Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Uw plichten

Welke verplichtingen heeft u als gepensioneerde zelfstandige?

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2022

Verplichtingen

  1. U moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 
  2. U moet sociale bijdragen betalen 

Voorwaarden

  • De uitoefening van de beroepsbezigheid op voorhand aangeven
  • De beroepsinkomsten beperken

Aangifte van beroepsactiviteit

De persoon die een activiteit wenst verder te zetten na de inwerkingtreding van zijn pensioen, moet zijn aangifte doen:

  • Hetzij voor de datum van inwerkingtreding van het pensioen
  • Hetzij binnen de 30 dagen die volgen op de betekening van de pensioenbeslissing
  • Hetzij, als de betrokkene reeds pensioengenieter is, binnen de 30 dagen volgend op het begin van zijn nieuwe activiteit

De verklaring dient aan het RSZV gedaan te worden indien u enkel een pensioen als zelfstandige geniet. In geval van gemengde loopbaan (zelfstandige en loontrekkende), kan de verklaring ook bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) ingediend worden.

U moet uw beroepsactiviteit met behulp van het officiële formulier Model 74 aangeven. Dit formulier is beschikbaar bij het gemeentebestuur, bij het RSVZ, de RVP of op de websites van deze instanties.

Beperkte inkomsten

Iedere genieter van een rust- of overlevingspensioen is gemachtigd een bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen en tegelijk het voordeel van zijn pensioen te behouden, op voorwaarde dat hij bepaalde limietbedragen niet overschrijdt.

De toegestane plafonds schommelen naargelang van de categorie van het pensioen, de aard van de uitgeoefende activiteit (loontrekkende of zelfstandige) en de samenstelling van het gezin van de gepensioneerde.

Sancties

Zodra uw inkomsten 25% boven de toegelaten grens liggen, wordt uw pensioen voor het betrokken jaar geschorst en teruggevorderd.

Wanneer uw zelfstandige activiteit inkomsten oplevert die de toegelaten grens met minder dan 25% overschrijden, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding.