Menu
Corona

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 2021/2022

Hoe zit het in elkaar en hoe vraagt u dit aan

Op 9 december 2020 heeft de ministerraad beslist om een nieuw crisis-overbruggingsrecht voor 2021 in te voeren. Het doel: geen enkele door de crisis getroffen zelfstandige uitsluiten, ongeacht de sector waarin hij/zij actief is. Het systeem van het huidig crisis-overbruggingsrecht is sinds begin januari dus volledig herzien.
Wij zetten alles voor u op een rij. 

Dien uw aanvraag voor 2021 in en bekijk uw dossier
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 2021/2022
Omzetdaling

Overbruggingsrecht m.b.t. omzetdaling

Dit type overbruggingsrecht is gericht op een tijdelijke steunmaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die als gevolg van de crisis met een aanzienlijk omzetverlies worden geconfronteerd, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. 

Van 1 januari 2021 t.e.m. 30 september 2021 moet een daling van het omzetcijfer van 40% aangetoond worden en moet de zelfstandige voldoen aan de andere voorwaarden die hieronder te vinden zijn.

Van 1 oktober tot en met 30 november 2021 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 65% die moet worden aangetoond om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.

Van 1 december tot en met 31 mars 2022 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 40% die moet worden aangetoon om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.

Bent u getroffen door de overstromingen van juli 2021? U vindt de informatie over de steunmaatregelen op Lex4You.

Voorwaarden overbruggingsrecht omzetdaling

Deze maatregel en geldt op volgende voorwaarden

 • Voor de maanden januari tot en met september 2021 moet er een omzetdaling van 40% worden aangetoond tussen de kalendermaand die voorafgaat aan de maand van de aanvraag in vergelijking met dezelfde kalendermaand in 2019. Het verband tussen het omzetverlies en de COVID19-crisis moet duidelijk worden aangetoond.
 • Voor de maanden van oktober tot en met 30 november 2021 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 65% die moet worden aangetoond om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.
 • Voor de maanden van oktober tot en met 31 maart 2022 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 40% die moet worden aangetoond om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.

De zelfstandigen die in aanmerking komen, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen een beroep doen (met eventuele toepassing van het cumulplafond):

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Halve uitkering

807,05 euro

645,85 euro

 

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voorbeeld A

Voor een aanvraag ingediend in de maand februari 2021, moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand januari 2021 ten opzichte van de maand januari 2019.

Het is van belang dat er correct wordt omgegaan met de omzetcijfers. Uw verklaring zal het voorwerp uitmaken van een controle aan de hand van de officiële BTW-gegevens van zodra deze beschikbaar zijn.

 • De voorlopige wettelijke verschuldigde bijdragen daadwerkelijk betaald hebben gedurende ten minste 4 kwartalen van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.   Een uitzondering wordt gemaakt voor degenen die nog maar 12 kwartalen of minder zijn onderworpen aan het sociaal statuut:  de voorlopige sociale bijdragen moeten gedurende ten minste 2 kwartalen betaald zijn.
Voorbeeld B

Een zelfstandige is sinds oktober 2020 actief. Hij wenst de tijdelijke crisismaatregel in de maand februari 2021 te verkrijgen omwille van omzetdaling. Indien hij effectief zijn bijdragen voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 betaald heeft, voldoet hij aan deze voorwaarde.

Opgelet: Het is niet mogelijk om de financiële uitkering te genieten in toepassing van de eerste pijler (gedwongen onderbreking) of de (verlengde) dubbele uitkering samen met de tweede pijler.

In het kader van dit type overbruggingsrecht moet er elke maand opnieuw een aanvraag worden ingediend, met de noodzakelijke omzetcijfers. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

Vraag hier uw overbruggingsrecht omzetdaling aan
Dubbel overbruggingsrecht

Verlenging van de dubbele uitkering

De verlenging van de dubbele uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel Covid wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

Tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht – wijzigingen vanaf 1 december 2021

 • Het bedrag van de financiële uitkering in het kader van het eerste luik van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht wordt verdubbeld;

Heeft u nog steeds nood aan het overbruggingsrecht? Dan kunt u voor de maanden vanaf juli 2021 maandelijks een nieuwe aanvraag doen:

 • Is uw activiteit volledig onderbroken (u heeft geen enkele andere zelfstandige activiteit) en
  • bent u zelfstandige in de evenementensector en uw evenement mocht omwille van een verbod van de lokale bevoegdheid niet doorgaan (burgemeester, provincie, regio) (voeg het bewijs van het verbod toe als bijlage bij uw aanvraag) of;
  • heeft u een discotheek of; 
  • heeft u een reisbureau die uitsluitend actief is op vlak van reizen buiten de Europese unie? 
Dan heeft u nog recht op het dubbel overbruggingsrecht voor de maanden juli en augustus 2021
👉 Vraag het overbruggingsrecht type ‘gedwongen onderbreking’ aan. Dit kan eenvoudig online. Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®. 

Andere sectoren komen hiervoor niet meer in aanmerking!
 
 • U bent niet meer verplicht gesloten of u activiteit is niet (meer) volledig onderbroken, maar u kent wel nog een omzetdaling van minstens 40%?

👉 Vraag het overbruggingsrecht type ‘omzetdaling’ aan. 
Dit kan eenvoudig online. Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®. 

Wat bedraagt het van de uitkering?

De zelfstandigen in hoofdberoep en de zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitkering genieten (met eventuele toepassing van een cumulplafond vanaf 1 februari 2021):
 
  Met gezinslast Zonder gezinslast
Volledige uitkering 3.228,2 euro 2.583,38 euro
De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro en de actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro, kunnen maximaal de volgende financiële uitkering genieten (met eventuele toepassing van een cumulplafond):
 
  Met gezinslast Zonder gezinslast
Halve uitkering 1.614,10 euro 1.291,69 euro


Cumul regel

Vanaf de maand februari 2021: invoering van de cumul regel voor het dubbel overbruggingsrecht. 
 
De cumul is toegestaan op voorwaarde dat de som van de uitkering overbruggingsrecht en het vervangingsinkomen, het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

Voor wie ?

 • Zelfstandigen die rechtstreeks worden beoogd door de beslissingen van de overheid en die om die reden hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maand januari/februari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september 2021. Zij mogen daarnaast geen andere zelfstandige activiteit uitoefenen, met uitzondering van take-away/click&collect/nachtwinkels.
 • Zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren en die hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maanden januari/februari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september 2021.
 • De tijdelijke crisismaatregelen (luiken 1, 2  en 3) worden verlengd tot en met 31 maart 2022.
De aanpassingen in Visio en de nieuwe aanvraagformulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Het bedrag van de uitkering wordt nogmaals verdubbeld voor de sectoren die verplicht volledig moeten sluiten.

Herinnering:
Luik 1 : gedwongen onderbreking
Luik 2 : omzetdaling
Luik 3 : korte onderbreking omwille van quarantaine/zorgen voor een kind
  Vraag hier uw dubbele uitkering aan
Gedwongen sluiting

Overbruggingsrecht m.b.t. gedwongen sluiting

Deze maatregel is gericht op een tijdelijke crisismaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun zelfstandige activiteit  volledig moeten onderbreken als gevolg van de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Deze pijler is nog niet in werking getreden, aangezien het dubbele overbruggingsrecht is verlengd. Aanvragen zijn dan ook pas mogelijk vanaf 1 oktober 2021.

Voorwaarden overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Om de volledige uitkering te genieten, moet de zelfstandige activiteit minstens gedurende 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht gesloten zijn. Indien zij minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht gesloten zijn, dan vallen zij terug op de helft van de voorziene uitkering.

Het moet gaan om een volledige onderbreking van de activiteit. 'Take-away' of 'Click & Collect' zijn niet meer toegelaten onder deze pijler, noch mogen andere activiteiten worden uitgeoefend die niet gedwongen gesloten/onderbroken zijn.

Opgelet: Het volstaat dat de zelfstandige op het ogenblik van de gedwongen onderbreking wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is. Dit impliceert dat ook startende zelfstandigen in aanmerking komen voor dit type overbruggingsrecht (in tegenstelling tot wat het geval is voor het overbruggingsrecht m.b.t. omzetdaling).

Wilt u weten of u recht heeft op deze maatregel? Bekijk het overzicht. 

Categorie zelfstandige

Volledige uitkering

Halve uitkering

Zelfstandigen en helpers in hoofberoep en de meewerkende echtgenoten

 X

 

Zelfstandigen in bijberoep

die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn

X

 

van wie de wettelijke bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 € euro

 

X

De "actieve gepensioneerde” zelfstandigen

* die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben

X

 

* hun voorwaardelijk pensioen niet opnemen/niet opgenomen hebben en

op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep

van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een
referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro

 

X

Student-zelfstandigen

die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep

X

 

van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro

 

X

Zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten

die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofberoep (en die geen vermindering vragen). Voor hen speelt het vermoeden van verzaking aan artikel 37 ARS

X

 

van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro

 

X


De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de ‘volledige’ uitkering, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen een beroep doen (met eventuele toepassing van het cumulplafond):

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Minstens 15 kalenderdagen

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Minder dan 15 kalenderdagen

807,05 euro

645,85 euro


De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de ‘halve’ uitkering, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen een beroep doen (met eventuele toepassing van het cumulplafond): 

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Minstens 15 kalenderdagen

807,05 euro

645,85 euro

Minder dan 15 kalenderdagen

403,53 euro

322,93 euro

Voorbeeld A

De zelfstandige actief in een sector die verplicht moet sluiten tot en met 17 maart 2021 en die dus vanaf 18 maart 2021 zijn deuren opnieuw mag openen, kan de volledige uitkering genieten voor de maand maart 2021.

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

Er wordt een algemeen cumulplafond ingevoerd, hetgeen o.a. wil zeggen dat:

 • de automatische uitsluiting van zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid/invaliditeit met een toegelaten activiteit wordt afgeschaft.
 • het cumulverbod met arbeidsongeschiktheid-, invaliditeits- of moederschapsuitkering wordt opgeheven.   

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voorbeeld B

Een zelfstandige in hoofdberoep zonder gezinslast geniet een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten belope van 1.162,52 euro en geeft dit zo aan in zijn aanvraagformulier.

 • Op basis van de onderbreking van zijn zelfstandige activiteit van minstens 15 opeenvolgende dagen, zal hij nog een uitkering overbruggingsrecht kunnen genieten van 129,17 euro.
 • Op basis van de onderbreking van zijn zelfstandige activiteit van minder dan 15 opeenvolgende dagen, zal hij geen uitkering overbruggingsrecht kunnen genieten omdat het cumulplafond overschreden is. Gelet op de dagen onderbreking, kon hij – in theorie - immers slechts in aanmerking komen voor een financiële uitkering overbruggingsrecht van 645,85 euro.

Aanvragen zijn momenteel niet mogelijk, aangezien deze eerste pijler nog niet in werking is getreden.

Quarantaine

Overbruggingsrecht omwille van quarantaine of zorgen voor een kind

Tot en maart 31 2022 worden de situaties van quarantaine of zorgen voor een kind specifiek ondergebracht onder de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.bn,;

Het is daarbij belangrijk dat het gaat om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking.

Korte onderbreking omwille van quarantaine

Zelfstandigen die, weliswaar geschikt om te werken, in quarantaine of isolatie worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.

Om hierop aanspraak te kunnen maken moet een quarantaine-attest voorgelegd worden op naam van de zelfstandige of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.   

Opgelet! Degenen die naar een rode zone zijn afgereisd of die kunnen telewerken komen niet in aanmerking).

Korte onderbreking om te zorgen voor een kind

Deze steunmaatregel is van kracht voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg van hun kinderen in bepaalde omstandigheden:

 • Zorg voor een kind van minder dan 18 jaar dat met hem samenwoont (situatie van co-ouderschap inbegrepen) dat niet naar de kinderdagverblijf of school kan gaan, omdat :
  • Het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt. Voorleggen van een quarantaine certificaat is verplicht. 
  • Het kinderdagverblijf, de klas of de school is volledig of gedeeltelijk gesloten (uitzondering schoolvakantieperiodes). Voorleggen van een schoolattest is verplicht.
  • Het kind is verplicht om op afstand de lessen te volgen. Voorleggen van een schoolattest is verplicht.
 • Zorg voor een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan. Voorleggen van een attest van het opvangcentrum is verplicht.
 • Zelfstandigen die plots zelf moeten instaan voor opvang omdat de buitenschoolse opvang of kamp tijdens de paasvakantie werd geannuleerd. Een bewijs van inschrijving dat het kind(kinderen) reeds was ingeschreven voor 18 maart 2021 moet toegevoegd worden.

Opgelet: De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onderbreken omwille van de zorg voor hun kind moeten aantonen dat zij deze activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand onderbreken.  De dagen hoeven echter niet opeenvolgend te zijn, maar moeten zich wel degelijk in éénzelfde kalendermaand bevinden.

De zelfstandigen in hoofdberoep, de zelfstandigen in bijberoep, de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten, de student-zelfstandigen of de actief gepensioneerde zelfstandigen die op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitkering genieten: 

 
 

Met personen ten laste

Zonder personen ten laste

28 dagen of meer

1614,10 €

1291,69 €

tussen 21 en 27 dagen

1210,58 €

968,77 €

tussen14 en 20 dagen

807,05 €

645,84 €

tussen 7 en 13 dagen

403,53 €

322,92 €

Minder dan 7 dagen

0 €

0 €

De onderstaande zelfstandigen hebben recht op een verminderde uitkering: 

 • De zelfstandigen in bijberoep van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro,
 • De student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopie bijdragen berekend worden op een referete-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • En de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van  dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro

De overeenkomende bedragen worden weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Met personen ten laste

Zonder personen ten laste

28 dagen of meer

807,05 €

645,84 €

tussen 21 en 27 dagen

605,29 €

484,39 €

tussen14 en 20 dagen

403,53 €

322,92 €

tussen 7 en 13 dagen

201,77 €

161,46 €

Minder dan 7 dagen

0         €

0         €

Opgelet: De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.
 

Voor dit type overbruggingsrecht moet er voor elke onderbrekingsperiode opnieuw een aanvraag worden ingediend door de aanvrager, met het noodzakelijk attest. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

Vraag hier uw overbruggingsrecht voor quarantaine/zorgen voor een kind aan
Klassiek overbruggingsrecht

Het klassieke overbruggingsrecht in 2021

Ook in het klassieke overbruggingsrecht worden enkele tijdelijke aanpassingen aangebracht voor feiten (faillissementen, gedwongen onderbrekingen en stopzettingen) die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021.

Uitbreiding van het overbruggingsrecht naar starters

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die minder dan 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut voor zelfstandigen komen in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht, op voorwaarde dat: 

 • Ze minstens twee kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut.

Het betreft de twee kwartalen die onmiddellijk voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het “feit” zich voordoet.

Uitzondering:  in het kader van de vierde pijler (‘stopzetting omwille van economische moeilijkheden’) blijft het vereist dat betrokkene minstens 8 pensioenvormende kwartalen kan aantonen opdat hij in aanmerking zou komen voor 3 maanden uitkeringen / 1 kwartaal behoud van rechten, wat er de facto toe leidt dat deze versoepeling voor starters in het kader van de vierde pijler niet van toepassing is.

 • Ze een effectieve bijdragebetaling van min. 2 kwartalen hebben gerealiseerd

Cumulplafond met een vervangingsinkomen

Een recht op een vervangingsinkomen, zelfs potentieel, belemmert de toekenning van het overbruggingsrecht, ongeacht het bedrag van dat vervangingsinkomen.

Afwijking:  de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht kan voortaan gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid, mits naleving van een cumulplafond dat overeenkomt met het toepasselijke bedrag van de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht. Ingeval van overschrijding van dit plafond wordt de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht verminderd ten belope van deze overschrijding.

Opgelet:  de invoering van dit cumulplafond betekent meteen ook dat een potentieel recht op een vervangingsinkomen geen obstakel vormt. Enkel effectief genoten vervangingsinkomens moeten in rekening worden gebracht. 

Gelijkstelling pensioenrechten

 De tijdvakken van overbruggingsrecht komen niet in aanmerking voor de pensioenberekening.

Afwijking:  voortaan worden de periodes waarin de zelfstandige een behoud van sociale rechten geniet in het kader van het overbruggingsrecht gelijkgesteld met een periode van bezigheid voor de pensioenberekening, met een maximum van vier gelijkgestelde kwartalen. De gelijkstelling vangt aan de 1ste dag van het kwartaal waarvoor het behoud van rechten werd toegekend (en niet de 1ste dag van het kwartaal dat daarop volgt), en ten vroegste op 1 oktober 2020.

De maatregel geldt voor :

 • pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2021
 • kwartalen ‘behoud van rechten’ vanaf het vierde kwartaal 2020
 • kwartalen ‘behoud van rechten’ die worden toegekend naar aanleiding van feiten die zich voordoen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021

Verlenging aanvraagtermijn

Omwille van de retroactieve kracht van deze versoepelingen, wordt de aanvraagtermijn voor aanvragen binnen het klassieke overbruggingsrecht naar aanleiding van “feiten” die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, verlengd met twee kwartalen. Voor feiten die zich in deze periode voordoen, bedraagt de aanvraagtermijn dus vier kwartalen in totaal.

Gezinslast

In het kader van het klassieke overbruggingsrecht, blijft een attest van het ziekenfonds vereist om het bedrag van de financiële uitkering “met gezinslast” uit te betalen, en dit in tegenstelling tot wat het geval is in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen waar de verklaring op eer van betrokkene volstaat om het hoger bedrag “gezinslast” toe te kennen.
 

Vraag hier uw klassieke overbruggingsrecht aan
Heeft u verdere vragen omtrent het overbruggingsrecht? Contacteer onze experten!