Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Beperkte inkomsten

Gepensioneerden jonger dan 65 jaar met een loopbaan van minder dan 45 jaar mogen slechts beperkt bijverdienen als zelfstandige.

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2022

In principe moet u iedere beroepsbezigheid stopzetten vooraleer uw pensioen kan betaald worden. Onder bepaalde voorwaarden kan u echter wel nog een beroepsbezigheid uitoefenen.

Voorwaarden

  • De uitoefening van de beroepsbezigheid op voorhand aangeven
  • De beroepsinkomsten beperken

Aangifte van beroepsactiviteit

De persoon die een activiteit wenst verder te zetten na de inwerkingtreding van zijn pensioen, moet zijn aangifte doen:

  • Hetzij voor de datum van inwerkingtreding van het pensioen
  • Hetzij binnen de 30 dagen die volgen op de betekening van de pensioenbeslissing
  • Hetzij, als de betrokkene reeds pensioengenieter is, binnen de 30 dagen volgend op het begin van zijn nieuwe activiteit

De verklaring dient aan het RSZV gedaan te worden indien u enkel een pensioen als zelfstandige geniet. In geval van gemengde loopbaan (zelfstandige en loontrekkende), kan de verklaring ook bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) ingediend worden.

U moet uw beroepsactiviteit met behulp van het officiële formulier Model 74 aangeven. Dit formulier is beschikbaar bij het gemeentebestuur, bij het RSVZ, de RVP of op de websites van deze instanties.

Beperkte inkomsten

Iedere genieter van een rust- of overlevingspensioen is gemachtigd een bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen en tegelijk het voordeel van zijn pensioen te behouden, op voorwaarde dat hij bepaalde limietbedragen niet overschrijdt.

De toegestane plafonds schommelen naargelang van de categorie van het pensioen, de aard van de uitgeoefende activiteit (loontrekkende of zelfstandige) en de samenstelling van het gezin van de gepensioneerde.

Voor 65 jaar:

  Rustpensioen OF rust- en overlevingspensioen Uitsluitend overlevingspensioen
Zonder kind ten laste 7.880 18.347
Met kind ten laste 11.820

27.521 (1 kind ten laste)

+ 4.587 (verhoging per extra kind ten laste)

 

Vanaf 65 jaar:

  Rustpensioen OF rust- en overlevingspensioen
Uitsluitend overlevingspensioen Rustpensioen 65 jaar
Zonder kind ten laste 22.760 onbeperkt
Met kind ten laste 27.685 onbeperkt

Indien de beroepsinkomsten deze bedragen overschrijden, wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken kalenderjaar geschorst naar rato van het percentage van overschrijding van deze bedragen.

Sancties

Zodra uw inkomsten 25% boven de toegelaten grens liggen, wordt uw pensioen voor het betrokken jaar geschorst en teruggevorderd. Wanneer uw zelfstandige activiteit inkomsten oplevert die de toegelaten grens met minder dan 25% overschrijden, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding.