Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid

Wat zijn de uurgrenzen van nachtarbeid?

De drempel van de dagelijkse arbeidsprestaties wordt vastgesteld door de sectorale cao.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Sectorale regeling of collectief akkoord

De drempel van de dagelijkse arbeidsprestaties wordt vastgesteld door de sectorale cao [1].

Een vóór 1 januari 1995 gesloten bedrijfs-cao of regelmatig toegepast collectief akkoord kan ook de drempel van de dagelijkse prestaties vaststellen.

Bij ontstentenis van sectorale bepalingen of van een collectief akkoord zoals hierboven vermeld, is de subsidiaire regeling van de cao nr. 46 van toepassing.

Subsidiaire regeling

De subsidiaire regeling is van toepassing bij ontstentenis van sectorale bepalingen of van een collectief akkoord zoals hierboven vermeld die de arbeidsregeling vaststellen.  

Het dagelijkse werkrooster van de werknemers die nachtprestaties verrichten, moet evenveel werkuren bevatten als het dagelijks werkrooster van een voltijdse werknemer in de onderneming.

De dagelijkse arbeidsprestaties in de nachtarbeidsregeling moeten ten minste 6 prestatie-uren omvatten.

Als een werknemer zowel dag- als nachtprestaties verricht, is de gewone regel van ten minste 3 uur arbeidsprestaties van toepassing op de dagprestaties.

Referentieperiode

Sinds 1 januari 2003 is de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vastgesteld op 38 uur.

Naargelang van de bedrijfssectoren en/of de bedrijfs-cao’s kan de gemiddelde wekelijkse duur van 38 uur worden bereikt door de toekenning van inhaalrust.

In principe moet deze gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op kwartaalbasis worden nageleefd, maar collectieve arbeidsovereenkomsten en/of het arbeidsreglement kunnen bepalen dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur mag worden nageleefd over een langere referentieperiode (maximaal een jaar).

Op het vlak van nachtarbeid moet de wekelijkse arbeidsduur worden nageleefd op kwartaalbasis. Ze mag alleen over een langere referentieperiode worden nageleefd indien een koninklijk besluit of een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao dat toestaat.

Rusttijden

De werkgever moet de werknemers tussen twee arbeidsprestaties een rustperiode toekennen van ten minste 11 uur. Arbeidsprestaties in een nachtregeling zijn vaak gespreid over twee dagen en de rusttijd van 11 opeenvolgende uren moet tussen twee arbeidsprestaties worden toegekend.  

De werkgever moet ook een wekelijkse periode van 35 opeenvolgende uren toekennen.

[1] Raadpleeg de bepalingen die in uw sector gelden in de rubriek ‘sectoraal’ van Lex4you.

Alle artikelen over Nachtarbeid