Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wie is zelfstandige in bijberoep?

Uw bent een zelfstandige in bijberoep wanneer u, naast deze activiteit, sociale rechten verwerft via een ander sociaal statuut.

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2022

U kan als zelfstandige in bijberoep worden beschouwd indien u, buiten die zelfstandige activiteit:

  • Werkt als loontrekkende 

Het aantal gepresteerde uren in het kader van uw activiteit als loontrekkende of als uitzendkracht, dient ten minste gelijk te zijn aan de helft van het aantal arbeidsuren gepresteerd per maand door een voltijds tewerkgestelde persoon in dezelfde onderneming of bedrijfssector.

Voorbeeld: u bent loontrekkende binnen een onderneming en vat een zelfstandige activiteit aan. U oefent de beide activiteiten gelijktijdig uit. De onderneming voorziet 38 uur wekelijkse arbeidsduur. Uw arbeidstijd moet ten minste gelijk zijn aan 19 u/week opdat u onderworpen zou kunnen worden als zelfstandige in bijberoep. Dit komt overeen met minimum 235 u/kwartaal . Dus een norm van 62 dagen in een regime van 38u, 5d/week : (38/5)x62= 471/2= 235u.

Opgelet: indien u een haltijds contract hebt als loontrekkende, maar u neemt verlof zonder wedde dan zal het aantal uur dat u gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan minstens een halftijdse loontrekkende activiteit. M.a.w. u zal beschouwd worden als een zelfstandige in hoofdberoep! 

  •  Werkt als (tijdelijk) niet-statutair onderwijzend personeel 

Bovenstaande regels zijn ook van toepassing op tijdelijk en niet-statutair onderwijzend personeel

  •  Werkt als ambtenaar

(staatsambtenaren, ambtenaren) of u opent rechten in een ander pensioenstelsel ingevoerd bij wet, bij provinciaal reglement of door de NMBS.

U dient 200 dagen of 8 maanden per jaar te werken en het gepresteerde uurrooster dient ten minste met een maandelijkse halftijdse betrekking overeen te stemmen.

  • Werkt als statutair onderwijzend personeel

U dient ten minste 6/10de van een volledig uurrooster te presteren. Als u twee of meer activiteiten als onderwijs personeel uitoefent, kunnen deze gecumuleerd worden om de wettelijke criteria te vervullen en om dus beschouwd te kunnen worden als een zelfstandige in bijberoep.

  • Een vervangingsinkomen van de werkloosheidskas (werkloosheid, loopbaanonderbreking of tijdskrediet) geniet 

Indien u, als zelfstandige, tegelijk een vervangingsinkomen geniet of rechten op pensioen vrijwaart met betrekking tot de andere beroepsactiviteit die niet langer uitgeoefend wordt (ontvangst van verbrekingsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, uitkering omwille van loopbaanonderbreking…), kunt u, onder bepaalde voorwaarden, beschouwd worden als zelfstandige in bijberoep.

  • Een vervangingsinkomen van het ziekenfonds geniet

 U dient, enerzijds een arbeidsongeschiktheid te hebben van minimum 66% en anderzijds, een uitkering te genieten die het equivalent is van een pensioen als alleenstaande zelfstandige. 

Opmerking: het betreft hier arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die betrokkene ontvangt uit hoofde van een loontrekkende activiteit.