Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fruitteeltsector getroffen door het slecht weer: welke oplossingen zijn er voor de zelfstandigen?

Het is niet langer mogelijk om deze maatregelen aan te vragen

Veel zelfstandigen uit de fruitteeltsector kunnen in de tweede helft van het jaar 2021 met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd worden ingevolge ongunstige weersomstandigheden eerder dit jaar. Daarom is besloten uitstel van betaling toe te staan voor de bijdragen voor de laatste twee kwartalen van 2021 aan zelfstandigen in de fruitsector.

16 juni 2022

Dit artikel is niet langer geldig. Het dient alleen ter informatie en het is niet langer mogelijk om vrijstelling aan te vragen.

Voor wie?

De maatregel is, op zijn/haar verzoek, van toepassing op elke zelfstandige uit één van de genoemde fruitteeltsectoren (appelen, peren, aardbeien of kersen), ongeacht de bijdragecategorie waartoe hij/zij behoort (dus niet enkel van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

 

Uitstel van betaling

Welke bijdrage?

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van 03/2021 en 04/2021.

 • De bijdrage van 3/2021 moet uiterlijk op 30/09/2022 betaald zijn.
 • De bijdrage van 4/2021 moet uiterlijk op 15/12/2022 betaald zijn.

Deze maatregel is niet van toepassing op reeds betaalde bijdragen of op regularisatiebijdragen van voorgaande jaren.

Hoe de aanvraag indienen?

De aanvraag moet ingediend worden via e-mail of via brief.

 • Voor 15/09/2021 voor 03/2021 en 04/2021
 • Voor 15/12/2021 voor 04/2021

De aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten:

 • naam en voornaam en woonplaats van betrokkene
 • naam en zetel van zijn bedrijf
 • ondernemingsnummer
 • bewijsstukken (duidelijke toelichting, verklaring op eer (waarin de moeilijkheden worden toegelicht).

Zal deze aanvraag gevolgen hebben voor het recht op een uitkering?

De zelfstandige die voor deze maatregel in aanmerking wenst te komen, zal geen gevolgen ondervinden met betrekking tot :

 • Het recht op gezinsbijslagen
 • Het recht op pensioen
 • De gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 • Het recht op de overbruggingsuitkeringen, moederschapshulp, vaderschapsverlof, mantelzorg

Welke gevolgen bij niet-betaling van de bijdragen binnen de verlengde termijn?

Indien de begunstigde van de maatregel de bijdragen voor de laatste twee kwartalen van 2021 niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen (vóór 30 september 2022 of 15 december 2022 naargelang het geval), verliest hij het voordeel van het uitstel.

De uitkeringen worden geacht ten onrechte te zijn betaald en moeten worden teruggevorderd.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen in de fruitsector die door het slechte weer zijn getroffen, kunnen een aanvraag indienen voor een vermindering van hun voorlopige sociale zekerheidsbijdragen voor het jaar 2021 (zelfstandigen in een crisissector).

Vrijstelling

Een aanvraag tot vrijstelling is ook mogelijk voor deze zelfstandigen uit een fruitteeltsector.