Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid

Voor welke werkgevers en werknemers?

De wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsduur zijn van toepassing op alle bezoldigde werknemers (bedienden, arbeiders, studenten, …) en op de werkgevers uit de privésector.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Principe

De wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsduur zijn van toepassing op alle bezoldigde werknemers (bedienden, arbeiders, studenten, …) en op de werkgevers uit de privésector.

Ze gelden eveneens voor de personen die, anders dan met een arbeidsovereenkomst, arbeidsprestaties verstrekken onder het gezag van een andere persoon (leerlingen, stagiairs in het kader van hun schoolopleiding, personen met een IBO-, PFI- of FPI-overeenkomst, …).

Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt staat deze in voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de nachtarbeid.

Bijzonder geval

Vrijwilligers zijn niet onderworpen aan de arbeidsduur, omdat hun vrijwilligersactiviteiten geen arbeidsprestaties vormen voor zover ze uiteraard worden uitgevoerd binnen de wettelijke voorwaarden betreffende de vrijwilligersactiviteiten.

Uitsluitingen

Op de volgende werknemers is het verbod op nachtarbeid niet van toepassing. Dat betekent dat ze zonder voorafgaande toelating nachtarbeid en/of arbeidsregelingen met nachtprestaties mogen verrichten (er is dus geen procedure nodig om dit in te voeren):

  • de huisarbeiders;
  • de handelsvertegenwoordigers;
  • de dienstboden;
  • de werknemers met een leidinggevende functie of een vertrouwenspost;
  • de personen die zijn tewerkgesteld in een familieonderneming waar gewoonlijk enkel ouders, verwanten (kinderen, echtgenotes van kinderen, stiefkinderen) of pleegkinderen werken onder het exclusieve gezag van de vader, de moeder of de voogd;
  • het vliegend personeel van de luchtvaart;
  • het varend personeel van de visserijbedrijven (enkel het personeel dat zich effectief aan boord bevindt);
  • geneesheren, veeartsen, tandartsen; geneesheren-specialisten in opleiding; studenten- stagiairs die zich voorbereiden op de beroepen van geneesheer, veearts of tandarts;
  • de personen tewerkgesteld door de overheid, de provincies of de gemeenten, de overheidsinstellingen die ervan afhangen en de instellingen van openbaar nut [1].

[1] Tenzij ze tewerkgesteld zijn in inrichtingen die industriële of commerciële activiteiten uitoefenen of in inrichtingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen.

Alle artikelen over Nachtarbeid