Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen.

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022

Wie kan in aanmerking komen? 

 • De zelfstandige
 • De zelfstandige-geholpene die niet langer aangesproken wil worden voor de bijdragen verschuldigd door zijn helper (dit noemen we de opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid). Opgelet: dit is enkel nog geldig voor een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan geen opheffing meer aanvragen
 • De erfgenamen van een overleden zelfstandige

💡 Controleer eerst best of u geen vermindering van uw sociale bijdragen kunt verkrijgen. Dit maakt het mogelijk uw bijdragen beter af te stemmen op uw verwachte lagere inkomsten van het jaar zelf.

Voorwaarden?

Als u zich “in een staat van behoefte” bevindt, dan kunt u een aanvraag om vrijstelling van sociale bijdragen indienen. Deze vrijstelling zal slechts toegestaan worden als het inkomen voor het beoogde jaar minder dan een bepaalde drempel bedraagt. Dit bedrag stemt overeen met het dubbele van het bedrag van de armoedegrens.

Het RSVZ kan beslissen om de aanvraag niet in overweging te nemen:

 • Wanneer u aan de voorwaarden beantwoordt om een aanvraag tot vermindering van de betaling van de voorlopige bijdragen te krijgen, maar hiervan geen gebruik heeft gemaakt;
 • Wanneer u in de twee jaar voor de aanvraag:
  • Een administratieve geldboete zonder uitstel en zonder toepassing van verzachtende omstandigheden of
  • Een sanctie in toepassing van het sociaal strafwetboek werd opgelegd;
 • Wanneer u in de vijf jaar voor de aanvraag een beslissing tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling heeft gekregen:
  • Door verklaringen waarvan achteraf is gebleken dat ze onjuist of onvolledig zijn
  • Doordat u het nagelaten hebt om inlichtingen te geven die bepalend waren voor het nemen van de vorige beslissing

⚠ Wanneer u kiest voor een vrijstelling van sociale bijdragen, dient u deze bijdragen niet te betalen als uw aanvraag door het RSVZ wordt goedgekeurd. Dit wil tevens ook zeggen dat u voor de vrijgestelde periodes niet bijdraagt aan het stelsel van de sociale zekerheid en dus geen pensioenrechten opent.

Werd uw aanvraag om vrijstelling goedgekeurd? Dan zult u na 5 jaar van ons een betalingsbericht ontvangen.

Waarom doen we dit? Na 5 jaar bevindt u zich mogelijks in een financieel gunstigere situatie. Door op dat moment alsnog de vrijgestelde bijdragen te betalen, opent u opnieuw het recht op pensioenuitkeringen.

Hoe moet u een aanvraag indienen?

Meer informatie vindt u in de infofiche op deze pagina. Ook het aanvraagfrmulier kan u hier terugvinden.