Menu
Werk
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik werkloos word?
Als u werkloos bent, geniet u dezelfde rechten als een werknemer. Dat betekent dat u verder kinderbijslag ontvangt. Vanaf de zevende maand werkloosheid kunt u recht hebben op sociale toeslag indien de inkomsten onder de vastgestelde grensbedragen liggen (link naar sociale toeslagen). 
 
De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever. Dat kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van de instelling die uw werkloosheidsuitkering uitbetaalt. Ook als tijdelijk werkloze heeft u recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. 
 
Bent u werkloze zonder uitkering (bv. door een sanctie)? Dan kunt u nog recht hebben op gewone kinderbijslag zoals een werknemer. De reden waarom u geen werkloosheidsuitkering ontvangt, is dan een bepalende factor. 
Krijg ik extra kinderbijslag (sociale toeslag) als ik werkloos ben?
Als uw belastbare beroepsinkomsten/uitkeringen de vastgestelde grens niet overschrijden over het volledige jaar, heeft u recht op een sociale toeslag die u vanaf de zevende maand werkloosheid wordt toegekend. Aan de hand van gegevens in het dossier beslist uw klantenbeheerder provisioneel of er een recht is op toeslag of niet. Een provisionele beslissing tot toekenning van de sociale toeslag wordt alleen genomen bij éénoudergezinnen. Elke provisionele beslissing wordt gemotiveerd. Indien u na een provisionele beslissing tot weigering van de sociale toeslag toch meent recht te hebben, kunt u de toeslag aanvragen met een Model S. Hierop dienst u uw bruto inkomsten te noteren. 
 
Let wel: de belastbare beroepsinkomsten/uitkeringen worden altijd achteraf (= twee jaar na data) gecontroleerd aan de hand van de gegevens die wij opvragen bij de belastingen (FOD Financiën). 
Als u na uw werkloosheid weer gaat werken en binnen de zes maanden opnieuw werkloos of ziek wordt, heeft u vanaf de volgende maand weer recht op de sociale toeslag zonder wachttijd van zes maanden. 
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik ziek of arbeidsongeschikt ben?
Als werknemer geniet u volwaardige sociale bescherming. Dat betekent dat u verder kinderbijslag ontvangt als u: 
 • in zwangerschapsverlof bent 
 • een ziekte-uitkering ontvangt 
 • een invaliditeitsuitkering ontvangt 
 • een uitkering ontvangt voor een beroepsziekte 
 • een vergoeding ontvangt voor een arbeidsongeval 
 • mindervalide bent 
Krijg ik extra kinderbijslag (sociale toeslag) als ik ziek of arbeidsongeschikt ben?
Als uw belastbare beroepsinkomsten/uitkeringen de vastgestelde grens niet overschrijden, heeft u recht op een sociale toeslag die u vanaf de zevende maand ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt toegekend. Aan de hand van gegevens in het dossier beslist uw klantenbeheerder provisioneel of er een recht op toeslag is of niet. 
 
Een provisionele beslissing tot toekenning van de sociale toeslag wordt alleen genomen bij éénoudergezinnen. Elke provisionele beslissing wordt gemotiveerd. Indien u na een provisionele beslissing tot weigering van de sociale toeslag toch meent recht te hebben, kunt u de toeslag aanvragen met een Model S. 
 
Let wel: de belastbare beroepsinkomsten of uitkeringen worden altijd achteraf gecontroleerd aan de hand van de gegevens die wij opvragen bij de belastingen. (FOD Financiën) 
Wat is het maximale gezinsinkomen om sociale toeslag te ontvangen?
Voor kinderen die in uw eigen gezin wonen: 
 • als u alleen leeft met uw kinderen: maximaal  2501,28 bruto per maand. 
 • als uw (huwelijks)partner geen inkomsten heeft: maximaal €  2582,00 bruto per maand. 
 • als uw (huwelijks)partner een uitkering ontvangt of werknemer of zelfstandige is: maximaal €  2582,00 bruto per maand. 
Voor kinderen die in het gezin van de andere ouder wonen:
 • het gezinsinkomen van de ouder bij wie het kind woont, mag de grens van €  2501,28 bruto per maand niet overschrijden. Het inkomen van de andere ouder telt niet mee. De ouder bij wie het kind woont, mag ook niet hertrouwd zijn of met iemand een gezin vormen. 
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik met pensioen ga?
Als gepensioneerde werknemer heeft u nog altijd recht op kinderbijslag. Uw kinderbijslagfonds doet het nodige om uw pensioenbrevet op te vragen bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 
Krijg ik extra kinderbijslag (sociale toeslag) als ik op pensioen ga?
U heeft recht op een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag als uw gezinsinkomen onder een specifieke grens blijft: 
 • Voor kinderen die in uw eigen gezin wonen: 
  • als u alleen leeft met uw kinderen: maximaal € 2501,28 bruto per maand. 
  • als uw (huwelijks)partner een uitkering ontvangt of werknemer of zelfstandige is: maximaal € 2582,00 bruto per maand.
 
 • Voor kinderen die in het gezin van de andere ouder wonen:
  • het gezinsinkomen van de ouder bij wie het kind woont, mag de grens van € 2501,28 bruto per maand niet overschrijden. Het inkomen van de andere ouder telt niet mee. De ouder bij wie het kind woont, mag ook niet hertrouwd zijn of met iemand een gezin vormen. 
Kan ik kinderbijslag krijgen als ik een overlevingspensioen ontvang?
Als u een overlevingspensioen ontvangt op basis van de beroepsactiviteit van uw overleden echtgeno(o)t(e),
kunt u recht hebben op kinderbijslag voor: 
 • kinderen die bij het overlijden tot het gezin behoorden 
 • kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten en geadopteerde kinderen of kinderen die door de rechter aan u toevertrouwd zijn 
 • kinderen voor wie  de Minister van Sociale Zaken een afwijking van de regels toestaat 
 • geplaatste kinderen, als ze onmiddellijk vóór de plaatsing tot het gezin behoorden 
 
In de twaalf maanden voor het overlijden moet de overledene gedurende minstens zes maanden recht gehad hebben op kinderbijslag in de werknemersregeling. De Minister van Sociale Zaken kan een kortere periode aanvaarden. In een aantal gevallen heeft u ook recht op extra kinderbijslag. 
  
Als u het overlevingspensioen ontvangt en hertrouwt of gaat samenwonen, vervalt het recht op kinderbijslag op basis van het overlevingspensioen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch het recht van de (huwelijks)partner. Als u later opnieuw alleen gaat wonen, zal het kinderbijslagfonds dat via de gemeente vernemen en automatisch opnieuw uw recht op kinderbijslag onderzoeken. 
  
U heeft recht op een sociale toeslag bij de kinderbijslag als uw gezinsinkomen onder een specifieke grens blijft: 
 • Voor kinderen die in uw eigen gezin wonen: 
  • als u alleen leeft met uw kinderen: maximaal €  2452,47bruto per maand. 
  • Voor kinderen die in het gezin van de andere ouder wonen: het gezinsinkomen van de ouder bij wie het kind woont, mag de grens van €  2452,47 bruto per maand niet overschrijden. Het inkomen van de andere ouder telt niet mee. De ouder bij wie het kind woont, mag ook niet hertrouwd zijn of met iemand een gezin vormen. 
Hoe vraag ik de sociale toeslag aan?
Download het formulier Model S van onze website of neem contact op met ons om u het document te bezorgen. 
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik van werkgever verander?
De kinderbijslag zal zonder enige onderbreking uitbetaald worden. In de toekomst zal het kinderbijslagfonds van uw nieuwe werkgever instaan voor de uitbetaling. U zult daar zelf niets van merken. U ontvangt een brief van uw nieuwe kinderbijslagfonds als bevestiging dat het de betalingen zal overnemen, en vanaf welke datum. Vanaf 01/01/2018 blijven alle dossier echter bij het actieve kinderbijslagfonds gezien de gewijzigde wetgeving in de respectievelijke Gemeenschappen of Gewesten.  
Heb ik recht op kinderbijslag als ik tijdskrediet of loopbaanonderbreking neem?
Als u tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, heeft u nog altijd recht op kinderbijslag op voorwaarde dat u: 
 • een uitkering ontvangt voor tijdskrediet/loopbaanonderbreking 
 • niet werkt als zelfstandige in hoofdberoep 
 
U hoeft zelf niets te doen, het kinderbijslagfonds ontvangt automatisch de gegevens van de RVA. 
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik met mijn gezin naar het buitenland verhuis om er te werken?
U brengt het best meteen uw kinderbijslagfonds op de hoogte om te bekijken tot wanneer er kan uitbetaald worden. In principe heeft u nog altijd recht op kinderbijslag als u verhuist naar een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER). U moet dan wel uw aanvraag in het buitenland doen. Uw kinderbijslagfonds zal u hiertoe de nodige formulieren bezorgen.