Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid en arbeidsduur

Wat zijn de bijkomende uren?

Het bijkomend uur is “het uur dat buiten het voorziene uurrooster gepresteerd wordt, zonder dat er sprake is van een overuur”

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Definitie

Het bijkomend uur is “het uur dat buiten het voorziene uurrooster gepresteerd wordt, zonder dat er sprake is van een overuur” (met andere woorden, zonder dat de toepasselijke wettelijke of normale conventionele voltijdse arbeidsduur overschreden wordt).

Voor een deeltijdse werknemer met een vast uurrooster is er sprake van bijkomende uren wanneer er gepresteerd wordt buiten het vastgestelde weekrooster. Voor een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster is er sprake van bijkomende uren wanneer er gepresteerd wordt buiten het vastgestelde weekrooster of boven de vastgestelde gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

Men spreekt enkel van bijkomende uren wanneer de deeltijdse werknemer de normale arbeidsduur (9 uur per dag en/of wekelijkse arbeidsduur van de in de onderneming voltijds tewerkgestelde werknemer) niet overschrijdt.

Voorbeeld

Een werknemer wordt aangeworven met een deeltijds contract van gemiddeld 20 uren per week. Er wordt gewerkt met variabele uurroosters die 5 werkdagen vooraf door de werkgever bekend gemaakt worden.

                     

Gem. arbeidsduur   

Voorzien     uurrooster       

Bijkomende uren op basis van gem. arbeidsduur    

Gepresteerd uurrooster     

Bijkomende uren op basis van overschrijding uurrooster

Week 1

20

15

 

15

 

Week 2

20

25

+5

26

+1

Week 3

20

30

+10

30

 

Week 4

20

10

 

15

+5

Totaal

20

20

15

Gem. 21,5

6

In totaal heeft de werknemer dus 21 (15 + 6) bijkomende uren gepresteerd, ook al overschreed hij zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur slechts met anderhalf uur op maandbasis.

Vrijwillige basis

In de praktijk komt het aan de paritaire comités toe te bepalen onder welke voorwaarden en in welke mate bijkomende uren gepresteerd mogen worden.

Wordt binnen het paritair comité dienaangaande geen enkele CAO gesloten, dan dient CAO nr. 35 toegepast te worden.

Bijkomende prestaties, verricht op vraag van de werknemer

Een deeltijdse werknemer die gedurende een kwartaal zijn voorziene uurrooster met gemiddeld ten minste één uur per week overschrijdt, kan de aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst vragen. De aanpassingsmodaliteiten worden in onderlinge overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd, met dien verstande dat de werkgever er niet toe verplicht is in te gaan op de vraag van de werknemer om bijkomende uren te mogen presteren.

Bijkomende prestaties, verricht op vraag van de werkgever

Het presteren van bijkomende uren op vraag van de werkgever vergt het akkoord van de werknemer. Bovendien kan de werknemer de herziening van zijn arbeidsovereenkomst vragen wanneer het contractueel voorziene uurrooster met gemiddeld ten minste één uur per week gedurende een kwartaal overschreden wordt.

Indien de duur van de tijdens het kwartaal verrichte bijkomende uren gemiddeld 20% van het overeengekomen uurrooster bereikt, kan de werknemer opteren voor een alternatief: het toekennen van een inhaalrust, te nemen binnen 13 weken volgend op het kwartaal.  De modaliteiten met betrekking tot de toekenning van deze inhaalrust worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgelegd.  Wordt dienaangaande geen akkoord bereikt, dan moet de inhaalrust worden toegekend in schijven van minimum één uur en mag deze per week 20% van de wekelijkse arbeidsduur, zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst, niet overschrijden.

Loon

Bepaalde bijkomende prestaties van deeltijdse werknemers worden gelijkgesteld met overuren waarvoor een loontoeslag betaald moet worden.  Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de vraag “Welk loon dient betaald te worden?

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid en arbeidsduur