Menu
Absenteïsme op het werk

Strategisch beleid tegen absenteïsme

Een globaal aanwezigheidsbeleid invoeren, van de analyse tot het actieplan

Wist u dat een gemotiveerde en gezonde werknemer gemiddeld bijna 5 jaar langer werkt? We bieden u een geïntegreerde en volledige oplossing voor uw absenteïsme-beheer met 6 modules: audit (kwalitatief en kwantitatief), visiebepaling, procedure, actieplan opstellen, implementatie actieplan en monitoring en evaluatie.
 

Neem contact met ons op Gebruik onze simulatietool voor absenteïsme kosten
Strategisch beleid tegen absenteïsme
Waarom zou u kiezen voor een aanwezigheidsbeleid van Securex?
 • U investeert in een aanpak die bijdraagt aan uw bedrijf: met iedere euro die u besteedt aan het welzijn op het werk, bespaart u tot 4,80 euro op kosten voor absenteïsme
 • U creëert een sfeer die de persoonlijke ontwikkeling bevordert en een professioneel klimaat waarin medewerkers langer willen en kunnen blijven werken
 • U beschikt over tools en oplossingen tegen absenteïsme op zowel de korte als de lange termijn
Wij stimuleren het concept voor duurzame inzetbaarheid, waarbij uw werknemers zowel hun gezondheid als energie behouden door het benutten van hun vaardigheden en het stimuleren van hun talent. Gelukkige en gezonde werknemers leveren betere prestaties en tillen uw bedrijf naar een nog hoger niveau.
Visie en strategie

Met een uitgebreide visie en strategie doorbreekt u het taboe rondom absenteïsme en legt u de basis voor een sterk actieplan. De vragen die wij aan u stellen:

 • Wat is uw visie op absenteïsme?
 • Welke waarde hecht u aan de medische, de technische en de sociale aspecten?
 • Welke doelen zijn in uw ogen prioritair?

 
Samen met u ontwikkelen we een duidelijke visie waarmee uw bedrijf op eenduidige en objectieve wijze met absenteïsme kan omgaan zodat iedereen, van werknemer tot directieleden, een meer uniforme visie heeft op absenteïsme.
 
Door het bepalen van uw visie, bepaalt u wat binnen uw bedrijf normale afwezigheid is en wat opmerkelijke afwezigheid is, en wat dus aangepakt moet worden.
 
Nadat u uw visie heeft bepaald, stellen we gezamenlijk de strategische doelen vast. Wat zijn uw meetbare doelen? Zodoende verduidelijkt u de voorwaarden die nodig zijn voor het behalen van deze doelen en stelt u verantwoordelijkheden en rollen vast in uw aanwezigheidsbeleid.
In de praktijk organiseren wij twee werkgroepen van een halve dag in samenwerking met het bestuur. De eerste werkgroep is gericht op de huidige situatie. De tweede werkgroep leidt tot een overeenstemming over de gewenste situatie voor uw bedrijf. Onze consultant vertaalt vervolgens uw visie naar een samenvattend rapport.

Procedures

Een efficiënt aanwezigheidsbeleid begint bij duidelijke richtlijnen. Onze consultant helpt u een persoonlijke procedure te ontwikkelen.
 
Uw voordelen? Uw beleid is:

 • Rechtlijnig: al uw managers volgen de duidelijk vastgelegde richtlijnen
 • Duidelijk: iedere betrokkene weet welke verantwoordelijkheid hij draagt bij iedere fase van absenteïsme
 • Gestructureerd: u pakt iedere stap consequent aan en u laat niets over aan het toeval
 
Tijdens een workshop van twee halve dagen werken we samen met het bestuur aan de samenstelling van gedetailleerde procedures.
 
Doelen:
 • Het administratieve beheer van absenteïsme optimaliseren
 • Het informeren over en de bewustwording van het aanwezigheidsbeleid
 • Iedere verantwoordelijke in staat stellen zijn rol zo optimaal mogelijk te vervullen
Actieplan

Een actieplan bevat zowel de proactieve als de reactieve oplossingen die u wilt inzetten in uw bedrijf. Er zijn meerdere voordelen aan een actieplan verbonden:

 • U bepaalt samen met uw werknemers waar uw prioriteiten liggen
 • U legt de termijnen en de verantwoordelijkheden vast
 • U biedt garantie voor een goede opvolging en aanpassing van uw beleid aan de omstandigheden
 
We helpen u met het opzetten van een realistisch actieplan met een brede ondersteuning van een groot deel van uw personeel. Deze procedure volgt verschillende fasen.
 
Fase 1 - Een concept voor een actieplan ontwikkelen
We voeren een kwantitatieve analyse uit om een voorstel te ontwikkelen voor een actieplan. Het actieplan bevat preventieve, curatieve en repressieve maatregelen. Dit voorstel moet eerst worden goedgekeurd door het bestuur.
 
Fase 2 - Werkgroep voorbereid door het bestuur voor de directie
Deze oefening neemt een dag in beslag en de nadruk ligt op het vinden van een overeenstemming over het actieplan. Doel: tot een voorstel komen om absenteïsme efficiënter aan te pakken en te controleren met een brede goedkeuring binnen uw bedrijf.
 
Fase 3 - Definitieve goedkeuring voor het actieplan van het bestuur
Dit document verzamelt alle prioritaire maatregelen en geeft een overzicht van het voorgestelde beleid.
 
Doelen:
 • De verbinding krijgen van de hiërarchische verantwoordelijken (via het bestuur en de werkgroep met het management) voor het definitieve plan van aanpak
 • Meer betekenis geven aan het actieplan door een evaluatie van de bestuursleden
 • Ontwikkeling van een concrete aanpak op maat
Implementatie

Over tot actie! We helpen u bij de implementatie van uw aanwezigheidsbeleid. Een consultant kan een toezichthoudende en begeleidende rol spelen. De consultant ziet er met name op toe dat de implementatie van het actieplan overeenkomt met uw globale visie op absenteïsme.
 
De betrokkenheid van de directie, de leidinggevenden, de werknemers en het comité voor preventie en bescherming is van fundamenteel van belang voor het slagen van het project. We informeren hen dus optimaal over de aard van het project, de doelen en hun rol in het kader van het project.
 
Een vergadering voor de opstart geeft uitleg over het verloop van het project en de taken en verantwoordelijkheden van de directie en de hiërarchische lijn. Ook wordt er ingegaan op de methode van het project en de denkwijze van Securex over absenteïsme. Deze opstart creëert de basis die nodig is om het project te laten slagen.
 
Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen. Enkele voorbeelden:

 • Affiches en andere hulpmiddelen maken in samenwerking met uw interne communicatiedienst
 • Ondersteuning bij het opstellen van de teksten voor uw intranet
 • Ontwikkeling van een presentatie als basis voor de interne bewustwording
 • Informatiesessies organiseren

 
Een aanwezigheidsbeleid blijft in alle gevallen een aanpak van het bedrijf zelf. U kunt dus ook kiezen voor een begeleidende procedure. In dit geval zal onze consultant een begeleidende en toezichthoudende rol spelen zodat de betreffende module/oplossing zich integreert in uw globale visie op absenteïsme.

Evaluatie

Dankzij een permanent toezicht kunt u erop toezien dat uw aanwezigheidsbeleid steeds resultaten blijft leveren. We volgen de cijfers van uw medische controles en de algemene cijfers van absenteïsme voor u en we rapporteren regelmatig de behaalde resultaten. Onze experts bieden u ook verschillende mogelijkheden voor evaluatie, voor iedere module, maar ook voor het globale proces dat is geïmplementeerd.

Simulatietool
Hoeveel kost ziekteverzuim aan uw bedrijf?
Gebruik onze simulatietool - Absenteïsme kost
Wilt u een aanwezigheidsbeleid invoeren in uw bedrijf? Neem contact met ons opof bekijk onze brochure over het aanwezigheidsbeleid binnen bedrijven.
Dit zou u ook kunnen interesseren
Audit (kwalitatief en kwantitatief)

Of de afwezigheid van korte of lange duur is, het vertraagt in alle gevallen de werkzaamheden van uw bedrijf en het drukt flink op uw budget.

Meer info
Opleiding: Stappenplan voor een objectief en duurzaam verzuimbeleid

Hoe organiseert u een goed beleid rond absenteïsme? Tijdens deze praktische opleiding ontdekt hoe u ziekteverzuim aanpakt in uw organisatie. Dankzij een procesmatige aanpak boekt u resultaten en realiseert u een cultuurverandering op het gebied van verzuimbeleid.

Programma