Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Steunmaatregelen fruitteeltsector

Om de fruitteeltsector te ondersteunen heeft de overheid beslist een uitstel van betaling te verlenen aan de zelfstandigen binnen deze sector die zware moeilijkheden ondervinden ingevolge de energiecrisis en/of als gevolg van structurele en conjuncturele factoren. Dit uitstel betreft de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2023.

14 december 2022

Zelfstandigen in de fruitteeltsector blijven niet gespaard van de energiecrisis. Naast de stijging van de productiekosten worden zij ook getroffen door de economische situatie in deze sector (meer bepaald de gevolgen van de crisis van het Russisch embargo in 2014 op de Europese export van voeding én ook de groei van sociale en milieunormen waaraan moet worden voldaan).

Daarom is besloten om volgende steunmaatregelen toe te kennen. 

Uitstel van betaling

De nieuwe maatregel is van toepassing op elke zelfstandige of meewerkende echtgenoot in hoofdberoep die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de energiecrisis of ten gevolge van andere structurele of conjuncturele factoren, en die voldoet aan volgende voorwaarden:

 • De onderneming staat ingeschreven met een NACE-BEL code die begint met 01.240 (teelt van pit- en steenvruchten)
 • De economische activiteit ondervindt moeilijkheden ten gevolge van de energiecrisis (aanzienlijke verhoging van energiefacturen en productiekosten) en/of is getroffen door andere structurele of conjuncturele factoren binnen deze sector

Beoogde bijdragen

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2023 maar niet voor de regularisatiebijdragen. 

 • De bijdragen van het eerste kwartaal moeten uiterlijk op 31/03/2024 betaald zijn
 • De bijdragen van het tweede kwartaal moeten uiterlijk op 30/06/2024 betaald zijn
 • De bijdragen van het derde kwartaal moeten uiterlijk op 30/09/2024 betaald zijn
 • De bijdragen van het vierde kwartaal moeten uiterlijk op 15/12/2024 betaald zijn

Deze maatregel geldt NIET voor reeds betaalde bijdragen. 

Procedure: aanvraag 

De aanvraag kan ingediend worden via mail of brief: Verenigde Natieslaan 1 - 9000 Gent.

 • Voor 15/03/2023 om uitstel te bekomen voor de vier kwartalen van 2023
 • Voor 05/06/2023 om uitstel te bekomen voor het tweede - derde en vierde kwartaal van 2023
 • Voor 15/09/2023 om uitstel te bekomen voor het derde en vierde kwartaal van 2023
 • Voor 15/12/2023 om uitstel te bekomen voor het vierder kwartaal van 2023

In de aanvraag moeten volgende inlichtingen opgenomen zijn:

 • De naam, voornaam en woonplaats van de zelfstandige
 • De naam en zetel van de onderneming 
 • Het ondernemingsnummer
 • Bewijsstukken (een gemotiveerde uitleg, een verklaring op eer met duidelijke toelichting betreffende de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt ingevolge de energiecrisis en/of andere structurele en conjuncturele factoren waarmee de fruitteeltsector geconfronteerd wordt​​​​​​)

Gevolgen voor het recht op uitkeringen

Geen enkele invloed op:

 • Het recht op gezinsbijslagen
 • Het recht op pensioen
 • De gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • De uitkeringen overbruggingsrecht, moederschapshulp, vaderschaps- en geboorte-uitkering, en mantelzorg

Gevolgen bij niet-betaling

Indien de sociale bijdragen niet betaald zijn binnen de voorziene termijnen verliest men het voordeel van het uitstel. Men zal dus de verhogingen op de betreffende bijdragen verschuldigd zijn, alsof de maatregel nooit op van toepassing zou zijn geweest.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen uit de fruitteeltsector die moeilijkheden ondervinden zullen een vermindering kunnen vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2023.

Vrijstelling

Een gewone aanvraag tot vrijstelling is mogelijk en dit voor de vier kwartalen van 2023. 

De aanvraag

Via gewoon aanvraagformulier op deze pagina.