Menu
FAQ sociale verkiezingen
01. Aan wie en wanneer bezorgt u uw gemiddelde personeelsbezetting van 2019?

U bezorgt de cijfers op dag X-60 aan de vakbonden. Die mogen ook zelf uw personeelsregisters inkijken of samen met u het aantal personeelsleden vaststellen.

02. Tellen uitzendkrachten mee bij de berekening van uw gemiddelde personeelsbezetting in 2019?

U neemt uitzendkrachten op in uw berekening als ze geen vaste werknemer vervangen van wie het contract tijdelijk is stopgezet. Neemt u dus een uitzendkracht in dienst om een arbeidsongeschikte medewerker te vervangen? Dan neemt u deze niet mee op in uw berekening. Maar als u een uitzendkracht aanneemt om een hoge werkdruk te beantwoorden, dan telt u deze wel mee. 

Er zijn specifieke regels voor het berekenen van de gemiddelde personeelsbezetting van uitzendkrachten.

03. Mag iedere werknemer zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen?

Niet iedere werknemer mag zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen:

 • De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer mogen niet zetelen als vertegenwoordigers van u of van uw werknemers.

 • Uw werknemers met een directiefunctie behoren tot de werkgeversafvaardiging en worden dus nooit lid van de werknemersvertegenwoordiging.

04. Mag u uw veto uitspreken over de kandidatuur van een werknemer?

In principe mag u zich niet verzetten tegen de kandidatuur van een van uw werknemers. Ontvangt u kandidaturen die niet beantwoorden aan de vereisten? Dan mag u de geldigheid ervan betwisten. Hou er wel rekening mee dat die ongeldigheid moeilijk te bewijzen valt.

05. Moet een werknemer die zich kandidaat stelt ook lid zijn van de vakbondsafvaardiging?

Nee, ook niet-afgevaardigden mogen kandideren voor de sociale verkiezingen, als ze aan de voorwaarden voldoen. Net als vakbondsafgevaardigden mogen ze meedingen naar een mandaat als personeelsvertegenwoordiger in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of de Ondernemingsraad.

Alle kandidatenlijsten (behalve de kaderleden) moeten wel voorgedragen worden door een erkende vakbond.

06. Wat is de vakbondsafvaardiging?
 • De vakbondsafvaardiging is geen overlegorgaan (zoals het OR of het CPBW), maar legt werknemerseisen voor aan de werkgever.

 • In de vakbondsafvaardiging zetelen alleen werknemers die uw personeel aanstelde of verkoos. Een werkgeversvertegenwoordiger hoort daar dus niet bij.

 • De vakbondsafvaardiging bestaat door de specifieke regels vanuit het paritair comité waartoe uw onderneming behoort. Het is dus niet de werkgever die de afvaardiging opricht. En ook de drempel van honderd werknemers geldt niet.

De vakbondsafvaardiging:

 • houdt toezicht op de arbeidsverhoudingen binnen uw onderneming

 • onderhandelt over cao’s of akkoorden binnen uw onderneming

 • past de sociale wetgeving, de cao’s, het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomsten toe binnen uw onderneming

Telt uw bedrijf minder dan vijftig werknemers en heeft uw onderneming dus geen Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk? Dan moet de vakbondsafvaardiging de informatie krijgen die in de jaarrekeningen staat, zoals omzetcijfers, bezoldigingsbedragen en het overzicht van de gemiddelde personeelsbezetting.

Meer weten? Uw Legal Advisor geeft u graag meer informatie.

07. Hoeveel kandidaten mag uw kieslijst voor de sociale verkiezingen maximaal tellen?

Per vakbondsorganisatie mogen er niet méér kandidaten op hun lijst staan dan het aantal te verkiezen mandaten van effectieve en plaatsvervangende personeelsvertegenwoordigers.

Opgelet!

Meerdere vakbonden mogen hun lijsten indienen voor de sociale verkiezingen. Wilt u het maximale aantal kandidaten kennen? Dan is dit de formule die u toepast:

te verdelen mandaten x aantal vakbondsorganisaties dat een lijst indient


Bijvoorbeeld:

Komen er 4 mandaten vrij? Dan is er plaats voor 4 effectieve en 4 plaatsvervangende kandidaten. Dienen 2 vakbonden een volledige lijst in? Dan telt uw onderneming maximaal 16 beschermde werknemers (4 + 4).

08. Hoe bepaalt u wie mag stemmen?

Uw kieslijsten bevatten de namen van alle werknemers die mogen deelnemen aan de sociale verkiezingen. Brengt een niet-vermelde werknemer toch zijn stem uit? Dan loopt u het risico dat uw verkiezingen ongeldig worden.

09. Genieten uw nieuwe kandidaat-personeelsvertegenwoordigers dezelfde ontslagbescherming als de huidige personeelsvertegenwoordigers?

Ja. De nieuwe kandidaten genieten een bescherming die 4 jaar duurt, tot de volgende sociale verkiezingen van 2024.

Zijn er kandidaten die voor de sociale verkiezingen van 2016 niet verkozen werden, en in 2020 ook niet verkozen worden? Dan duurt hun bescherming maar 2 jaar na de sociale verkiezingen van 2020.

10. Wanneer zijn uw kandidaten voor de sociale verkiezingen niet langer beschermd tegen ontslag?
 • Verkozen en niet-verkozen medewerkers: vanaf de startdatum van de verkozen leden van de volgende verkiezingen.

 • Niet-verkozen medewerkers die al twee of meerdere keren kandidaat waren: vanaf het tweede jaar na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten.

11. Hoe organiseert u elektronisch stemmen?

Uw Ondernemingsraad of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet instemmen met het elektronisch stemmen. Zorg er ook voor dat zij op voorhand alle voorwaarden en beperkingen kennen van de software. Is de beslissing rond? Vermeld die dan ook in het bericht dat u uithangt op dag X.

Vanaf de sociale verkiezingen van 2020 kunnen uw werknemers ook stemmen vanaf hun gebruikelijke werkpost. Deze werkpost moet aangesloten zijn op het beveiligd netwerk van uw onderneming.

Als u hiervan gebruik wil maken moet u in het akkoord over het elektronisch stemmen het volgende opnemen:

 • De bijzondere voorwaarden die binnen uw onderneming het geheim van de stemming verzekeren en de beïnvloeding van het stemgedrag voorkomen
 • De definitie van de gebruikelijke werkpost binnen uw onderneming
 • De modaliteiten over de goede werking van de stembureaus, met aandacht voor een correcte identificatie van de kiezer

U mag een elektronisch stemsysteem alleen inzetten:

 • Als u een attest van de softwarefabrikant hebt dat bevestigt dat het beantwoordt aan alle vereiste voorwaarden
 • Als de fabrikant u volledige ondersteuning garandeert bij technische problemen tijdens de sociale verkiezingen
 • Als de fabrikant het systeem aanmeldt bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Belangrijk

Vraag de fabrikant een ontvangstbewijs voor de officiële neerlegging van de stemsoftware.

Zorg voor een betrouwbaar, beveiligd en wettelijk conform informaticasysteem.

Nog vragen? Stel ze ons! Onze specialisten staan voor u klaar.