Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Energiecrisis: steunmaatregelen voor zelfstandigen

De energiecrisis in ons land heeft een zware impact op veel zelfstandigen. Om zelfstandigen in financiële moeilijkheden te helpen, voorziet de regering steunmaatregelen. Hieronder een overzicht van de maatregelen.

10 oktober 2022

Uitstel van betaling.

De maatregel geldt voor alle zelfstandigen van wie de zelfstandige activiteit zwaar getroffen wordt door de energiecrisis, ongeacht de bijdragecategorie waartoe zij behoren.

Beoogde bijdragen

De voorlopige bijdrage van het 4de kwartaal 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

Deze bijdrage moet uiterlijk betaald zijn op 15 december 2023. (Opgelet: deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen).

De aanvraag

De aanvraag moet uiterlijk voor 15/12/2022 gebeuren via VISIO.

De aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten:

 • Naam, voornaam en verblijfplaats van betrokkene
 • Naam en adres van de uitbatingszetel van de onderneming
 • Ondernemingsnummer
 • Verplichte bewijsstukken die de impact van de energiecrisis aantonen op de zelfstandige activiteit + aantonen dat de voorschotfactuur voor energie in 2022 fors gestegen is ten opzichte van 2021 (kopie van de facturen) of een balans die het deel van het energieverbruik in de totale bedrijfskosten aantoont.

Een gewone aanvraag volstaat niet!  Deze moet gemotiveerd en gerechtvaardigd worden door de juiste bewijsstukken.

Gevolgen voor het recht op uitkeringen

Geen invloed op

 • Recht op gezinsbijslagen
 • Recht op pensioen
 • Gezondheidszorg en recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • Recht op uitkeringen overbruggingsrecht, vaderschapsuitkering, mantelzorg en moederschapshulp

De fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies.

De VAPZ-premies zijn slechts fiscaal aftrekbaar indien de sociale bijdragen die de zelfstandige tijdens het betrokken jaar verschuldigd is, daadwerkelijk en volledig betaald zijn.  Een uitstel van betaling van de bijdrage van het vierde kwartaal 2022 verhindert deze fiscale aftrekbaarheid in 2022.

Gevolg bij niet-betaling

Indien de sociale bijdrage niet betaald is op 15/12/2023, verliest de betrokkene het voordeel van dit uitstel m.a.w. de ‘automatische’ kwijtschelding van de verhogingen op de niet volledig betaalde bijdrage. Hij zal dus de verhogingen op de betreffende bijdrage verschuldigd zijn, alsof de maatregel nooit op hem van toepassing zou zijn geweest.

Afbetalingsplan

Uitzonderlijk voor het 4de kwartaal 2022.

Indien ingevoerd nadat het verzoek om uitstel reeds aanvaard is

 • Plan loopt over maximum 24 maanden
 • De aanvraag moet uiterlijk op 15/12/2023 worden ingediend.

Indien ingevoerd zonder uitstel van betaling

 • Plan loopt over maximum 36 maanden
 • De aanvraag moet uiterlijk op 15/12/2022 worden ingediend.

Dergelijk afbetalingsplan verhindert niet dat verhogingen aangerekend worden, maar betrokkene kan steeds een gewone aanvraag tot kwijtschelding van die verhogingen indienen.  Het R.S.V.Z. zal het plan goedkeuren indien het afbetalingsplan nauwkeurig werd nageleefd.

 

De aanvraag

Stuur uw planvoorstel per post of e-mail aan mybusiness@securex.be

 

Impact op de sociale rechten:

Het afbetalingsplan mag geen impact hebben op de sociale rechten van betrokkene, op voorwaarde dat de zelfstandige het afbetalingsplan nauwkeurig naleeft.

Na het verstrijken van de termijnen (15/12/2023 met uitstel of 15/12/2022 zonder uitstel) heeft de zelfstandige nog steeds de mogelijkheid om een normaal afbetalingsplan in te voeren, maar in dat geval is het behoud van de sociale rechten niet langer gegarandeerd.

 

Vermindering van de voorlopige bijdragen.

De zelfstandigen die zwaar getroffen worden door de energiecrisis, zullen een vermindering kunnen aanvragen van hun voorlopige bijdragen van het jaar 2022 (actieve zelfstandige in een sector getroffen door een crisis.

Vermindering van voorlopige bijdragen.

 

Vrijstelling

Gewone aanvraag mogelijk voor het 4de kwartaal 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

De aanvraag

Via VISIO.

Voorwaarden

 • Aantonen van de impact van de energiecrisis op de zelfstandige activiteit
 • Aantonen van een forse stijging van de voorschotfactuur voor energie in 2022 ten opzichte van 2021

Aanvragen van vrijstelling van voorlopige bijdragen betreffende andere kwartalen zullen via de gewone procedure behandeld worden (klassiek aanvraagformulier).

Opgelet

De vrijgestelde kwartalen zullen niet in aanmerking genomen worden voor de opbouw van pensioenrechten, maar kunnen binnen de 5 jaar geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.

De vrijstelling van een kwartaalbijdrage uit 2022 vormt een belemmering voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies voor het jaar 2022.

 

Overbruggingsrecht gedwongen onderbreking

De zelfstandige, helper of meewerkende partner die moeilijkheden ondervindt door de stijgende energieprijzen kan beroep doen op de 3de pijler van het klassiek overbruggingsrecht: onderbreking/gedwongen stopzetting door overmacht.

In dit geval omvat de energiecrisis stijgende gas- en elektriciteitsrekeningen, stijgende brandstofprijzen en stijgende grondstoprijzen (als gevolg van de stijgende energieprijzen).

Voorwaarden

Alle voorwaarden van het klassiek overbruggingsrecht zijn van toepassing:

 • De voorwaarde inzake verzekeringsplicht en effectieve bijdragebetaling (Bijdragebetaling van minstens vier kwartalen tijdens een referteperiode van zestien kwartalen, voorafgaand aan de eerste dag van kwartaal volgend op kwartaal waarin feit zich voortdoet)
 • Een aanvraag is mogelijk als u minstens 7 opeenvolgende dagen noodgedwongen door overmacht uw beroepsactiviteit vanwege de energiecrisis moet staken en u hiervoor geen vervangingsinkomen ontvangt.
 • Een hoofdverblijfplaats hebben in België
 • De voorwaarden m.b.t. de aanvraagprocedure (zie hieronder) moeten gerespecteerd worden
 • Attest ziekenfonds om uitkering met personen ten laste te bepalen (zolang het attest niet in ons bezit is zal de uitkering betaald worden zonder personen ten laste)
 • Wie komt hier niet in aanmerking? zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen die vallen onder art.37 en geen bijdragen betalen.

Aanvraag

Via aanvraagformulier overbruggingsrecht op deze pagina.

 • Het inlichtingenformulier per aangetekend schrijven terugsturen of afgeven tegen een ontvangstbewijs bij het ondernemingsloket. 
 • Toevoegen van drie bijlagen:
  • facturen
  • balanstotaal
  • attest gezinslast ingeval van een aanvraag met gezinslast
 • Uiterlijke indienen voor het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de feiten
 • Onvolledige aanvragen worden na een maand onontvankelijk verklaard
 • Desgewenst kan u via een aangetekend schrijven een nieuwe (gecorrigeerde)  aanvraag indienen

Opgelet: De aanvraag overbruggingsrecht kan niet gecombineerd worden regionale steunmaatregelen. 

Uitzondering op de meeneembaarheid ('rugzakje')

Een tijdelijke uitzondering is voorzien voor de energiecrisis.

Het overbruggingsrecht 'energiecrisis' toegekend naar aanleiding van onderbreking/stopzetting die aanvangt in de periode van 01 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 zal niet in aanmerking genomen worden voor de totale toekenningsduur van het "klassiek" overbruggingsrecht over de volledige loopbaan.

Evenmin zal er rekening worden gehouden met reeds eerder toegekende periodes overbruggingsrecht in het verleden om te bepalen of en desgevallend hoe lang de aanvrager het overbruggingsrecht kan genieten in het kader van de derde pijler in de context van deze energiecrisis.

Voorbeelden:

 • De aanvrager heeft zijn "rugzakje" in het verleden volledig opgebruikt. Indien hij/zij zijn zelfstandige activiteit onderbreekt op 15 oktober 2022, kan hij alsnog de financiële uitkeringen genieten in de periode van oktober 2022 tot en met december 2022, alsook het behoud van bepaalde sociale rechten in het eerste kwartaal 2023.
 • De aanvrager onderbreekt  zijn activiteit in de periode van 15 augustus 2022 tot en met 15 januari 2023. De afwijking geldt niet gelet op de begindatum van de onderbreking. De financiële uitkeringen van augustus 2022 tot januari 2023 zullen sowieso opgenomen worden in het 'rugzakje'.

Bewijsmodaliteiten

De Fondsen moeten het oorzakelijk verband nagaan tussen de gebeurtenis en de tijdelijke of definitieve onmogelijkheid om een zelfstandige activiteit voort te zetten.  De zelfstandige moet dus aantonen dat de voortzetting van zijn activiteit minder rendabel is wegens de aanzienlijke stijging van zijn productiekosten of beroepskosten (balans of andere documenten) als gevolg van de energiecrisis.

Voorbeeld: kopie voorschotfactuur 2021 en 2022 + volledige motivering waarom dit heeft geleid tot een onderbreking/stopzetting van zijn zelfstandige activiteit.

Indien de bewijsstukken ontbreken zal de aanvraag niet-ontvankelijk zijn.