Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mijn sociale bijdragen verlagen

Zolang uw definitieve inkomsten niet gekend zijn, kunt u vragen lagere sociale bijdragen te betalen. Uiteraard wanneer u veronderstelt dat uw inkomen lager zal zijn dan het inkomen waarop we uw sociale bijdragen berekenen.

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2022

Hoe vraagt u een vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen?

Dit kan eenvoudig onlineOm uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®. Wenst u het formulier op papier in te vullen? De aanvraag mag u, aangetekend, versturen naar uw sociaal verzekeringsfonds door middel van een vastgelegd aanvraagdocument: het formulier art.11. U mag dit document ook binnenbrengen in één van onze ondernemingsloketten.

Daarnaast moeten de nodige bewijsstukken (zie hieronder) worden toegevoegd aan de aanvraag.

Opgelet: bent u primostarter? Dan volstaat meestal de aanvraag via het formulier art.11, zonder extra bewijsstukken.

Geldigheidsduur van de aanvraag / toekenning

Een aanvraag heeft in principe maar op één bijdragejaar betrekking hebben, uitgezonderd starters in begin van activiteit.

De aanvraag kan tijdens of na het desbetreffende bijdragejaar ingediend worden, zolang de definitieve inkomsten nog niet gekend zijn.

Inhoud van de aanvraag - bewijslast tweeledig

In uw aanvraag moet u volgende 2 zaken bewijzen:

 1. Uw werkelijk beroepsinkomen: Let wel, deze aanpassing is enkel mogelijk via een gemotiveerde aanvraag. Als u zelfstandige in hoofdberoep bent, kunt u niet verminderen onder de drempel van de wettelijke minimumbijdrage.
 2. Inkomsten van het aangevraagde jaar dienen gedaald te zijn tov de inkomsten van 3 jaar geleden (*).

(*) Uiteraard geldt dit enkel als u al drie jaar of langer werkt als zelfstandige.

Opgelet wanneer u in een kalenderjaar minder dan 4 kwartalen aan het zelfstandigenstatuut bent onderworpen. Uw jaarinkomen kan dan hoger uitvallen dan gedacht, omdat dit eerst nog wordt omgerekend ('geproratiseerd') naar een fictief jaarinkomen. Uw sociaal verzekeringsfonds vermenigvuldigt dan de inkomsten van het kalenderjaar met 4 en deelt dit bedrag vervolgens door het aantal actieve kwartalen (1, 2 of 3).

Inhoud van de aanvraag - verschillende criteria 

De bewijsstukken moeten getoetst worden aan 3 criteria:

Criteria 1: Elementen uit het dossier “sociale bijdragen” van de aanvrager die kunnen wijzen op eerdere problemen bij de betaling van de verschuldigde bijdragen.

Voorbeelden:

 • De opstart van een gerechtelijke procedure in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag wegens onbetaalde sociale bijdragen en waarvan een gedeelte als oninbaar werd geboekt
 • Daadwerkelijke betaling van een aanzienlijke regularisatie
 • Meer dan 2 kwartalen vrijstelling verkregen tijdens het vorige bijdragejaar
 • Etc.

Criteria 2Persoonlijke voorvallen van de aanvrager.

Voorbeelden:

 • Bevalling van de vrouwelijke zelfstandige
 • Ziekte / ongeval / handicap/ …
 • Hulp OCMW (gedetailleerd verslag noodzakelijk)
 • Collectieve schuldenregeling sedert N – 3
 • Etc.

Criteria 3: Directe of indirecte link met de uitoefening van de activiteit. 

Voorbeelden:

 • Faillissement van een belangrijke klant
 • Procedure(s) tegen klanten , leveranciers, ..
 • Ongevallen en/of rampen die de zelfstandige activiteit belemmeren, verhinderen, ..
 • Daling btw-inkomsten in verhouding met de gevraagde vermindering
 • Etc.

Principe: 

Iedere aanvraag moet beantwoorden aan minstens 2 criteria EN Iedere aanvraag moet minstens 1 element uit criteria 2 of 3 bevatten.

Beslissing van de aanvraag

Wij zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van onze beslissing.  Als uw aanvraag wordt goedgekeurd en u aan het einde van het jaar vaststelt dat uw inkomen uiteindelijk hoger zal zijn dan verwacht, adviseren wij u om voor het einde van het lopende jaar een toeslag te betalen.

Opgelet: de inkomsten worden steeds definitief berekend op het jaar van activiteit zelf.

Een ten onterechte aangevraagde vermindering geeft aanleiding tot een regularisatie van de sociale bijdragen inclusief wettelijke, trimestriële verhogingen van 3% en een éénmalige wettelijke verhoging van 7%, wanneer wij de werkelijke inkomsten ontvangen van de FOD Financiën.