Login
Wat moet u doen als een van uw medewerkers een arbeidsongeval heeft?
1. Wat is een arbeidsongeval?

De definitie van "arbeidsongeval": elk ongeval met letsel dat de werknemer oploopt tijdens en door de uitvoering van zijn arbeidscontract.

Een ongeval op de weg van en naar het werk geldt ook als een arbeidsongeval.

2. Welke administratieve verplichtingen heeft u?

U moet elk ongeval van uw werknemers op de werkplek of op het woon-werktraject aangeven bij uw verzekeraar.

3. Wie beslist of het al dan niet om een arbeidsongeval gaat?

Niet de werkgever maar de verzekeraar beslist of het om een arbeidsongeval gaat.

Is er twijfel? Geef het ongeval in elk geval aan. Zo leeft u de wettelijke aangifteplicht na.

Zelfs als de werknemer een ‘zware’ fout heeft begaan, blijft de wet van toepassing.

4. Wanneer geeft u het ongeval aan?

U moet het arbeidsgeval aangeven binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de dag na het ongeval.

Is deze termijn al verstreken? Ook dan moet u het ongeval nog altijd aangeven.

5. Hoe geeft u het ongeval aan?
Er zijn twee mogelijkheden:

1. Elektronische aangifte

Gebruik onze e-tool "Accident Manager":

 • U geeft een ongeval snel en gemakkelijk aan.
 • U kunt een vereenvoudigde aangifte indienen voor kleinere ongevallen.
 • Een snellere verwerking en vlottere opvolging van uw schadedossier. 

Hoe krijgt u toegang?

1) U bent klant en u heeft nog geen login en paswoord voor een Securex-toepassing:
Vraag gratis toegang via "Login aanvragen" op onze website: www.securex.be/login.
U krijgt dan een e-mail met uw login en paswoord.
Vanaf dat moment heeft u met uw gegevens, toegang tot de Securex-site.

Om toegang te krijgen tot de tool, dient u enkel nog uw rechten correct in te stellen.
Stuur hiervoor een mail naar insurancehelp@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:

 • Aanvraag ‘Accident Manager’
 • Naam en voornaam user
 • User-id (= login op het portaal)

Zodra uw account werd aangemaakt, ontvangt u van ons een mail met verdere instructies.

2) U bent klant en u beschikt al over een login en een paswoord voor een andere Securex-toepassing:
Om toegang te krijgen tot de tool, dient u enkel nog uw rechten correct in te stellen.
Stuur hiervoor een mail naar insurancehelp@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:

 • Aanvraag ‘Accident Manager’
 • Naam en voornaam user
 • User-id (= login op het portaal)

Zodra uw account werd aangemaakt, ontvangt u van ons een mail met verdere instructies.

2. Schriftelijke aangifte

Download hier het aangifteformulier in het Nederlands en in het Duits.

Stuur het ingevulde formulier naar dit adres:

Securex Arbeidsongevallen
Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent
09 280 41 70
insurance@securex.be
6. Wat als u het ongeval niet aangeeft?

Als u geen aangifte doet, dan heeft het slachtoffer of de rechthebbende het recht om dat zelf te doen. U loopt dan het risico dat de bevoegde overheid u een administratieve boete oplegt. Die bedraagt 250 tot € 2500.

7. Wat is een ernstig arbeidsongeval?

Deze situaties gelden als ernstig arbeidsongeval:

1. Een arbeidsongeval met dodelijke afloop

OF

2. Een arbeidsongeval dat rechtstreeks te maken heeft met:

 • Ofwel een gebeurtenis
 • Ofwel een voorwerp

EN

met als gevolgen:
 • Ofwel een blijvend letsel
 • Ofwel een tijdelijk letsel

In onderstaand overzicht ziet u wat als een ernstig ongeval geldt:

8. Welke extra verplichtingen zijn er bij een ernstig ongeval?

1. Een verslag indienen

U moet elk ernstig arbeidsongeval onderzoeken en binnen de tien werkdagen een uitgebreid verslag overmaken aan de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (de vroegere Arbeidsinspectie). Doet u dat niet? Dan kan deze dienst een expert aanstellen.

De uitvoering van het onderzoek en opmaak van het uitgebreide verslag kunnen intern gebeuren als uw onderneming een preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 in dienst heeft.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met onze Preventiedienst Arbeidsongevallen via insurance@securex.be.

2. Dodelijke ongevallen en ongevallen met een blijvend letsel onmiddellijk melden

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop of blijvend letsel veroorzaakt door een gebeurtenis of een voorwerp, moet u onmiddellijk aangeven bij de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Wilt u uitgebreider advies rond dit onderwerp? Wend u dan tot onze Preventiedienst Arbeidsongevallen via insurance@securex.be.

Bij aangifte via onze e-tool verschijnt er meteen een boodschap die u meedeelt of het gaat om een ernstig ongeval of niet. En die een overzicht geeft van uw verplichtingen.

9. Welke documenten zijn nodig voor de terugbetaling aan uw medewerker?

U moet volgende documenten indienen:

 • Het medisch getuigschrift van eerste vaststelling: het slachtoffer moet dat bij de eerste raadpleging laten invullen. Download een blanco getuigschrift hier in het Nederlands en in het Duits.
 • Alle medische attesten van arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer: ongeschiktheden, verlengingen, werkhervatting en herval.

Zonder deze attesten kan er geen vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden uitbetaald.

10. Welke vergoedingen en kosten dekt de verzekering?
 1. Medische kosten
 2. Brilbreuk
 3. Tandletsel
 4. Verplaatsingskosten
 5. Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zie vragen 12 en 13)
 6. Vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid (zie vragen 14 en 15)

1. Medische kosten

Welke kosten worden terugbetaald?

Alle onkostennota’s voor medische prestaties in het kader van het ongeval, zoals erelonen van artsen – volgens het RIZIV-tarief – en apothekerskosten… worden terugbetaald.

Hoe gebeurt de terugbetaling?

 • De kosten worden terugbetaald op basis van de tarieven van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • De supplementen en medische prestaties zonder RIZIV-tussenkomst blijven ten laste van het slachtoffer, tenzij u hiertoe een Aanvullende verzekering arbeidsongevallen afgesloten heeft.
 • Het slachtoffer moet de medische of ziekenhuiskosten niet voorschieten. Wanneer hij of zij vermeldt dat het om een arbeidsongeval gaat, stuurt de instelling de facturen rechtstreeks naar ons.

Bij getuigschriften voor verstrekte zorg moet het om de originele documenten gaan.

2. Brilbreuk

Hoe worden de kosten terugbetaald?

Voor de terugbetaling moet u ons volgende stukken overmaken:

 • De beschadigde bril (montuur en/of glazen) en/of de aankoopfactuur van de beschadigde bril.
 • Het bestek en/of de factuur voor de vervanging of herstelling van de bril.

3. Tandletsel

Hoe worden de kosten terugbetaald?

Voor u de schade aan uw tanden laat herstellen, moet u eerst het schriftelijk akkoord krijgen van de verzekeraar.

4. Verplaatsingskosten

Welke kosten worden terugbetaald?

Het slachtoffer heeft recht op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten als hij zich moet verplaatsen op vraag van:

 • De verzekeraar
 • De adviserende arts
 • De rechtbank

Of als hij zich moet verplaatsen om medische redenen, bijvoorbeeld om naar de kine te gaan.

Hoe worden deze kosten terugbetaald?

Er is terugbetaling van de werkelijke verplaatsingskosten als het slachtoffer het openbaar vervoer gebruikt of met een ziekenwagen wordt vervoerd (op voorwaarde dat dit medisch gerechtvaardigd is). Het slachtoffer moet het vervoerbewijs aan de verzekeraar bezorgen.

Gebruikt het slachtoffer een ander vervoermiddel over een afstand van meer dan 5 km? Dan bedraagt de terugbetaling 0,2479 EUR/km. Het slachtoffer moet in dat geval schriftelijk de datum van de verplaatsing, de reden en het aantal kilometers opgeven.

11. Welke kosten krijgt uw medewerker terugbetaald bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Berekening van het loon/het vervangingsinkomen na het ongeval

 1. Duurt de arbeidsongeschiktheid minder dan een maand? Dan is een vereenvoudigd basisloon van toepassing.
 2. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan een maand? Dan wordt het basisloon in detail berekend.
 • Het loon van het voorgaande jaar komt in aanmerking.
 • Omdat dit loonbedrag niet onmiddellijk bekend is, wordt een voorlopige vergoeding uitbetaald op basis van de vereenvoudigde loonberekening.
 • Zodra alle gegevens beschikbaar zijn, ontvangt zowel het slachtoffer als de werkgever een rechtzetting.
 • De overheid legt elk jaar het minimum- en maximumbedrag van het basisloon vast.
 • Ons advies: sluit een Aanvullende verzekering arbeidsongevallen af om lonen te verzekeren die boven het wettelijke maximum liggen. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar insurance@securex.be.

Betaling van gewaarborgd loon/vervangingsinkomen na een arbeidsongeval afhankelijk van de bediende- en arbeidersstatuten.

12. Hoe krijgt uw werknemer zijn vergoeding uitbetaald bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid?
 

Loonverlies tijdens medische controle.

Is de werknemer weer aan de slag en moet hij zijn werkplek verlaten voor een medische controle op vraag van de verzekeraar? Dan heeft hij recht op compensatie voor het loonverlies dat hij daardoor lijdt. Noteer dat alleen de uren loonverlies voor de medische controle in aanmerking komen – en niet bijvoorbeeld een volledige dag.

In geval van een juridische expertise heeft hij recht op terugbetaling van het loonverlies dat voortvloeit uit de tijd die nodig is voor de controle.

Aangepast werk.

Er zijn twee soorten aangepast werk:

 1. Het slachtoffer presteert minder uren maar voert hetzelfde werk uit. Of hij doet hetzelfde werk met rendementsverlies.
 2. Het slachtoffer krijgt tijdelijk ander werk, met eventueel loonverlies.

Bij aangepast werk wordt het loon vastgelegd op basis van de geleverde prestaties. Loonverlies is daarbij mogelijk.

Uitbetaling van het verschil in loon.

De verzekeraar betaalt het verschil tussen het loon van het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval en het loon dat hij krijgt voor het aangepaste werk.

Bezorg de verzekeraar zo vlug mogelijk een loonfiche voor de periode van het aangepaste werk zodat hij de berekening kan maken.

Aangepast werk is zinvol, omdat het slachtoffer zo sneller weer aan de slag kan gaan.

Situatie waarbij het slachtoffer meerdere werkgevers tegelijk heeft.

De werkgever bij wie het ongeval plaatsvond, moet het arbeidsongeval aangeven bij zijn verzekeraar.

 • Het slachtoffer moet de verzekeraar een kopie bezorgen van zijn lopende arbeidscontracten op het ogenblik van het ongeval.
 • De werkgever bij wie het ongeval zich voordeed, betaalt het ‘gewaarborgd loon bij arbeidsongeval’.
 • Voor de werkgever bij wie het ongeval niet gebeurde, gaat het niet om een arbeidsongeval. Deze werkgever betaalt daarom het ‘gewaarborgd loon bij ziekte’.

Procedure voor afhandeling van het dossier.

De verzekeraar mag het arbeidsongeval aanvaarden, weigeren of voorbehoud aantekenen.

Aanvaarding

 • Is de verzekeraar overtuigd dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en dat het om een arbeidsongeval gaat? Dan aanvaardt hij het dossier en doet de nodige betalingen waarbij hij rekening houdt met een eventuele tussenkomst van het ziekenfonds.
 • Tekent de verzekeraar aanvankelijk voorbehoud aan? Dan doet de werkgever de nodige rechtzettingen in de loonstaten. Daarbij houdt hij rekening met een eventuele tussenkomst van het ziekenfonds.

Voorbehoud

 • Heeft de verzekeraar onvoldoende informatie om het ongeval te beoordelen? Dan stuurt hij een brief met zijn voorbehoud naar het slachtoffer, de werkgever en het ziekenfonds. Tijdens de periode van voorbehoud valt het slachtoffer terug op zijn werkgever of ziekenfonds. Anders geformuleerd: bij voorbehoud wordt de afwezigheid beschouwd als een afwezigheid wegens ziekte.
 • Zodra de verzekeraar de nodige informatie heeft verzameld, neemt hij een beslissing. Hij deelt die schriftelijk mee aan alle partijen.

Weigering

 • Weigert de verzekeraar het ongeval als arbeidsongeval te erkennen? Dan moet het slachtoffer zo snel mogelijk zijn ziekenfonds verwittigen met een kopie van de weigeringsbrief. Vanaf dat ogenblik komt het ziekenfonds tussen.
13. Welke vergoedingen geniet uw werknemer bij blijvende arbeidsongeschiktheid?
 

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid krijgt het slachtoffer een lijfrente uitbetaald.

14. Hoe krijgt uw werknemer zijn vergoedingen uitbetaald bij blijvende arbeidsongeschiktheid?
 

De schaderegeling verloopt in drie fasen:

 1. De consolidatie van de letsels en de graad van arbeidsongeschiktheid worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de verzekeraar en het slachtoffer.
 2. Fedris bekrachtigt deze overeenkomst.
 3. De definitieve regeling wordt vastgelegd nadat de herzieningstermijn van drie jaar verstreken is.
15. Wat zijn de regels rond arbeidsongeval bij thuiswerk?
Hierover kan je alles lezen in deze blog.
Wilt u een afspraak? Of heeft u vragen? Onze medewerkers staan voor u klaar met persoonlijk advies.