Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen van hun bestuurders en werkende vennoten die in gebreke blijven. Omgekeerd, zijn de mandatarissen en de vennoten tevens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage.

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2022

Om welke schuld gaat het?

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor de bijdragen, maar eveneens voor de verhogingen en kosten van herinneringsbrieven die het sociaal verzekeringsfonds toestuurt.

Eenheid van schuld

Alle hoofdelijke schuldenaars zijn gehouden tot het volledige bedrag van de schuld.

Deze is immers ondeelbaar. Het sociaal verzekeringsfonds kan zich richten tot gelijk welke schuldenaar die de volledige schuld zal moeten betalen.

In principe kan de persoon die de schuld van de in gebreke blijvende eigenlijke schuldenaar betaald heeft, beroep tegen deze laatste aantekenen

Verjaring

De wet voorziet dat de vervolging ingesteld door het sociaal verzekeringsfonds tegen één van de hoofdelijk aansprakelijken de verjaring ten opzichte van allen stuit.

Omvang van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Als er meerdere hoofdelijk aansprakelijken (zaakvoerders, bestuurders en/of werkende vennoten) voor dezelfde vennootschap bestaan, zijn zij elk gehouden tot de volledige schuld. Zo ook, wanneer de mandataris van de vennootschap eveneens mandataris binnen andere vennootschappen is; hij kan geen uitsplitsing van zijn schuld vragen en is gehouden tot betaling van de integrale schuldsom.

De vennootschap is slechts hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale bijdragen verschuldigd door haar mandatarissen voor de periode gedurende welke ze effectief een mandaat binnen de vennootschap hebben.

Gevolgen

In geval van faillissement van de rechtspersoon: als de vennootschap failliet verklaard wordt, zullen de bijdragen verschuldigd door de mandatarissen en werkende vennoten op het passief van de vennootschap opgetekend worden. Als de vennootschap niet in orde is met de betaling van haar sociale bijdragen, zal het sociaal verzekeringsfonds bij de bestuurders de bijdragen van deze failliet verklaarde vennootschap opvorderen, die zij uit hun eigen fondsen zullen moeten putten.

Conclusie

Het is dus van het hoogste belang dat iedereen zijn bijdragen tijdig betaalt. Bij ontstentenis van betaling van de bijdragen als zelfstandige of van de bijdragen als vennootschap, kan dit heel zware financiële gevolgen in hoofde van de hoofdelijk aansprakelijke met zich meebrengen.