), bent u niet onderworpen aan het stelsel van meewerkende partner.

  • Uw echtgenoot is bedrijfsleider

Als uw echtgenoot zijn activiteit uitoefent als zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot binnen een vennootschap, wordt hij fiscaal als bedrijfsleider aangezien en kan hij aan u geen inkomen als helper toekennen. U bent dus uitgesloten uit het toepassingsgebied van het sociaal statuut van meewerkende partner.

  • U staat uw echtgenoot niet effectief bij

Wanneer u uw echtgenoot zelfstandige niet helpt of hem/haar op hoogst toevallige basis bijstaat (niet regelmatig en minder dan negentig dagen per jaar), is het stelsel van meewerkende partner niet op uw geval van toepassing.

Formaliteiten

In de drie voormelde gevallen dient u het “document in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige” afkomstig van ons sociaal verzekeringsfonds, in te vullen en ons de verklaring op eer (pagina 2) terug te sturen. De verklaring op eer dient via aangetekend schrijven aan het sociaal verzekeringsfonds bezorgd te worden binnen de 90 dagen volgend op het begin van activiteit van de zelfstandige echtgenoot/partner of volgend op de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de onderwerping aan het statuut van meewerkende echtgenoot (huwelijk, einde persoonlijk statuut…).

Opgelet! De verklaring op eer kan geen terugwerkende kracht hebben.

Bij laattijdig binnenbrengen zullen de sociale bijdragen voor vroegere kwartalen verschuldigd zijn.

Bovengenoemde documenten zijn verkrijgbaar bij onze diensten of kunnen worden gedownload van onze website.