Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Stages en leertijd

Een jongere opleiden en hem of haar de kans geven om op de werkplek te leren is een win-winsituatie! Daarom zijn alternerende opleidingen zo in trek. Deze talrijke stage- en leertijdmogelijkheden roepen ook heel wat vragen op. Hierna vindt u de antwoorden op uw vragen.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Schoolstage en werkplekleerplaatsen

De ondernemingen moeten een globale verbintenis nakomen om stageplaatsen ter beschikking te stellen. Over welke stages gaat het? Een student loopt een schoolstage in uw onderneming. Moet u hem een kostenvergoeding toekennen? Moet u een Dimona-aangifte doen?

Jongeren in opleiding - Algemene regels

Hierna worden de algemene regels besproken die gelden voor alle soorten opleidingsovereenkomsten.

Jongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut

Alle leerstelsels van alternerende opleiding zijn nu geharmoniseerd, wat geleid heeft tot een minimale sokkel van gemeenschappelijke rechten inzake sociale zekerheid. De harmonisering heeft ook geleid tot een nieuwe definitie van leerling en van alternerende opleiding. Welke overeenkomsten worden beoogd?

Beroepsinlevingsstage (BIS) - Vlaams Gewest en Nederlandstalig BHG

Met de overeenkomst beroepsinlevingsstage wil de wetgever bedrijfsstages die op geen enkele wettelijke grondslag berusten, reglementeren en de strijd tegen het zwartwerk aanbinden. De Waalse bepalingen en de bepalingen voor de Franstalige opleidingen in Brussel vindt u terug onder de rubriek "Formation en alternance - Convention d'immersion professionnelle" (enkel in het Frans).

Vlaamse (stage)overeenkomst alternerende opleiding (SAO en OAO)

De industriële leerovereenkomst, de beroepsinlevingsovereenkomst DBSO en de leerovereenkomst middenstand werden afgeschaft en vervangen door een nieuw type van opleidingsovereenkomst voor de uitvoering van een alternerende opleiding. Hierna gaan we dieper in op de regels die hierop van toepassing zijn.

Vlaamse stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd)

Welke zijn de bepalingen die eigen zijn aan de stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject in de Vlaamse Gemeenschap?