Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als het statuut van meewerkende partner op u van toepassing is, dient u zich aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van uw zelfstandige echtgenoot/partner.

Laatst bijgewerkt op 6 mei 2022

Ongeacht het gekozen statuut (mini- of maxi-) dient een aansluitingsverklaring als meewerkende partner ingevuld te worden en teruggestuurd naar het fonds vanaf het begin van de activiteit.

De aansluiting kan gerealiseerd worden op onze website. Klik hier. 

Maxistatuut en ministatuut

Sinds 1 juli 2005 is het maxistatuut verplicht voor de meewerkende partners geboren na 1955. U bent dan op dezelfde manier verzekerd als een zelfstandige in hoofdberoep (pensioen, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, gezinsbijslag, moederschapshulp, overbruggingsrecht, mantelzorg).

De meewerkende partners geboren vóór 1956 hebben de keuze tussen het ministatuut en het maxistatuut.

De sociale bijdragen in het ministatuut zijn zeer laag, waardoor er alleen rechten worden opgebouwd voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Er is dus geen pensioenopbouw.

Dit statuut zal langzaam verdwijnen. 

De hoofdelijke aansprakelijkheid

De zelfstandige die met een meewerkende partner werkt, is hoofdelijk met hem/haar gehouden tot de betaling van de sociale bijdragen die hij/zij verschuldigd is.

Om welke schuld gaat het?

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor de bijdragen, maar eveneens voor de verhogingen en kosten van herinneringsbrieven die het sociaal verzekeringsfonds toestuurt.

Eenheid van schuld

Alle hoofdelijke schuldenaars zijn gehouden tot het volledige bedrag van de schuld. Deze is immers ondeelbaar. Het sociaal verzekeringsfonds kan zich richten tot gelijk welke schuldenaar die de volledige schuld zal moeten betalen.

In principe kan de persoon die de schuld van de in gebreke blijvende eigenlijke schuldenaar betaald heeft, beroep tegen deze laatste aantekenen.

Verjaring

De wet voorziet dat de vervolging ingesteld door het Sociaal Verzekeringsfonds tegen één van de hoofdelijk aansprakelijken de verjaring ten opzichte van allen stuit.

Gevolgen in geval van vrijstelling

Zelfs wanneer de helper vrijstelling gekregen heeft, blijft de zelfstandige gehouden tot de volledige schuld. Indien de geholpen zelfstandige zelf financiële moeilijkheden ondervindt, kan hij vragen om vrijgesteld te worden van zijn verplichting tot betaling als hoofdelijk aansprakelijke.

Merk op dat de zelfstandige die vrijstelling van bijdragen verkregen heeft, automatisch van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid is ontheven.

Conclusie

Het is dus van het hoogste belang dat iedereen zijn bijdragen tijdig betaalt. Bij ontstentenis van betaling van de bijdragen als zelfstandige of van de bijdragen als vennootschap, kan dit heel zware financiële gevolgen in hoofde van de hoofdelijk aansprakelijke met zich meebrengen.