Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Basisveiligheidsopleiding verplicht voor werken op tijdelijke of mobiele bouwplaats

In het Belgisch Staatsblad van 14 april 2023 werd het koninklijk besluit van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gepubliceerd.

3 mei 2023

Basisveiligheidsopleiding

Men wil de kennis en de vaardigheden met betrekking tot het veilig werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats verbeteren door het invoeren van een basisveiligheidsopleiding.

Om op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werkzaamheden uit te voeren is elke aannemer ertoe gehouden aan zijn werknemers een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen te verstrekken.

Deze opleiding moet gevolgd worden door:

  •            De werknemers van een aannemer
  •            De werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen
  •            De zelfstandigen die werken uitvoeren op de bouwplaats

Voor iedereen die deze basisveiligheidsopleiding moet volgen, moet op elk ogenblik kunnen aangetoond worden dat de door die personen gevolgde opleiding beantwoordt aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de wetgeving.

De werknemers die werkzaamheden uitvoeren op een tijdelijke of mobiele bouwplaats worden vermoed te beschikken over de kennis voorzien in de basisveiligheidsopleiding, indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

•             ze beschikken over een attest waaruit blijkt dat ze de kennis bedoeld in de basisveiligheidsopleiding hebben verworven door het volgen van een andere opleiding (het kan hier bijvoorbeeld gaan om het VCA-attest);

•             ze kunnen aantonen dat ze in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring hebben verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Zelfstandigen kunnen eveneens een beroep doen op dit vermoeden.

Doel?

  1.      Bewustmaking van de risico’s die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.
  2.      De werknemers een algemeen inzicht geven in het veilig en gezond werken op een bouwplaats.

Duur?

De basisveiligheidsopleiding heeft een totale duur van tenminste acht uur.

Inwerkingtreding van de regeling

De wetgeving over de basisveiligheidsopleiding treedt in werking op 15 april 2023.

Toch wordt er voorzien in een trapsgewijs uitrollen van de basisveiligheidsopleiding en dit om ervoor te zorgen dat iedereen die onder het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving valt, deze opleiding inderdaad tijdig kan volgen.

De personen die nog nooit gewerkt hebben op een bouwplaats moeten in eerste instantie in staat gesteld worden om deze basisveiligheidsopleiding te volgen en de nodige kennis te verwerven.

De personen die reeds werkzaam zijn op een bouwplaats moeten in tweede instantie in staat gesteld worden om deze basisveiligheidsopleiding te volgen. Zij beschikken over een termijn van één jaar om de nodige kennis te verwerven. Deze termijn eindigt op 15 april 2024.

Meer info

Meer informatie over de basisveiligheidsopleiding is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Basisveiligheidsopleiding.

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg