Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kwijtschelding verhogingen

Indien u uw bijdrage niet op tijd betaald heeft op het einde van een kwartaal, dan volgt er een verhoging van 3% op het deel dat niet werd betaald. In uitzonderlijke omstandigheden kunt u voor deze aangerekende verhogingen een kwijtschelding aanvragen bij het RSVZ. U hoeft deze verhogingen dan niet meer te betalen.

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022

Indien u uw bijdrage niet op tijd betaald heeft op het einde van een kwartaal, dan volgt er een verhoging van 3% op het deel dat niet werd betaald. Daar komt telkens weer 3% bij wanneer een volgend kwartaal verstrijkt en de bijdragen dan nog steeds niet betaald zijn.

Als u op het einde van een kalenderjaar de bijdragen die in dat jaar werden gevorderd, niet of niet volledig heeft betaald, wordt op 1 januari een eenmalige verhoging toegepast van 7% op het deel dat niet is betaald.

In uitzonderlijke omstandigheden kunt u voor deze aangerekende verhogingen een kwijtschelding aanvragen bij het RSVZ. U hoeft deze verhogingen dan niet meer te betalen.

Voorwaarden?

U kunt een aanvraag tot kwijtschelding indienen, onder voorwaarde dat:

  • U zich kunt beroepen op een geval van overmacht. Een ongeval heeft u bijvoorbeeld verhinderd te betalen.

❕ Het niet ontvangen van uw post geldt niet als reden.

  • U te goeder trouw dacht niet onderworpen te zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk of u nu zelfstandige in hoofd- of bijberoep was.
  • Andere redenen die men in overweging kan nemen, bijvoorbeeld u zit in een moeilijke financiële situatie (bv. faillissement/steun van het OCMW) of door ziekte kon u niet verder werken.

Het gaat om de kwijtschelding van de verhogingen, niet van de sociale bijdragen zelf. Let op: de voorbeelden hierboven garanderen niet dat het RSVZ de kwijtschelding van de verhogingen goedkeurt. 

Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt op deze pagina het aanvraagformulier terugvinden dat u samen met de bewijsstukken per post/e-mail (mybusiness@securex.be) aan Securex Integrity kunt bezorgen.