Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De helper

Een zelfstandig helper is een persoon die geen eigenaar van de zaak is, maar een zelfstandige bijstaat of vervangt zonder aan een arbeidsovereenkomst gebonden te zijn. Wat zijn de verplichtingen van de zelfstandige helper? Zijn er uitzonderingen?

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2022

Verzekeringsplicht

Als zelfstandige helper moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor de start van uw activiteit.

U betaalt dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige. 

Daarmee opent u dezelfde rechten als een zelfstandige: terugbetaling gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheids- en moederschapsuitkeringen, pensioen, gezinsbijslag, overbruggingsrecht.  

Uitzonderingen op de verzekeringsplicht

Bevindt u zich als helper in één van de volgende situaties, dan hoeft u zich niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds:

1. Als helper bent u niet verzekeringsplichtig vóór 1 januari van het jaar waarin u 20 wordt, tenzij u gehuwd bent

Als helper moet u zich pas aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin u 20 wordt. Indien u als helper huwt vóór het jaar waarin de twintigste verjaardag valt, moet u zich aansluiten vanaf het kwartaal van het huwelijk.

2. Toevallige hulp

Hulp is toevallig wanneer ze niet regelmatig is en wanneer ze minder dan 90 dagen per jaar wordt geleverd. Is slechts 1 van deze 2 voorwaarden vervuld, dan moet u zich als helper aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

3. Helper-student:

Bent u een student van minder dan 25 jaar voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald, dan hoeft u zich niet aan te sluiten. Pas vanaf het kwartaal waarin u 25 jaar wordt of u geen kinderbijslag meer geniet, moet u zich aansluiten.

Opmerking: Als student geniet u kinderbijslag indien u niet meer dan 240u per kwartaal werkt

Speciale gevallen m.b.t. de helper

  • Helper van een helper?

Een helper helpt steeds een hoofdzelfstandige. Je kan dus geen helper van een helper zijn.

  • Helper in vennootschapsverband?

Een helper verleent bijstand aan een zelfstandige of vervangt een zelfstandige; deze zelfstandige is steeds een natuurlijk persoon.

Hoogstens kan aangenomen worden dat een orgaan van een rechtspersoon (bestuurder of zaakvoerder als natuurlijk persoon) door een helper wordt geholpen. Als voorwaarde geldt dat deze hulp uitsluitend ten goede komt aan de zelfstandige en dat de helpersvergoeding uitsluitend door die zelfstandige wordt betaald.

  • Helper van meerdere zelfstandigen of meerdere helpers van één zelfstandige?

Iemand kan perfect meerdere zelfstandigen helpen en één zelfstandige kan geholpen worden door meerdere helpers.

De hoofdelijke aansprakelijkheid

De zelfstandige die met één of meerdere helpers werkt, is hoofdelijk met hen gehouden tot de betaling van de sociale bijdragen die ze verschuldigd zijn.

Om welke schuld gaat het?

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor de bijdragen, maar eveneens voor de verhogingen en kosten van herinneringsbrieven die het Sociaal Verzekeringsfonds toestuurt.

Eenheid van schuld

Alle hoofdelijke schuldenaars zijn gehouden tot het volledige bedrag van de schuld. Deze is immers ondeelbaar. Het Sociaal Verzekeringsfonds kan zich richten tot gelijk welke schuldenaar die de volledige schuld zal moeten betalen.

In principe kan de persoon die de schuld van de in gebreke blijvende eigenlijke schuldenaar betaald heeft, beroep tegen deze laatste aantekenen.

Verjaring

De wet voorziet dat de vervolging ingesteld door het Sociaal Verzekeringsfonds tegen één van de hoofdelijk aansprakelijken de verjaring ten opzichte van allen stuit.

Gevolgen in geval van vrijstelling

Zelfs wanneer de helper vrijstelling gekregen heeft, blijft de zelfstandige gehouden tot de volledige schuld. Indien de geholpen zelfstandige zelf financiële moeilijkheden ondervindt, kan hij vragen om vrijgesteld te worden van zijn verplichting tot betaling als hoofdelijk aansprakelijke.

Merk op dat de zelfstandige die vrijstelling van bijdragen verkregen heeft, automatisch van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid is ontheven.

Conclusie

Het is dus van het hoogste belang dat iedereen zijn bijdragen tijdig betaalt. Bij ontstentenis van betaling van de bijdragen als zelfstandige of van de bijdragen als vennootschap, kan dit heel zware financiële gevolgen in hoofde van de hoofdelijk aansprakelijke met zich meebrengen.