Menu
Bescherm uw bedrijf

Omzetverzekering

Bescherm tot 60% van het omzetcijfer van uw bedrijf.

Zelfs wanneer u arbeidsongeschikt bent, moet u de lasten van uw bedrijf blijven betalen. Dankzij de Omzetverzekering ontvangt uw vennootschap een maandelijkse uitkering die haar helpt om de lasten te dragen (huur, leningen, facturen...). Zo blijft een deel van de omzet van uw bedrijf beschermd, zelfs in uw afwezigheid.

Contacteer ons
Omzetverzekering
Uw voordelen
  • Uw omzet is tot 60% gegarandeerd in geval van ziekte of ongeval
  • De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
Werking

Waartoe dient deze verzekering?

De Omzetverzekering beschermt uw bedrijf. Ze zorgt voor een maandelijkse uitkering aan uw vennootschap mocht u arbeidsongeschikt zijn, zodat u de kosten voor uw bedrijf kunt blijven dragen.

De Omzetverzekering is bedoeld voor vennootschappen die minimaal 3 jaar bestaan of, in bepaalde gevallen, voor vennootschappen waarbij de zaakvoerder sinds ten minste 3 jaar het beheer van de vennootschap verzekert.

Als bedrijfsleider is het interessanter om uw inkomen zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk kosten onder te brengen bij uw vennootschap.

U geniet aldus het  meest voordelige fiscale stelsel. Maar deze aanpak houdt ook één groot nadeel in: bij arbeidsongeschiktheid, valt u terug op een uitkering die is gebaseerd op uw loon. Hoe lager uw bezoldiging, hoe lager de uitkering die u ontvangt. Daarom kunnen wij alleen maar aanraden om niet alleen uw inkomen te verzekeren maar ook een Omzetverzekering af te sluiten.

Hoe werkt deze verzekering?

In de eerste plaats moet zij  afgesloten worden door uw bedrijf.

Vervolgens bepaalt u zelf vanaf wanneer uw bedrijf een uitkering moet ontvangen in functie van de carenstijd (zie hieronder voor meer uitleg).

Hoe zit het met de kosten en fiscaliteit?

  • Op de premie is een taks van 9,25% verschuldigd.
  • De premies van een Omzetverzekering zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.
Ik ben geïnteresseerd
Dekking

Wat dekt deze verzekering?

Het bedrag dat u krijgt hangt af van de graad van invaliditeit die uheeft opgelopen.
  • U moet wel voor minstens 25% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering.
  • Een invaliditeit van 67% of meer wordt met een invaliditeit van 100% gelijkgesteld.

Welke kosten dekt deze verzekering niet?

Bepaalde ongevallen en ziektes zijn niet (standaard) gedekt. Sta daarom stil bij uw persoonlijke situatie en hobby’s om een optimale dekking te verkrijgen. Bovendien kan uw situatie, tijdens de looptijd van uw contract, veranderen. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe beroeps of sportactiviteit aanvatten. Een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is, leest u in onze algemene voorwaarden.

Vergoeding

Voor welke bedrag is uw bedrijf verzekerd?

De verzekering garandeert u het behoud van een financiële tussenkomst tot 60% van de gemiddelde omzet (na aftrek van de aankoopkosten van handelsgoederen en toebehoren) van de laatste 2 boekjaren, verminderd met de verzekerde rente via een eventuele polis Gewaarborgd Inkomen.

Het bedrag dat u krijgt hangt af ook van uw graad van invaliditeit.

Bovendien kunt u zelf het ogenblik bepalen vanaf wanneer uw bedrijf een uitkering moet ontvangen bij de toepassing van de carenstijd.

Keuze van de carenstijd

Wat is de carenstijd? Dit behelst een soort franchise toegepast op de periode na een verzekerd(e) ongeval of ziekte waarin Securex geen uitkering betaalt. Bijvoorbeeld, als een carenstijd van 30 dagen voorzien is, krijgt uw bedrijf pas een uitkering vanaf de 31ste dag na het ongeval.

U kunt trouwens kiezen uit een carenstijd van 30-60-90-180-365 dagen bij ongeval en/of bij ziekte.

Met behulp van een Engelse franchise kunt u niettemin, met terugwerkende kracht, genieten van een terugbetaling vanaf de eerste dag afwezigheid, voor zover de invaliditeitsperiode de gekozen carenstijd overschrijdt.

Concreet voorbeeld

Ellen is zelfstandig architecte. Ze is wettelijk samenwonend en 33 jaar. Ze heeft haar activiteit 5 jaar geleden ondergebracht in een vennootschap. Ellen heeft een rugletsel opgelopen na een val. Haar bruto belastbaar inkomen bedraagt € 36.000. De vennootschap heeft een omzet van € 95.000.

Ellen heeft een contract Gewaarborgd Inkomen met een verzekerde rente van € 24.000 afgesloten. Wat de Omzetverzekering betreft, kiest Ellen voor een verzekerde rente van € 33.000 (met een carenstijd van 30 dagen), die als volgt berekend wordt: (€ 95.000 x 60%) - € 24.000).

Het ongeval van Ellen heeft ernstige gevolgen: gedurende 8 maanden is ze niet in staat om haar zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Hoeveel zal de tussenkomst voor Ellen bedragen?

Exemple-Omzetverzekering.jpg*Tijdens de eerste 15 dagen ontvangt Ellen geen enkele vergoeding vanwege het RIZIV. Op basis van de RIZIV-cijfers van 01/01/2018.

Nuttige documenten

Hierna enkele documenten die nuttig voor u kunnen zijn:

Wilt u meer weten? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Het grootste risico dat u als zelfstandige loopt is dat u niet meer kunt werken en geen inkomsten meer ontvangt. In geval van arbeidsongeschiktheid (te wijten aan een ongeval of een ziekte), maakt onze verzekering Gewaarborgd Inkomen het voor u mogelijk iedere maand een vervangingsinkomen te genieten, bovenop de uitkering van het RIZIV.

Meer info