Menu
Coronavirus (COVID-19)

FAQ Ondernemers

Het antwoord op al uw vragen

Met een steeds toenemend aantal besmettingen zit ook België nu volop verwikkeld in de coronacrisis. Als ondernemer betekent dit waarschijnlijk dat u met heel wat vragen en bezorgdheden zit. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen. Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

FAQ Ondernemers
  FAQ Ondernemers

  De meest gestelde vragen over coronavirus

  OVERZICHT - Op welke federale steunmaatregelen kan ik beroep doen m.b.t. mijn statuut als zelfstandige?

  23/03/2020  

   
  1. Vermindering van sociale bijdragen 

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Het niveau van de vermindering zal te bepalen zijn met het sociaal verzekeringsfonds op basis van het dossier. 

  Onze klanten Securex Integrity kunnen hun aanvraag indienen via dit aanvraagformulier.

  2. Uitstel van betaling sociale bijdragen 

  De nieuwe maatregel is van toepassing op iedere zelfstandige, alle categorieën, die moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus. 
   
  De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de 2 eerste kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met vervaldatum 31/03/2020. 

  • De sociale bijdragen van 1/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021 

  • De sociale bijdragen van 2/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021 

  • De regularisatiebijdragen van 31/03/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 31/03/2021. 

  De ondernemers dienen voor 15/06/2020 een schriftelijke (per brief of mail) aanvraag in bij hun sociaal verzekeringsfonds om te kunnen genieten van bovenstaande maatregel. 

  De aanvraag moet volgende gegevens vermelden :  

  • Uw naam, voornaam, rijksregisternummer en woonplaats; 

  • De naam en zetel van uw bedrijf; 

  • Uw ondernemingsnummer; 

  • Reden van uw aanvraag : duidelijk omschrijving van de impact van het coronavirus op uw activiteit. 
    

  3. Aanvraag vrijstelling van betaling sociale bijdragen. 

  Onze klanten Securex Integrity kunnen hun aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen indienen via dit aanvraagdocument.  

  Voor meer info ivm de vrijstellingsaanvraag zelf : zie Inlichtingenformulier

  4. Verkrijgen van vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) bij onderbreking van de activiteit 
   

  Zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten omdat deze verlieslatend wordt als gevolg van het coronavirus, kunnen een vervangingsinkomen (‘overbruggingsrecht’) genieten.  

  Die uitkering bedraagt per maand 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast).  

  Onder meer volgende redenen komen in aanmerking: werknemers die in quarantaine zitten, leveringen die onderbroken worden, het verminderen van cliënteel, enz. 

  Op basis van de nieuwe richtlijnen kunnen volgende crisismaatregelen toegepast worden :  

  • De zelfstandigen die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.  

  Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil zeggen dat ook de handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) de volledige financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten.  

  Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. 

  • De andere zelfstandigen hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn.  

  Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen.  

  Onze klanten Securex Integrity kunnen het overbruggingsrecht Coronavirus aanvragen via dit online aanvraagformulier

  ALGEMEEN - Moet ik mijn zaak sluiten? Welke handelszaken zijn getroffen door de maatregelen?

  REV 29/03/2020 

  De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten om de maatregelen te versterken. Die verstrengde maatregelen gingen in op woensdag 18 maart 2020 om 12.00 uur en blijven ten minste tot en met 19 april 2020 van kracht. 

  Op de websites van de FOD Economie en Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen)  vindt u de belangrijkste principes en de gevolgen voor de ondernemingen 

  ALGEMEEN - Wat doe ik bij een eventuele daling in mijn omzet?

  REV 25/03/2020 

  In de huidige situatie is het mogelijk dat u als ondernemer een daling ziet in uw omzet. Klanten blijven weg, u bent getroffen door het virus, u moet (deeltijds) sluiten of u zit vast in het buitenland en kunt daardoor uw activiteiten niet uitoefenen. 

  U kunt steeds een verlaging vragen van uw sociale bijdragen. U heeft als ondernemer ook de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen . 

  Is de daling groter dan verwacht en ondervindt u financiële problemen? Dan kunt u beroep doen op een betalingsuitstel en overbruggingsrecht.  

  Voor meer info zie onze FAQ :  OVERZICHT - Op welke federale steunmaatregelen kan ik beroep doen m.b.t. mijn statuut als zelfstandige? 
   
  Als zelfstandige kunt ook genieten van steunmaatregelen van de FOD Financiën: afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten, kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling van schulden gelinkt aan de bedrijfsvoorheffing, de btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of rechtspersonen. 

  ARTSEN - Heeft een arts die gewone activiteiten stopzet en enkel nog dringende interventies doet recht op overbruggingsrecht?

  27/03/2020

  Een arts behoort tot de groep van de zorgberoepen. Voor deze groep is er een speciale regeling uitgewerkt , zodat zij dringende medische gevallen kunnen blijven behandelen tijdens de onderbreking.  Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken (omwille van het coronavirus), maar wel nog tussenkomen voor dringende medische gevallen binnen hun specialisatie, behouden het recht op het overbruggingsrecht en dit voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand (maart en april).

  BIJBEROEP - Wat met iemand die nu aangesloten is in bijberoep op basis van een halftijdse loontrekkende activiteit en familiaal verlof neemt om de kinderen op te vangen? Kan deze persoon 'uitzonderlijk' aangesloten blijven in bijberoep? 

  REV 26/03/2020

  Indien het gaat om verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon is er geen probleem. Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis, die los staat van het werk en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist.

  BIJBEROEP - Iemand is halftijds tewerkgesteld via interim-arbeid en het contract wordt niet verlengd voor de periode van 15 maart 2020 tot 15 april 2020.  Indien deze persoon geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen, wordt de aansluiting dan geregulariseerd naar hoofdberoep?

  19/03/2020

  Dit hangt af van de concrete omstandigheden

  Indien de betrokkene binnen deze twee kwartalen enkel op basis van zijn 50% tewerkstelling niet aan 235 uren komt, moet hij/zij als zelfstandige in hoofdberoep worden aangesloten voor 2020/1+2.

  Indien deze persoon wel in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, kan hij/zij zijn/haar statuut als zelfstandige in bijberoep behouden. 

  Ook wanneer betrokkene nog aan voldoende uren komt in deze kwartalen (2020/1+2) op basis van de interimtewerkstelling alleen (en voldoende tewerkstellingspercentage), kan hij/zij als zelfstandige in bijberoep aangesloten blijven, ookal is er een maand onderbreking in de tewerkstelling geweest.

  BIJBEROEP - Wat gebeurt er als ik als bijberoeper ziek word?

  18/03/2020

  Contacteer in geval van ziekte uw dokter zodat deze uw arbeidsongeschiktheid kan vaststellen. Vergeet vervolgens niet om het doktersattest door te geven aan uw mutualiteit. 
  Als zelfstandige in bijberoep opent u geen sociale rechten in het statuut van zelfstandige. U zal daarom ook worden vergoed in functie van uw situatie als werknemer.

  BIJBEROEP - Kan ik als bijberoeper mijn activiteit als zelfstandige blijven uitoefenen als ik gedeeltelijk werkloos ben als gevolg van het coronavirus?

  18/03/2020

  Om de activiteit als zelfstandige te blijven uitoefenen, dient er nog steeds rekening te worden gehouden met de voorwaarden die momenteel nog in werking zijn voor de cumul van enerzijds een activiteit als zelfstandige en anderzijds de werkloosheidsvergoedingen. Op dit moment, zijn er noch specifieke maatregelen, noch een verspoeling van de huidige regels naar aanleiding van de coronavirus.

  Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van de RVA


   
  BIJBEROEP - Heb ik als bijberoeper het recht om een vrijstelling te verkrijgen van de betaling van mijn sociale bijdragen? 

  18/03/2020

  Als zelfstandige in bijberoep kunt u niet genieten van een vrijstelling van de sociale bijdragen. 

  BIJBEROEP - Heb ik als bijberoeper recht op een uitstel van sociale bijdragen? 

  25/03/2020

  Om zelfstandigen te kunnen ondersteunen, heeft de overheid beslist dat zij beroep kunnen doen op uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor de eerste twee trimesters van 2020. ledere zelfstandige, met inbegrip van de zelfstandige in bijberoep, die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het coronavirus, kan gebruik maken van deze steunmaatregel. 

   

  Binnen welke periode kan men beroep doen op uitstel van betaling?

  De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de twee eerste kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met vervaldatum 31/03/2020.  

  • De sociale bijdrage van 1/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021 

  • De sociale bijdrage van 2/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021 

  • De regularisatiebijdragen van 31/03/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 31/03/2021.  

  Hoe doet u de aanvraag?  

  Om deze maatregel tot uitstel te verkrijgen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen en dit vóór 15/06/2020 voor het uitstel van 01/2020 en 02/2020. 

  In de aanvraag vermeldt u de volgende gegevens:  

  • Uw naam, voornaam en woonplaats ;  

  • De naam en zetel van uw bedrijf en ondernemingsnummer;  

  • Uw rijksregisternummer 

  • ​Reden voor de aanvraag (bijvoorbeeld ziekte, in quarantaine, economische gevolgen ...) 

  Stuur uw aanvraag op naar uw sociaal verzekeringsfonds, per mail of per brief.  

  BIJBEROEP - Heb ik als bijberoeper recht op een vergoeding (overbruggingsrecht)? 

  25/03/2020

  Op vraag van de Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, is er beslist dat zelfstandigen in bijberoep in aanmerking komen om beroep te doen op de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht - dit voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

  DIERENARTSEN - Kan men overbruggingsrecht aanvragen indien men beschikbaar moet blijven voor dringende urgenties?

  27/03/2020

  Ja.
  Dierenartsen zijn niet opgenomen in de sluitingsmaatregelen. Om het overbruggingsrecht te kunnen aanvragen moeten zij dus 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Echter, zij dienen beschikbaar te blijven voor dringende gevallen. 


  Antwoord:

  De dierenarts die verklaart zijn activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig te onderbreken, mag tijdens die 7 dagen enkel nog medische urgenties doen. Tijdens die 7 opeenvolgende kalenderdagen mogen dus géén jaarlijkse controles of andere routineuze handelingen gesteld worden.

  SOCIALE BIJDRAGEN - Is er een uitstel, vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen voorzien?
  25/03/2020 

  Ja. De nieuwe maatregel inzake uitstelling van de sociale bijdragen is van toepassing op iedere zelfstandige (alle categorieën) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus. 

  Voor welke periode kan u beroep doen op deze maatregelen m.b.t. uitstel van de sociale bijdragen? 

  De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de twee eerste kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met vervaldatum 31/03/2020.  

  • De sociale bijdrage van 1/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021
  • De sociale bijdrage van 2/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021
  • De regularisatiebijdragen van 31/03/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 31/03/2021.  


  Hoe doet u de aanvraag? 

  Om deze maatregel tot uitstel te verkrijgen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Dit doet u vóór 15/06/2020 voor het uitstel van 01/2020 en 02/2020.

  In de aanvraag vermeldt u de volgende gegevens: 

  • Uw naam, voornaam en woonplaats ; 
  • De naam en zetel van uw bedrijf en ondernemingsnummer ; 
  • Uw rijksregisternummer;
  • ​Reden voor de aanvraag (bijvoorbeeld ziekte, in quarantaine, economische gevolgen ...)

  Stuur uw aanvraag op naar uw sociaal verzekeringsfonds, per mail of per brief. 

  Vermindering van de sociale bijdragen

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Het niveau van de vermindering zal te bepalen zijn met het sociaal verzekeringsfonds op basis van het dossier.  

  Onze klanten Securex Integrity kunnen hun aanvraag indienen via dit aanvraagformulier.

  Vrijstelling van de sociale bijdragen
  U heeft ook de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Dit kan via uw Sociaal Verzekeringsfonds. Onze klanten Securex Integrity kunnen hun aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen indienen via dit aanvraagdocument.   

  Voor meer info ivm de vrijstellingsaanvraag zelf : zie Inlichtingenformulier 

  SOCIALE BIJDRAGEN - Kan ik rechtstreeks contact opnemen met het RSVZ?

  15/03/2020

  Ja, vanaf maandag 16 maart is het call center van het RSVZ versterkt. Ondernemers die vragen hebben over de economische en financiële gevolgen naar aanleiding van het coronavirus kunnen elke werkdag van 08:00 tot 20:00 uur bellen naar het gratis nummer 0800/12.018

  Het RSVZ kan op dit nummer informatie geven over de rechten van de zelfstandige ondernemers en over de maatregelen die de federale regering heeft ingevoerd (bv: de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen, het recht op een vervangingsinkomen, de fiscale maatregelen en de economische werkloosheid).  

  CORONA HINDERPREMIE VLAANDEREN - Wie kan er gebruik maken van de corona hinderpremie?

  25/03/2020 

  De corona hinderpremie werd in het leven geroepen om bedrijven die omwille van de coronacrisis gesloten moeten blijven, financieel te ondersteunen. 

  Het betreft een éénmalige premie van 4000 euro. Als de bedrijven na 21 dagen hun zaak niet mogen heropenen, krijgen ze een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag. 
   

  Wie? 

  • Alle bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht moeten sluiten. 

  • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben.

  • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.  

  • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
    

  Aanvragen : 

  Aanvragen zullen enkel online kunnen worden ingediend. Dit moet gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode (momenteel loopt de verplichte sluitingsperiode tot 05/04/2020)  

  De online toepassing wordt nog ontwikkeld en is momenteel dus nog niet beschikbaar. Via deze link  kunt u uw e-mailadres achter laten. U zult dan een seintje krijgen van zodra de applicatie beschikbaar is. 

  Meer info : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie 
   

  OVERBRUGGINGSRECHT - Is de Corona hinderpremie cumuleerbaar met andere steunmaatregelen?

  19/03/2020

  De hinderpremie is cumuleerbaar met andere steunmaatregelen (overbruggingsrecht, uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen, …). 

  OVERBRUGGINGSRECHT - Kunnen bedrijfsleiders of onafhankelijke bestuurders die getroffen worden door de maatregelen inzake de coronacrisis, nog steeds een vergoeding ontvangen als ze al recht hebben op andere financiële steunmaatregelen (overbruggingsrecht)?

  20/03/2020

  Ja.
  Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus, zullen ook beroep kunnen doen op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.

  OVERBRUGGINGSRECHT - Wat als ik in het buitenland in quarantaine zit of als ik vanwege het coronavirus word vastegehouden? 

  12/03/2020

  Wanneer een zelfstandige in het buitenland in quarantaine wordt geplaatst of vastgehouden wordt vanwege het coronavirus (zonder daadwerkelijk ziek te zijn) en zijn/haar activiteit moet onderbreken of stopzetten, kan hij/zij genieten van een vervangingsinkomen van 1.291,99 euro per maand (1.614,10 euro met personen ten laste). 

  Belangrijke punten : 

  • De zelfstandige moet wel aan alle andere wettelijke voorwaarden van het overbruggingsrecht voldoen (pijler 3 : gebeurtenis met economische impact). 

  • Het voordeel van een ziekte-uitkering ten gevolge van ziekte: de met het virus besmette zelfstandige die arbeidsongeschikt is erkend door de geneesheer en die ten gevolge daavan ziekte-uitkeringen geniet, zal niet in aanmerking komen. 

  OVERBRUGGINGSRECHT - Kan een starter beroep doen op het overbruggingsrecht ten gevolge van de coronacrisis? 

  19/03/3030

  Ja.
  In principe moet men - om beroep te kunnen doen op het overbruggingsrecht - verzekeringsplichtig zijn gedurende de 4 kwartalen die onmiddellijk voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt waarin het feit zich voordoet, Echter, omwille van de impact van de crisis geldt deze voorwaarde niet langer voor 
  zelfstandigen die gedwongen zijn hun activiteit te onderbreken omwille van de coronamaatregelen


  Dus een starter die gestart is op 1 oktober 2019 en een aanvraag indient op 18 maart 2020,  kan een aanvraag doen voor het overbruggingsrecht ingevolge coronavirus.

  HORECA - Ik heb een horecazaak. Mag ik traiteurdiensten of levering aan huis aanbieden?

  17/03/2020

  Door de huidige maatregelen die op dit moment van kracht zijn, worden horecazaken momenteel verplicht hun eetruimtes te sluiten. Deze zaken mogen wel deels hun activiteiten verderzetten door vanaf nu traiteurdiensten of levering aan huis aan te bieden.

  Het FAVV geeft aan dat hiervoor geen enkele aanvraag tot registratie van deze nieuwe activiteiten nodig is. Wel blijft het belangrijk om rekening te houden met de hygiënevoorschriften die opgelegd zijn door het FAVV.
  Meer info vindt u hier.

  ZIEKTE - Wat als ik besmet ben met het coronavirus? 
  12/03/2020

  U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. 

  KAPSALONS – Heb ik als zelfstandige kapper ook recht op een vervangingsinkomen?

  26/03/2020

  Alle zelfstandige kappers zullen van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) kunnen genieten. 

  TELEWERK - Telewerk als alternatief? Hoe pak ik dit aan? Enkele tips

  13/03/2020

  Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

  1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
  Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
   
  2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
   
  Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
   
  3. Maak een duidelijk planning op
   
  Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
   
  4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
   
  Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

  Nuttige documenten
  Een extra vraag? Contacteer ons
  Dit zou u ook kunnen interesseren:
  FAQ Coronavirus (COVID-19)

  Heeft u vragen over het Corona virus (COVID-19)? Vind het antwoord op uw vraag in onze FAQ!
   

  Meer info
  FAQ Werkgevers

  Securex informeert u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.
   

  Meer info
  FAQ Preventie

  Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming. Securex informeert u over hoe u dit kunt aanpakken. 

  Meer info