Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Overbruggingsrecht naar aanleiding van het conflict in Oekraïne

Zelfstandigen die zwaar zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne hebben recht op een nieuw overbruggingsrecht. Het is identiek aan het recht m.b.t. de coronacrisis. Hierbij de details.

7 april 2022

Het is niet langer mogelijk deze maatregel aan te vragen.

De federale regering heeft in het comité van ministers (kern) beslist een crisisoverbruggingsrecht in te voeren voor zelfstandigen die rechtstreeks getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, kondigde de minister voor Middenstand David Clarinval aan.

Deze maatregel, die van kracht zal zijn van 1 april tot en met 30 juni, is gebaseerd op hetzelfde criterium van "omzetdaling" als het coronacrisis overbruggingsrecht.

Wie heeft recht op het overbruggingsrecht?

De maatregel zal van toepassing zijn voor zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door het conflict in Oekraïne (omzetverlies van ten minste 40% ten opzichte van dezelfde maand in 2019).

Betrokken zelfstandigen:

 • Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (volledige uitkering)
 • Zelfstandigen in bijberoep, artikel 37, studenten en gepensioneerde >14658,44€ (volledige uitkering)
 • Zelfstandigen in bijberoep, artikel 37, studenten tussen 7.329,22 € en 14.658,44 € en gepensioneerde > 7.329,22 € (halve uitkering)

Voorwaarden

 • Een omzetdaling van minstens 40% aantonen voor de maand voorafgaand aan de kalendermaand voor financiële uitkering
 • De wettelijk voorlopige bijdragen van minstens 4 van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarop de aanvraag betrekking heeft betaald hebben ( of twee van twaalf  kwartalen ingeval van een starter)
 • Een daadwerkelijk oorzakelijk verband aantonen tussen het omzetverlies en het conflict tussen Rusland en Oekraïne

Indien u zich in één van volgende situaties bevindt zijn wij van oordeel dat het oorzakelijk verband voldoende aannemelijk is:

 • Het (totaal/substantieel) gebrek aan grondstoffen als gevolg van de opgelegde sancties/het handelsembargo
 • Het wegvallen van (een substantieel deel van) de afzetmarkt
 • Het hebben van een handelsrelatie die rechtstreeks getroffen wordt door de opgelegde sancties/het handelsembargo

Opgelet: het louter en alleen verwijzen naar de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, enz.  is onvoldoende op zich.  U dient dit te kaderen in het licht van uw concrete activiteit.

 • Deze financiële uitkering kan niet gecumuleerd worden met een ander overbruggingsrecht voor dezelfde maand

Uitkering

Volledige uitkering

Met gezinslast: 1782,28€

Zonder gezinslast: 1426,28€

Halve uitkering

Met gezinslast: 891,14€

Zonder gezinslast: 713,14€

Voorbeelden

Voorbeelden die op basis van het voorgaande in aanmerking komen:

 • een aannemer die kan aantonen dat hij zijn materiaal normaliter en/of hoofdzakelijk uit Rusland/Oekraïne invoert en die bij gebrek aan (voldoende en tijdige) alternatieven, zijn werven niet kan uitvoeren.
 • een verkoper van tweedehandswagens die kan aantonen dat zijn klanten hoofdzakelijk uit Rusland/Oekraïne afkomstig zijn, en die zich geconfronteerd ziet met het feit dat hij de wagens niet meer ter plaatse kan afleveren

Opgelet: de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, levensmiddelen, enz., zijn géén voldoende basis om in aanmerking te komen voor de nieuwe tijdelijke crisismaatregel.  Dit zijn neutrale elementen waarvan abstractie dient te worden gemaakt en die onder geen enkel beding volstaan om aanleiding te geven tot een positieve beslissing. 

Voorbeelden die bijgevolg niet in aanmerking komen:

 • Een handelszaak die uitsluitend de stijging van de energieprijzen inroept.  Hij komt evenmin in aanmerking indien hij beslist om zijn handelszaak bijvoorbeeld (op bepaalde dagen/daggedeelten/uren) te sluiten. 
 • Het verlies aan omzet omwille van het feit dat klanten geen of minder (luxe)producten wensen aan te schaffen, en dit ongeacht de sector van activiteit (schoonheidsspecialisten, kledingwinkels, enz.)

Aanvraag

Het formulier om te downloaden vindt u op deze pagina. 

Tip: vergeet niet het formulier te downloaden en op uw computer op te slaan, zodat u het elektronisch kunt ondertekenen.