Menu
Algemeen
Ik word binnenkort mama/papa. Op welke premies heb ik recht?
U geniet als aanstaande ouder heel wat voordelen. Naast de maandelijkse kinderbijslag en de eenmalige betaling van het kraamgeld kunt u in specifieke situaties mogelijk recht hebben op een toeslag. U vindt meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toeslag bij de veel gestelde vragen rond toeslagen. Denkt u in aanmerking te komen voor een toeslag, neem dan contact op met uw dossierbeheerder om het onderzoek naar een mogelijke toeslag op te starten.
 
 • Maandelijkse kinderbijslag
Vanaf de maand die volgt op de geboorte van uw zoon of dochter heeft u recht op kinderbijslag. Het bedrag van de gewone kinderbijslag stijgt met de rang van het kind in het gezin. Vanaf het derde kind wordt telkens hetzelfde bedrag uitbetaald. U ontvangt dat bedrag elke maand rond de achtste voor de voorbije maand.
 
 • Eenmalig kraamgeld bij de geboorte (geboortepremie)
Bij een geboorte ontvangt u een eenmalige premie voor elk kind dat recht heeft op kinderbijslag. Voor een eerste geboorte is het bedrag hoger dan voor volgende geboorten. U kunt het bedrag aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap en ontvangt het bedrag ten vroegste twee maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
 
Opgelet: er is recht op het hoogste bedrag aan kraamgeld als het kind het eerste kind is van de papa of mama, ook al heeft een van beide ouders al een kind.
 
U vindt meer informatie over het aanvragen van het kraamgeld bij “Wat moet ik weten over kraamgeld?”.
 
 • Adoptiepremie
De adoptiepremie vervangt bij een adoptie het kraamgeld dat ouders ontvangen bij een geboorte. Als u een kind adopteert, kan de adoptiepremie aangevraagd worden vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België gestart is of de buitenlandse adoptie afgerond is. De adoptiepremie bedraagt evenveel als het kraamgeld van een eerste kind.
 
U vindt meer informatie over het aanvragen van de adoptiepremie bij “Wat moet ik weten over de adoptiepremie?”
Wat moet ik weten over kraamgeld?

Bij een geboorte ontvangt u kraamgeld (of een geboortepremie) voor elk kind dat recht heeft op kinderbijslag. Voor een eerste geboorte is het bedrag het hoogst. 
  

Hoeveel bedraagt het kraamgeld?
In  de Vlaamse Gemeenschap ontvangt u:
 • € 1272,52 voor een eerste kind van één van de ouders  
 • € 957,42 voor elke volgende geboorte 
 • € 1272,52 voor elk kind van een meerling
 In het Waalse Gewest, Brussels hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap ontvangt u: 
 • 1297,92 voor een eerste kind van één van de ouders 
 • 976,53 voor elke volgende geboorte 
 • 1297,92 voor elk kind van een meerling 
In principe is het de moeder die het kraamgeld ontvangt. 

Wie moet het kraamgeld aanvragen? 
Als de vader werknemer of zelfstandige is, moet hij het kraamgeld aanvragen. Ook als hij na een loontrekkende activiteit werkloos, invalide of gepensioneerd is, wordt hij beschouwd als werknemer.  
 
Als de vader geen werknemer of zelfstandige is of als er geen vader is, kan de moeder de aanvraag indienen.. 
 
Hebben beide ouders geen beroepsactiviteit? Dan kan eventueel de partner van de moeder, een grootouder van het kind, oom of tante (als ze tot het gezin behoren) of een (half-)zus of (half-)broer van het kind het kraamgeld aanvragen. 
 
Bij meemoederschap vraagt de meemoeder het kraamgeld aan indien zij ouder is dan de moeder. Het kraamgeld wordt uitgekeerd aan de moeder. 
 
Hoe vraag ik kraamgeld aan? 
U stuurt het aanvraagformulier voor kraamgeld (=link) volledig ingevuld naar uw kinderbijslagfonds. 
  
Vanaf wanneer kan ik het kraamgeld aanvragen? 
Vanaf 24 weken zwangerschap kunt u het kraamgeld aanvragen bij uw kinderbijslagfonds. U ontvangt de premie ten vroegste vanaf de achtste maand zwangerschap. Ook na de geboorte kunt u trouwens het kraamgeld nog aanvragen (tot 5 jaar na de geboorte van het kind). 
 
Indien u uw kind vroegtijdig zou verliezen na een zwangerschap van minstens 6 maanden (22 weken) kunt u ook kraamgeld ontvangen. U kan hiervoor bij de bevolkingsdienst van uw gemeente een akte van aangifte krijgen; bezorg deze akte aan uw kinderbijslagfonds. Indien u bijkomende vragen heeft in verband hiermee, neem dan gerust contact op  met uw dossierbeheerder. 

Test Anchor Link naar vraag 1
Wie heeft recht op kinderbijslag?
Vanaf de maand die volgt op de geboorte hebben ouders recht op kinderbijslag. De eerste uitbetaling gebeurt de maand na de geboorte rond de achtste (vb. een kind geboren op 15/01/2018 krijgt kinderbijslag vanaf 01/02/2018 en de eerste uitbetaling zal gebeuren op 08/03/2018).

Wie ontvangt er kinderbijslag? 
Het basisprincipe is dat de moeder de  kinderbijslag krijgt, omdat zij meestal de opvoeding van het kind op zich neemt. Is dit niet het geval? Dan wordt de bijslagtrekkende de persoon die deze taak op zich neemt. De bijslagtrekkende is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de rechthebbende. Die laatste zal het recht op kinderbijslag openen en de kinderbijslag aanvragen. 

Tot wanneer is er recht op kinderbijslag? 
Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt. Onder bepaalde voorwaarden is er recht op kinderbijslag tot 25 jaar: 
 • De jongere moet onderwijs of een opleiding volgen en werkt tijdens het schooljaar niet meer dan 240 uren per kwartaal. 
 • De jongere is ingeschreven als werkzoekende en werkt niet of beperkt met een uitkering/brutoloon dat onder het grensbedrag van € 551,89 ligt. 
Wanneer en hoe kan ik kinderbijslag aanvragen?

U moet een aanvraag om kinderbijslag indienen in volgende gevallen: 

 • Bij een eerste geboorte in het gezin
 • Indien er zich binnen het gezin een gebeurtenis (bv. scheiding, samenwonen, aanvrager wordt zelfstandig) voordoet waardoor een andere persoon in aanmerking komt als aanvrager 
  
Hoe vraag ik de kinderbijslag aan? 
Vul het aanvraagformulier ‘model AA’ in, onderteken het en bezorg het aan uw kinderbijslagfonds. Kent u deze niet, vraag het dan aan uw huidige of laatste werkgever indien u werknemer bent of contacteer het Sociaalverzekeringsfonds waarbij u als zelfstandige bent aangesloten. Stuur het formulier tijdig op, zodat u de betaling op tijd krijgt. 
Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

Het bedrag van de totale kinderbijslag is afhankelijk van: 

 • De rang van het kind in het gezin. Daarmee bedoelt men de plaats die het kind inneemt ten opzichte van de andere rechtgevende kinderen in het gezin op basis van de leeftijd. Het oudste kind krijgt de eerste rang, het tweede kind de tweede rang, het derde kind en volgende kind de derde rang. Het bedrag voor een kind van rang één is minder hoog dan voor een kind van rang twee, drie of volgende. 
 • De leeftijd van het kind. De kinderbijslag verhoogt trapsgewijs en om de zes jaar met een leeftijdsbijslag (vanaf zes, twaalf en achttien jaar). 
 • Een eventuele bijzondere situatie. U ontvangt de verhoogde kinderbijslag als alleenstaande, bij een pensioen, werkloosheid, ziekte, ongeval, of voor wezen en kinderen met een aandoening. 

Basiskinderbijslag 
Het bedrag van de gewone kinderbijslag stijgt naarmate er meer kinderen zijn in het gezin.  
Voor de Vlaamse gemeenschap zijn de bedragen vastgesteld op: 

 • Eerste kind: € 93,93
 • Tweede kind: € 173,80 
 • Vanaf het derde kind: € 259,49

Voor de andere Gemeenschappen of Gewesten zijn de bedragen vastgesteld op: 

 • Eerste kind: € 95,80 
 • Tweede kind: € 177,27
 • Vanaf het derde kind: € 264,67

Leeftijdsbijslag 
Als een kind de leeftijd van zes, twaalf en achttien jaar bereikt, ontvangt het een leeftijdsbijslag. Deze bijslag wordt betaald vanaf de maand na de verjaardag. 
  
Jaarlijkse leeftijdsbijslag (schoolpremie) 
In augustus wordt er een extra toeslag uitbetaald om de uitgaven te dekken van het nieuwe schooljaar. Deze betaling gebeurt automatisch, samen met de kinderbijslag van juli. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind (indien er geen recht is op kinderbijslag voor de maand juli dan kan de schoolpremie ook niet uitgekeerd worden). 
  
Sociale toeslag 
U ontvangt extra kinderbijslag (sociale toeslag) als uw inkomen onder het grensbedrag ligt en: 

 • u meer dan 6 maanden werkloos bent 
 • op pensioen bent 
 • u meer dan 6 maanden ziek of arbeidsongeschikt bent 

Voor alle Gemeenschappen en Gewesten zijn deze bedragen vastgesteld op: 

 • Voor gezin met partner € 2582,00 ((bruto per maand); 
 • Voor alleenstaande (zonder partner) €2501,28 (bruto per maand). 

Deze bruto inkomsten worden via FOD Financiën gecontroleerd twee jaar na data. 
  
Toeslag voor eenoudergezinnen 
Voor kinderen opgevoed bij een alleenstaande ouder, met  inkomsten onder het grensbedrag, wordt een verhoogde kinderbijslag uitgekeerd. 
  
U vindt meer informatie over de voorwaarden en de grensbedragen om in aanmerking te komen voor een toeslag bij de veel gestelde vragen rond toeslagen. Denkt u in aanmerking te komen voor een toeslag, neem dan contact op met uw dossierbeheerder om het onderzoek naar een mogelijke toeslag op te starten. 
 
Wezenbijslag 
Als één van de ouders overlijdt, heeft het weeskind onder bepaalde voorwaarden recht op wezenbijslag. U vindt hierover meer informatie onder “Wat gebeurt er met de kinderbijslag als één van beide ouders overlijdt?” 
 
Toeslag voor kinderen met een aandoening 
Kinderen met een aandoening krijgen tot de leeftijd van 21 jaar een bijkomende kinderbijslag (naast de eventuele leeftijdstoeslag en/of sociale toeslag). De toeslag wordt maandelijks met de gewone kinderbijslag betaald. 
 
U vindt meer informatie over de aanvraagprocedure bij “Krijgt mijn kind met een aandoening meer kinderbijslag?” 

Hoeveel bedraagt de schoolpremie en wanneer wordt deze uitbetaald?

Het bedrag hangt af van de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het lopende kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op een sociale toeslag. 
 
Opmerking: Jongeren die 25 jaar werden vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar hebben geen recht op de premie. In juli hebben zij immers de leeftijdgrens van 25 jaar voor de kinderbijslag al overschreden. 
 
De schoolpremie wordt uitbetaald rond 8 augustus, samen met de kinderbijslag van de maand juli. 

Wat moet ik weten over de adoptiepremie?
 • Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

De premie bedraagt evenveel als het kraamgeld van een eerste kind: € 1272,52 voor de Vlaamse Gemeenschap en €11297,92 voor de andere Gewesten of Gemeenschappen 

Wie de premie ontvangt, hangt af van het specifieke geval: 

 • Als de adoptie door één persoon gedaan wordt, ontvangt die persoon het bedrag. 
 • Als samenwonende of getrouwde partners samen adopteren, beslissen zij wie de premie ontvangt. Als er geen duidelijkheid is, wordt de premie uitgekeerd aan: 
  • de vrouw bij ouders van een verschillend geslacht. 
  • de oudste persoon bij koppels van hetzelfde geslacht.
 
 • Wie vraagt de adoptiepremie aan? 

Normaal vraagt de (toekomstige) adoptievader de adoptiepremie aan. Als hij geen werknemer of zelfstandige is, vraagt de (toekomstige) adoptiemoeder de adoptiepremie aan. Zijn de ouders van hetzelfde geslacht? Dan vraagt de oudste van het koppel de premie aan. 
 
Voorwaarden: 

 • De adoptie moet blijken uit een Belgische of buitenlandse akte. 
 • Het geadopteerde kind moet recht hebben op kinderbijslag. 
 • Er mag voor het kind in België nog geen kraamgeld betaald zijn aan de adoptieouder of haar/zijn (huwelijks)partner. 

  

 • Hoe vraag ik de adoptiepremie aan? 

U stuurt het aanvraagformulier voor een adoptiepremie volledig ingevuld naar uw kinderbijslagfonds. 
  

 • Vanaf wanneer kan ik de adoptiepremie aanvragen? 

De adoptiepremie kan aangevraagd worden vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België gestart is of de buitenlandse adoptie afgerond is.