Login
Service Contact Lex4You
Login

FAQ COVID-19 voor Ondernemers

Als ondernemer zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen.

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Contacteer ons Vind het dichtsbijzijnde Securex kantoor

Algemeen

In de huidige situatie is het mogelijk dat u als ondernemer een daling ziet in uw omzet. Klanten blijven weg, u bent getroffen door het virus, u moet (deeltijds) sluiten of u zit vast in het buitenland en kunt daardoor uw activiteiten niet uitoefenen. 

U kunt steeds een verlaging vragen van uw sociale bijdragen. U heeft als ondernemer ook de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen. 

Is de daling groter dan verwacht en ondervindt u financiële problemen? Dan kunt u beroep doen op een betalingsuitstel en overbruggingsrecht.  

Voor meer info zie onze Lex4You artikels:

Geeft u uw werknemers maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques of ecocheques?

Dan is er goed nieuws voor hen! Hun geldigheidsduur wordt verlengd.

Lees meer op Lex4You.

 

Ook voor consumptiecheques wordt de geldigheidsduur verlengd, tot 31 december 2022.

Lees meer op Lex4You.

REV 24.09.2021

Teneinde de zelfstandigen en bedrijven verder te blijven ondersteunen en de solvabiliteit te versterken ten gevolge van de COVID-19-pandemie , werd er een nieuwe wet aangenomen die de zelfstandigen en bedrijven toelaten om hun verliezen van 2020 te kunnen afzetten tegen de winsten van 2019, ook wel het carry back-mechanisme genoemd. Dankzij deze maatregel, kunnen zij hun voorafbetaling, al dan niet gedeeltelijk terugvragen, en zullen de belastingen voor het inkomstenjaar 2019 dalen.  

Deze maatregel geldt wel maar voor één belastbaar tijdperk dat in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 afgesloten wordt.  

Bovendien is deze maatregel optioneel en bent u niet verplicht om deze toe te passen.  

Zijn o.a. uitgesloten van deze regeling:

 • Vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd of zijn overgegaan tot een kapitaalvermindering tussen 12/03/2020 en datum indiening aangifte over boekjaar 2020
 • Ondernemingen met deelnemingen in bedrijven gelegen in belastingparadijzen of ondernemingen die bepaalde betalingen doen aan bedrijven in belastingparadijzen, tenzij ze daarvoor een gerechtvaardigde economische of financiële verantwoording hebben. 

 

Let wel op! Indien u de verliezen van dit jaar heeft overschat en u meer verliezen dan verwacht heeft teruggebracht: dan kan u zich verwachten aan een fiscale sanctie wanneer de overschatting meer dan 10% bedraagt van het werkelijk geleden verlies. 

Wij adviseren dan ook om contact op te nemen met uw boekhouder om uw concrete situatie verder te analyseren.  

Steunmaatregelen

UPDATE 18/05

Er werd in totaal ruim 835 miljoen euro vrijgegeven door de federale regering om bijkomende steun te kunnen bieden zodra de terrassen in de horeca op 8 mei weer opengaan.

Hieronder worden deze maatregelen kort opgelijst: 

 1. Tijdelijke BTW-verlaging naar 6% tot en met 30 september 2021
 2. Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca in 2021
 3. Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering – In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen.
 4. Steun voor de “corona”-werklozen
 5. Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropen

 

Het dubbele overbruggingsrecht gedurende de maand juni wordt ook verlengd. De opening van een terras voor de horecasector vormt dus geen beletsel voor de dubbele financiële uitkering.

Steunmaatregelen tot en met 31 december 2022:

 • Het quotum van 220 vrijwillige overuren in alle sectoren (niet enkel de cruciale sectoren en essentiële diensten)

 
Steunmaatregelen tot en met 31 december 2021:

 • De versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid blijft van toepassing in alle sectoren. Als de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers gelinkt is aan het coronavirus, moet u als Securex-klant enkel de code “WOT” of “WERKLOOS OVERMACHT CRISISSITUATIES” ingeven.

 
Steunmaatregelen tot en met 30 september 2021:

 • De detachering van werknemers naar de zorgsector of het onderwijs blijft eenvoudig
 • Er wordt geen rekening gehouden met de prestaties van studenten in de zorg of het onderwijs voor het plafond van de 475 uur met verminderde RSZ bijdragen.
 • De patronale RSZ-bijdragen in de evenementensector, reissector en hotelsector worden verlaagd
 • Commerciële ziekenhuizen en rusthuizen kunnen beroep doen op vrijwilligers.
 • Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Terbeschikkingstelling van werknemers aan bepaalde gebruikers
 • Tijdelijke tewerkstelling in bepaalde sectoren of instellingen
 • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren
 • Uitbreiding van de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van het quarantaineverlof

 
Steunmaatregelen die afliepen op 30 juni 2021:

 • Tijdelijke werkloosheid in de dienstenchequesector en het schooltransport kan in halve dagen opgenomen worden

 

Lees meer op Lex4You:

Hoewel het tweede moratorium op faillissementen afliep op 01/02/2021, worden ondernemingen die het economisch goed deden voor de coronacrisis nog steeds beschermd door de overheid. 

Meer info hierover op Lex4You.

Tengevolge van de nieuwe overheidsmaatregelen, dient er geen rekening te worden gehouden met de maanden april 2020 tot en met augustus 2020, noch met de periode van oktober 2020 tot en met september 2021, om de periode van 12 maanden van het voordeel "Springplank zelfstandigen" (voor zowel de volledig werkloze als de tijdelijk werkloze) te bepalen. 

Concreet betekent dit het volgende: 

 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 01.05.2019 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 5 maanden = 17 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.05.2019 en 31.03.2020 is begonnen,  heeft een looptijd van 12 maanden + 17 maanden = 29 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.2020 en 31.08.2020 is begonnen, eindigt op 31.08.2022; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.09.2020 en 30.09.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 12 maanden = 24 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.10.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 31 maart 2022. 

Deze verlenging is automatisch. 

Voor de tijdelijk werkloze die werkzaam is in een onderneming of sector die beschouwd wordt als bijzonder zwaar getroffen, loopt de periode evenmin in de maand september 2020.  Deze extra uitbreiding is niet automatisch. Deze moet uitdrukkelijk door de werkloze worden aangevraagd via zijn of haar uitbetalingsinstelling, zodat de voorwaarde met betrekking tot een activiteit in een bijzonder zwaar getroffen onderneming of sector kan worden onderzocht. 

Indien de werknemer in de maand september 2020 bij een dergelijke werkgever in dienst is geweest, wordt de verlenging als volgt gecodeerd: 

 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 31.03.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 18 maanden = 30 maanden; 
 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 30.09.2022. 

 

Deze informatie is te vinden in de laatste versie van de FAQ van de RVA, p. 70,  die toegankelijk is via de informatie over het Coronavirus op de homepage en die regelmatig wordt bijgewerkt.

De verlenging voor de maanden april 2020 tot augustus 2020 en oktober 2020 tot september 2021 gebeurt automatisch. Deze begunstigden hoeven geen stappen te ondernemen bij de RVA en worden door hun uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht van deze verlenging. OPGELET: de sociale-verzekeringsfondsen moeten geen enkel attest vragen betreffende deze automatische verlenging.

Ter herinnering, deze verlenging heeft een impact op de onderwerping van de betrokken zelfstandigen (die zelfstandigen in bijberoep blijven zolang ze deze maatregel "Springplank zelfstandigen" genieten) en bijgevolg op het genot van uitkeringen zoals de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Zelfstandigen waarvan de aanvankelijke periode "springplank zelfstandigen" in de komende maanden afloopt, blijven onderworpen als zelfstandige in bijberoep gedurende de volledige periode van automatische verlenging BEHALVE indien zij aantonen dat zij afstand hebben gedaan van het voordeel van de maatregel "Springplank zelfstandigen" vóór het einde van de periode van verlenging (zwart maken van de controlekaart).  In dat geval  kan hun onderwerping behouden worden in hoofdberoep. De bewijslast ligt dus bij de zelfstandige.  Een verklaring op eer volstaat.  De klassieke controles en gegevensuitwisselingen laten een controle toe op het einde van de springplank-maatregel.

Tot slot wordt er op gewezen dat een werkloze niet met terugwerkende kracht afstand kan doen van de maatregel "Springplank zelfstandigen" en het genot van de terecht genoten werkloosheidsuitkeringen, bijvoorbeeld om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor de tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht.

Werklozen die het voordeel van de maatregel “Springplank naar zelfstandige” genieten en die een werkloosheidsuitkering ontvangen aan een verminderd dagbedrag wegens de uitoefening van deze nevenactiviteit, hebben de mogelijkheid om bij hun uitkeringsinstelling te vragen opnieuw een uitkering van een niet verminderd dagbedrag toegekend te krijgen vanaf het ogenblik waarop zou blijken dat zij ingevolge de coronacrisis niet meer het vooropgestelde bedrag aan inkomsten uit hun zelfstandige activiteit hebben. Dergelijke aanvraag tot toepassing van het niet-verminderde dagbedrag heeft geen invloed op het statuut van de zelfstandige. 

 

Zie ook site RVA en meer bepaald het punt

“Wat is de impact van de inkomsten van uw zelfstandige activiteit in bijberoep op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen”

Overbruggingsrecht

 • Het bedrag van de financiële uitkering in het kader van het eerste luik van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht wordt verdubbeld. Dit type is voor sectoren die verplicht gesloten moeten zijn ( discotheken en binnenspeeltuinen) en volledig hun activiteit onderbreken (geen click&collect of andere activiteiten). Deze maatregel is niet van toepassing op zelfstandigen die afhankelijk zijn van gesloten sector.
 • Het percentage voor de omzetdaling in het kader van het tweede luik wordt opnieuw op 40 % gebracht voor aanvragen die betrekking hebben op de maanden vanaf december 2021 (voor een aanvraag die betrekking heeft op de maand december 2021, zal er dus een omzetdaling van 40% moeten worden aangetoond tussen de maand november 2021 en de maand november 2019)
 • De tijdelijke crisismaatregelen (luiken 1, 2 en 3) worden verlengd tot en met 31 maart 2022

 

De aanpassingen in Visio en de nieuwe aanvraagformulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Herinnering:
Luik 1: gedwongen onderbreking
Luik 2: omzetdaling
Luik 3: korte onderbreking omwille van quarantaine/zorgen voor een kind

01/10/2021

De dubbele financiële tegemoetkoming wordt niet verlengd tot voorbij 30 september 2021, net zomin als de versoepelingen aan het stelsel van het klassieke overbruggingsrecht. Laatstgenoemde maatregelen zullen bijgevolg feitelijk niet meer van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2021.


Heeft u vragen? 
Neem contact met ons op via mybusiness@securex.be of op het nummer 078 05 90 18.

Heeft u in 2020 geprofiteerd van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht? Onze tabel op Lex4You helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte. 

Meer info op Lex4You.

Meer details over de nieuwe maatregelen vind je hier terug.

Momenteel wachten we nog op informatie van de regering welke steunmaatregelen er zijn voor de getroffen ondernemers en welk type crisis-overbruggingsuitkering er wordt voorzien. Je kan het lezen op deze pagina van zodra de informatie beschikbaar is, alsook hoe je de aanvraag kan indienen. Vroeg je voor de maand november al het crisis-overbruggingsrecht wegens een omzetdaling van 65% aan? Dan hoef je niets te doen, je behoudt deze uitkering. De uitbetaling is voorzien in de week van 6 december 2021. 

 

Ben je niet verplicht gesloten maar heb je wel door de nieuwe maatregelen een aanzienlijke omzetdaling?
Tot en met eind december 2021 kan je beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht bij een omzetdaling van minstens 65%.

Lees hier alle informatie over de voorwaarden en hoe je dit kan aanvragen via Visio 360. 

 • Door de invoering van de nieuwe maatregelen in de maand november heeft de verwerking van aanvragen langer geduurd dan normaal. Voor alle goedgekeurde aanvragen voor de maanden oktober en november die gebeurd zijn vóór 29 november, geven we ten laatste vrijdag 4 december de betalingsopdracht door. Het kan dan een paar dagen duren, in functie van bij welke bank u bent, voor u het bedrag op uw rekening ziet verschijnen.
 • Deed u uw aanvraag na 29 november, dan gebeurt de betalingsopdracht op vrijdag 11 december.
 • ​Indien u afhankelijk bent van een sector met gedwongen sluitingen, moeten wij extra controles uitvoeren, daardoor is het mogelijk dat de betalingsopdracht voor u pas op vrijdag 11 december gebeurt.

Betalingen gebeuren enkel voor de maanden die voorbij zijn. U kunt de betaling voor de maand december dus begin januari op uw rekening verwachten.

Bijvoorbeeld: u vraagt op 1 december overbruggingsrecht aan voor de maand december. Dan gebeurt de betaling in de eerste week van januari op voorwaarde dat uw dossier volledig en correct is en dat u voldoet aan de voorwaarden.  

We vragen u, ondanks de moeilijke situatie, ons de nodige verwerkingstijd te gunnen zodat alle dossiers correct worden afgehandeld. We beloven u dat u niet vergeten wordt en dat uw dossier met zorg behandeld wordt. Samen met de andere sociale verzekeringsfondsen zal Securex onverminderd blijven vechten voor onze ondernemers en hun levenswerk.

Betalingen gebeuren enkel voor de maanden die voorbij zijn. Als u de aanvraag doet voor een maand die reeds voorbij is, dan geven wij de betalingsopdracht in de week volgend op uw aanvraag, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden. We geven de betalingsopdrachten wekelijks door op vrijdag.

Bijvoorbeeld: u vraagt op 1 december overbruggingsrecht aan voor de maand november. Dan gebeurt de betalingsopdracht op vrijdag 11 december op voorwaarde dat uw aanvraag volledig en correct is en dat u voldoet aan de voorwaarden.

Vandaag is alleen het overbruggingsrecht in geval van quarantaine of zorg voor een kind nog van kracht.

Lees meer hierover op deze pagina

Sociale bijdragen

Topic   Impact
Uw sociale rechten: pensioen, kinderbijslag, ziekte-uitkering,.. Een uitstel heeft geen impact op uw sociale rechten! U moet wel betalen voor de uitgestelde vervaldatum.
Wettelijke verhogingen wegens laattijdige betalingen Zodra u de sociale bijdragen betaalt vóór de uitgestelde datum, worden deze verhogingen automatisch geannuleerd.
Fiscaal - personenbelasting Uw sociale bijdragen zijn enkel fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. Als u de betaling van uw sociale bijdragen uitstelt naar volgend jaar, kan u deze betaling niet fiscaal aftrekken van uw personenbelasting dit jaar.
Fiscaal - VAPZ Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2021 te verkrijgen, zal u in orde moeten zijn met zijn bijdragen van 2021 en de overgedragen bijdragen van 2020 die in 2021 vervallen. Indien u niet al uw bijdragen in 2021 heeft betaald, zijn de VAPZ-premies niet aftrekbaar.
Liquiditeit Om te voorkomen dat uw liquiditeitsproblemen zou hebben door de uitgestelde bijdragen tegelijk met de bijdragen voor 2022 te moeten betalen, raden wij u aan om zo snel mogelijk uw sociale bijdragen dit jaar te betalen.
Uitstel en niet kunnen betalen in 2021- vrijstelling

Verlies van uw sociale rechten en risico op terugbetaling van ontvangen uitkeringen. Bovendien verliest u ook het automatisch kwijtschelding van verhogingen.  

Vraag uw vrijstelling aan voor 2021; 

Of vraag een kwijtschelding van de verhogingen aan zodra uw hoofdbijdragen zijn betaald. 

Impact op SSS/ uitstel bedrijfsvoorheffing?

Variabel, neem contact op met uw boekhouder.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uitgestelde sociale bijdragen al eerder betalen? Goed idee!
Gebruik dan het rekeningnummer BE78 3101 1397 5086 (BIC BBRUBEBB) met de referentie op uw laatste factuur of vermeld uw rijksregisternummer als referentie

Ja, sinds maandag 16 maart is het call center van het RSVZ versterkt. Ondernemers die vragen hebben over de economische en financiële gevolgen naar aanleiding van het coronavirus kunnen elke werkdag van 08:00 tot 20:00 uur bellen naar het gratis nummer 0800/12.018

 

Het RSVZ kan op dit nummer informatie geven over de rechten van de zelfstandige ondernemers en over de maatregelen die de federale regering heeft ingevoerd (bv: de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen, het recht op een vervangingsinkomen, de fiscale maatregelen en de economische werkloosheid).  

Telewerk

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 
3. Maak een duidelijk planning op
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Ziekte

Je kan beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht in geval van quarantaine.

Lees hier alle informatie over de voorwaarden en hoe je dit kan aanvragen via Visio 360

 

Opgelet: het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine mag je niet in één zelfde kalendermaand combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of omzetdaling!

Gratis telefoonnummer voor zelfstandigen in nood

N.a.v. de gevolgen van de coronacrisis, kan het psychologisch zwaar zijn voor de zelfstandigen (burn-out, depressie of zelfmoord). Daarom heeft minister Ducarme het gratis nummer 0800 20 118 in het leven geroepen waar u als zelfstandige wordt doorverwezen naar de juiste hulverleners. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen | David Clarinval (belgium.be)  

U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.

Artsen

27/03/2020

Een arts behoort tot de groep van de zorgberoepen. Voor deze groep is er een speciale regeling uitgewerkt , zodat zij dringende medische gevallen kunnen blijven behandelen tijdens de onderbreking.  Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken (omwille van het coronavirus), maar wel nog tussenkomen voor dringende medische gevallen binnen hun specialisatie, behouden het recht op het overbruggingsrecht en dit voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand (maart en april).

Bijberoep

REV 26/03/2020

Indien het gaat om verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon is er geen probleem. Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis, die los staat van het werk en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist.

19/03/2020

Dit hangt af van de concrete omstandigheden

Indien de betrokkene binnen deze twee kwartalen enkel op basis van zijn 50% tewerkstelling niet aan 235 uren komt, moet hij/zij als zelfstandige in hoofdberoep worden aangesloten voor 2020/1+2.

Indien deze persoon wel in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, kan hij/zij zijn/haar statuut als zelfstandige in bijberoep behouden. 

Ook wanneer betrokkene nog aan voldoende uren komt in deze kwartalen (2020/1+2) op basis van de interimtewerkstelling alleen (en voldoende tewerkstellingspercentage), kan hij/zij als zelfstandige in bijberoep aangesloten blijven, ookal is er een maand onderbreking in de tewerkstelling geweest.

18/03/2020

Contacteer in geval van ziekte uw dokter zodat deze uw arbeidsongeschiktheid kan vaststellen. Vergeet vervolgens niet om het doktersattest door te geven aan uw mutualiteit. 
Als zelfstandige in bijberoep opent u geen sociale rechten in het statuut van zelfstandige. U zal daarom ook worden vergoed in functie van uw situatie als werknemer.

Rev 03/04/2020

Ten gevolge van de coronavirus, zijn de voorwaarden versoepeld om de activiteiten als zelfstandige verder te blijven uitoefenen tijdens de tijdelijke werkloosheidsperiode. Het is niet vereist om een voorafgaande verklaring te doen bij de RVA en de andere vereisten verbonden aan de aard en het tijdstip van de uitoefening van de activiteit moeten niet meer gerespecteerd worden. De verworven inkomsten van deze zelfstandige activiteit zullen geen impact hebben op de werkloosheidsuitkering. 

 

Let op, deze versoepeling geldt enkel voor deze personen die reeds een zelfstandige activiteit uitoefenden voordat zij technisch werkloos werden.

 

Voor de personen die een nieuwe activiteit wensen op te starten, dient u het bevoegde kantoor te contacteren. 

 

Voor meer informatie, kunt u ook de website van de RVA raadplegen.

18/03/2020

Als zelfstandige in bijberoep kunt u niet genieten van een vrijstelling van de sociale bijdragen. 

25/03/2020

Om zelfstandigen te kunnen ondersteunen, heeft de overheid beslist dat zij beroep kunnen doen op uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor de eerste twee trimesters van 2020. ledere zelfstandige, met inbegrip van de zelfstandige in bijberoep, die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het coronavirus, kan gebruik maken van deze steunmaatregel. 


Binnen welke periode kan men beroep doen op uitstel van betaling?

De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de twee eerste kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met vervaldatum 31/03/2020.  

 • De sociale bijdrage van 1/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021 
 • De sociale bijdrage van 2/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021 
 • De regularisatiebijdragen van 31/03/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 31/03/2021.  

 

Hoe doet u de aanvraag?  

Om deze maatregel tot uitstel te verkrijgen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen en dit vóór 15/09/2020 voor het uitstel van 01/2020 en 02/2020. 

In de aanvraag vermeldt u de volgende gegevens:  

 • Uw naam, voornaam en woonplaats ;  
 • De naam en zetel van uw bedrijf en ondernemingsnummer;  
 • Uw rijksregisternummer 
 • ​Reden voor de aanvraag (bijvoorbeeld ziekte, in quarantaine, economische gevolgen ...) 

Stuur uw aanvraag op naar uw sociaal verzekeringsfonds, per mail of per brief.  

Compensatiesubsidie

22/04/2020

Kind & Gezin kent de tegemoetkoming niet toe aan onthaalmoeders die de tijdelijke crisismaatregel genieten, waardoor beiden dus niet gecumuleerd kunnen worden.

Indien u als onthaalmoeder wenst beroep te doen op de compensatiesubsidie, kan u zich verder informeren op de website van Kind & Gezin of mailen naar corona@opgroeien.be

Corona compensatiepremie Vlaanderen

01/04/2020

Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie.  

De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat ook ondernemingen die naar aanleiding van de coronacrisis een groot omzetverlies kennen, en dus niet verplicht moeten sluiten, steun kunnen krijgen in de vorm van een compensatiepremie. Deze premie wordt toegekend aan allerlei soorten ondernemingen, zoals bijvoorbeeld in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, freelancers enz...

Het betreft om een éénmalige forfaitaire premie van 3.000 euro om een gedeelte van hun verliezen te compenseren. 

Voor wie?

 • Het betreft ondernemingen die niet verplicht waren om te sluiten
 • die (in)direct zware gevolgen ondervinden als gevolg van de maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 • Aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming als er meerdere exploitatiezetels zijn per onderneming. 
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Aanvragen:
De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar. De online toepassing wordt nog ontwikkeld.
Via deze link kunt u uw e-mailadres achter laten. U zult dan een seintje krijgen van zodra de applicatie beschikbaar is.  

 

Meer info
 

Corona hinderpremie Vlaanderen

25/03/2020 

Ondernemingen in Vlaanderen die hun locatie volledig moeten sluiten door de coronamaatregelen, kunnen aanspraak maken op een hinderpremie van 4.000.  Als zij na 5 april nog steeds verplicht zijn om hun zaak te sluiten, is er een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

 

Wie? 

 • Alle bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht moeten sluiten. 
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.  
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

 

Aanvragen : 

U kunt de premie tot en met 5 mei 2020 aanvragen via www.aanvraagcoronapremie.be. Daarbij moet u zich identificeren via itsme, via uw e-id, of via een andere aanmeldmethode. Na aanmelding doorloopt u 4 schermen. U kunt de aanvraag eenvoudig zelf doen.

Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen. Volgens Vlaio gebeurt die betaling binnen de 14 dagen.

Lees alle details en voorwaarden op de website van Vlaio, waar u ook een antwoord op de meest gestelde vragen vindt.

Corona ondersteuningspremie Vlaanderen

23/06/2020

Hoewel de Nationale Veiligheidsraad de beperkende maatregelen heeft versoepeld op 3 juni jl., worden vele ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen, die open zijn gebleven of terug open gaan na een verplichte sluiting, geconfronteerd met het nemen van specifieke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit kan leiden tot een omzetdaling.   

Indien deze omzetdaling minstens 60% bedraagt in de doorstartperiode, heeft de Vlaamse Regering voorzien in een ondersteuningspremie ter compensatie

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie. 

23/06/2020

Het bedraagt een premie van € 2.000 voor de zelfstandigen in hoofdberoep. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000

 

Hoe aanvragen?
De online tool wordt verwacht in de tweede helft van juli. De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 augustus 2020. Wij raden u dan ook aan om u in te schrijven op de corona update van VLAIO, zodat u een mailtje ontvang van zodra u deze premie kan aanvragen.  

Meer informatie omtrent de voorwaarden, kunt u de vinden op de website van VLAIO

Dierenartsen

27/03/2020

Ja.
Dierenartsen zijn niet opgenomen in de sluitingsmaatregelen. Om het overbruggingsrecht te kunnen aanvragen moeten zij dus 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Echter, zij dienen beschikbaar te blijven voor dringende gevallen. 

De dierenarts die verklaart zijn activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig te onderbreken, mag tijdens die 7 dagen enkel nog medische urgenties doen. Tijdens die 7 opeenvolgende kalenderdagen mogen dus géén jaarlijkse controles of andere routineuze handelingen gesteld worden.

Freelancers

23/04/2020

Als freelancer kunt u beroep doen op alle huidige steunmaatregelen die ook van toepassing zijn voor alle andere zelfstandigen:

 • overbruggingsrecht
 • vrijstelling van sociale bijdragen

Wilt u meer informatie over welke steunmaatregelen dit zijn en wat ze inhouden? U vindt alle info terug in onze overige FAQ’s.

Horeca

17/03/2020

Door de huidige maatregelen die op dit moment van kracht zijn, worden horecazaken momenteel verplicht hun eetruimtes te sluiten. Deze zaken mogen wel deels hun activiteiten verderzetten door vanaf nu traiteurdiensten of levering aan huis aan te bieden.

Het FAVV geeft aan dat hiervoor geen enkele aanvraag tot registratie van deze nieuwe activiteiten nodig is. Wel blijft het belangrijk om rekening te houden met de hygiënevoorschriften die opgelegd zijn door het FAVV.
Meer info vindt u hier.

Ja, alle werkgevers moeten een telewerkaangifte doen:

 • Ook als er in uw onderneming niemand kan telewerken
 • Ook ondernemingen die verplicht gesloten zijn, maar waar er nog gewerkt wordt (bv. een horecazaak die take-away aanbiedt) 

 
Enkel de ondernemingen die verplicht gesloten zijn en waar er bovendien niet gewerkt zal worden gedurende de hele maand april, moeten geen telewerkaangifte doen.

Op deze pagina vindt u hoe u en uw werknemer tijdelijke werkloosheid moeten aanvragen en leest u welke formaliteiten Securex op uw vraag in orde kan brengen.

REV 14.01.2021

Als restaurantuitbater schakelt u misschien over op afhaal, en moet u de shiften van het personeel herbekijken. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, pas dan zeker uw arbeidsreglement (tijdelijk) aan, om de nieuwe uurroosters in te voeren.

Uw Securex Legal Advisor kan u helpen met de administratieve stappen die nodig zijn om het personeel te informeren en te raadplegen.

REV:21.10.2020

Dat is geen probleem! Stel dat u bijvoorbeeld onverwacht veel take-away bestellingen ontvangt, dan kunt u de voorziene dag van tijdelijke werkloosheid annuleren. U hoeft enkel op het einde van de maand de juiste prestaties en werkloosheidsdagen door te geven in de prestatiestaten aan uw sociaal secretariaat. Die flexibiliteit in coronatijden is een groot verschil met het normale systeem van economische werkloosheid dat in de horeca gekend is.

Veel ondernemingen gaan door een moeilijke periode, waardoor ontslag soms onvermijdelijk is. Let daarbij zeker op volgende zaken:  

 • Een ontslagbrief is altijd een goed idee. En is  zelfs verplicht als u uw werknemers wil ontslaan met een opzegtermijn. De brief moet soms aan extra voorwaarden voldoen.  
 • ​Zorg dat u concreet kunt motiveren waarom u de werknemer ontslagen heeft. Kunt u geen geldige reden geven wanneer de werknemer er later om zou vragen? Dan riskeert u een sanctie van 3 tot 17 weken loon.  
 • ​Werkgevers die tijdelijk werkloos personeel ontslaan en vervolgens meteen een student of flexi-jobber aanwerven, riskeren dezelfde sanctie wegens kennelijk onredelijk ontslag

Raadpleeg ook onze webpagina over ontslag en ons Ebook over die thematiek. En contacteer steeds uw Securex Legal Advisor, zo bent u zeker dat u niets over het hoofd ziet. 

REV: 22.10.2020

Het beschikbare werk moet u bij voorrang toewijzen aan uw vast personeel. Het is niet toegelaten om nieuwe studenten- en flexi-jobcontracten af te sluiten om uw vast personeel te vervangen, terwijl het vast personeel zelf op tijdelijke werkloosheid blijft.

REV : 21.10.2020

Kapsalons

26/03/2020

Alle zelfstandige kappers zullen van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) kunnen genieten. 

Overzicht

27/04/2020

De Brusselse regering voorziet een eenmalige premie van 4.000 EUR per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten. 

De activiteiten die in aanmerking komen voor een premie vindt u hier. De bedrijven kunnen een premie bekomen per vestigingseenheid, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van 5 vestigingen. 

Naast de eenmalige premie stelt het Brussels hoofdstedelijk gewest ook volgende compensatiepremies voor: 

 • 3.000 euro steun wordt toegekend aan alle verleners van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 
 • een compensatiepremie van 2.000 euro wordt ingevoerd voor ondernemers en micro-ondernemingen (met 0 tot 5 VTE) die hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aanzienlijk zagen afnemen.

 

Alle informatie over deze premies en andere steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vindt u terug op de website van 1819 .

Preventie

12/03/2020

Met het oog op het behouden van de continuïteit van uw onderneming, is het belangrijk om u (en uw personeel) te beschermen en dus de gebruikelijke hygiënemaatregelen te treffen. Dit vooral omdat ook het griepseizoen nog niet volledig is afgelopen. Handhygiëne is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is vooral via onze handen - besmet door te hoesten, niezen of praten - dat we het virus via speekseldruppeltjes verspreiden.  
  
 

Herhaling van de basisregels: 

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) uw handen met water en zeep. Bekijk onze affiche om te zien hoe u correct uw handen wast. 
 • Moet u hoesten? Doe dit in een papieren zakdoekje of in uw elleboogplooi. 
 • Gebruik enkel papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 
 • Vermijd het schudden van handen en het geven van kussen. 
 • Blijf zeker thuis als u ziek bent. Ga niet naar het werk! 
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen. 
 • Probeer uw gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met uw handen. 
 • Zorg ervoor dat er zeep en handdoeken, bij voorkeur wegwerpbare, beschikbaar zijn. 

 

Heeft u een zaak waar klanten en leveranciers langskomen? Maak zeker gebruik van onze affiches : 

 

Wees alert! Vanaf het ogenblik dat u één van de volgende symptomen vertoont, zou u beschouwd kunnen worden als mogelijks besmet : 

 • Lichaamstemperatuur van meer dan 37,3°C (aanbevelingen WHO). 
 • Pijnlijke hoest. 
 • Moeilijke of pijnlijke ademhaling. 

 

Wat moet u doen wanneer u een van bovenstaande symptomen vertoont? 

Ga naar huis. Contacteer uw behandelend geneesheer en volg zijn instructies.