Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Overbruggingsrecht

Met het overbruggingsrecht kunt u onder bepaalde voorwaarden en gedurende 12 maanden genieten van een maandelijkse uitkering, met behoud van rechten.

Laatst bijgewerkt op 9 februari 2022

De zelfstandigen die in aanmerking komen voor deze uitkering zijn:

Zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten die zich in één van deze situaties (‘pijlers’) bevinden:

  1. U bent failliet verklaard, of de vennootschap waarin u zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot bent, is failliet verklaard
  2. U kreeg een collectieve schuldenregeling in de 3 jaar voor uw stopzetting
  3. U moest uw zelfstandige activiteit gedwongen onderbreken door een natuurramp, brand, beschadiging of een (beroeps)allergie
  4. U hebt uw zelfstandige activiteit officieel stopgezet door economische moeilijkheden, die bewezen worden door een leefloon, een bijdragevrijstelling of een laag inkomen.
  5. Door de beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis met een economische impact.

De basisvoorwaarden zijn :

  • U moet minstens 4 kwartalen bijdragen (als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote) effectief betaald hebben tijdens de afgelopen 4 jaar,
  • Van zodra u als zelfstandige minstens 15 jaar loopbaan kan aantonen, voor dewelke u pensioenrechten heeft opgebouwd, wordt de maximale duur van het genot van het overbruggingsrecht over alle pijlers verdubbeld;

          Opgelet: De maximale toekenningsduur per feit blijft beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

  • U mag geen beroepsactiviteit combineren met het overbruggingsrecht
  • U mag geen recht hebben op een vervangingsinkomen (vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkloosheidsuitkering)

Daarnaast, werd vanaf 1 juli 2019 ook de carensperiode afgeschaft, op voorwaarde dat de duur van de arbeidsongeschiktheid langer is dan 7 dagen. Als de duur van de arbeidsongeschiktheid korter is dan of gelijk is aan 7 dagen, dan ontvangt de zelfstandige geen uitkeringen. De carensperiode blijft dus behouden, maar wordt beperkt tot 7 dagen.

Er zijn ook specifieke voorwaarden per situatie (‘pijler’). Uw sociaal verzekeringsfonds kan een overzicht geven van alle voorwaarden.

Waar heb je recht op? 

Voortgezette rechten (max. 4 kwartalen): gezondheidszorg, ziekte-uitkering, kinderbijslag

Zonder gezinslast: 1.543,84 euro

Met gezinslast: 1.929,19 euro