Menu
Corona

Veelgestelde vragen over corona voor ondernemers

Vind de antwoorden op uw vragen

Als ondernemer zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen.

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Veelgestelde vragen over corona voor ondernemers

Steunmaatregelen

Welke steunmaatregelen bestaan er nu?

De regering heeft tien steunmaatregelen ingevoerd op het vlak van arbeid:

 • Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Terbeschikkingstelling van werknemers aan bepaalde gebruikers
 • Tijdelijke tewerkstelling in bepaalde sectoren of instellingen
 • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren
 • Uitbreiding van de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van het quarantaineverlof
Meer weten over deze arbeidsmaatregelen? Lees onze actua’s op Lex4You.
Verder kan uw Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen oplossingen aanreiken, indien u tijdelijke financiële problemen ondervindt als gevolg van het coronavirus. Lees meer in onze actua’s:

REV. 14.01.2021

Worden ondernemingen die het economisch goed deden voor de coronacrisis beschermd door de overheid? 
Hoewel het tweede moratorium op faillissementen afliep op 01/02/2021, worden ondernemingen die het economisch goed deden voor de coronacrisis nog steeds beschermd door de overheid. 

Meer info hierover in ons Lex4You artikel.
Heeft de coronacrisis een impact op het voordeel “Springplank zelfstandige”?
Tengevolge van de nieuwe overheidsmaatregelen, dient er geen rekening te worden gehouden met de maanden april 2020 tot en met augustus 2020, noch met de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021, om de periode van 12 maanden van het voordeel "Springplank zelfstandigen" (voor zowel de volledig werkloze als de tijdelijk werkloze) te bepalen. 

Concreet betekent dit het volgende: 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 01.05.2019 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 5 maanden = 17 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.05.2019 en 31.03.2020 is begonnen,  heeft een looptijd van 12 maanden + 11 maanden = 23 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.20020 en 31.08.2020 is begonnen, eindigt op 28.02.2022; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.09.2020 en 30.09.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 6 maanden = 18 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.10.2020 en 31.03.2021 is begonnen, eindigt op 31 maart 2022. 

Deze verlenging is automatisch. 

Voor de tijdelijk werkloze die werkzaam is in een onderneming of sector die beschouwd wordt als bijzonder zwaar getroffen, loopt de periode evenmin in de maand september 2020.  Deze extra uitbreiding is niet automatisch. Deze moet uitdrukkelijk door de werkloze worden aangevraagd via zijn of haar uitbetalingsinstelling, zodat de voorwaarde met betrekking tot een activiteit in een bijzonder zwaar getroffen onderneming of sector kan worden onderzocht. 

Indien de werknemer in de maand september 2020 bij een dergelijke werkgever in dienst is geweest, wordt de verlenging als volgt gecodeerd: 
 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 31.03.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 12 maanden = 24 maanden; 
 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.2020 en 31.03.2021 is begonnen, eindigt op 31.03.2022. 
Deze informatie is te vinden in de FAQ van de RVA.

Algemeen

Wat doe ik bij een eventuele daling in mijn omzet?

In de huidige situatie is het mogelijk dat u als ondernemer een daling ziet in uw omzet. Klanten blijven weg, u bent getroffen door het virus, u moet (deeltijds) sluiten of u zit vast in het buitenland en kunt daardoor uw activiteiten niet uitoefenen. 

U kunt steeds een verlaging vragen van uw sociale bijdragen. U heeft als ondernemer ook de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen. 

Is de daling groter dan verwacht en ondervindt u financiële problemen? Dan kunt u beroep doen op een betalingsuitstel en overbruggingsrecht.  

Voor meer info zie onze Lex4You artikels:

Wordt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, consumptiecheques enz. verlengd? 
Geeft u uw werknemers maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques of ecocheques? Dan is er goed nieuws voor hen! Hun geldigheidsduur wordt verlengd. Lees meer op Lex4You.
Ook voor consumptiecheques wordt de geldigheidsduur verlengd, tot 31 december 2021. Lees meer op Lex4You.
 
Wat houdt ‘carry-back’ verliezen voor ondernemers in?
Teneinde de zelfstandigen en bedrijven verder te blijven ondersteunen en de solvabiliteit te versterken ten gevolge van de COVID-19-pandemie , werd er een nieuwe wet aangenomen die de zelfstandigen en bedrijven toelaten om hun verliezen van 2020 te kunnen afzetten tegen de winsten van 2019, ook wel het carry back-mechanisme genoemd. Dankzij deze maatregel, kunnen zij hun voorafbetaling, al dan niet gedeeltelijk terugvragen, en zullen de belastingen voor het inkomstenjaar 2019 dalen.  

Deze maatregel geldt wel maar voor één belastbaar tijdperk dat in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 afgesloten wordt.  

Bovendien is deze maatregel optioneel en bent u niet verplicht om deze toe te passen.  

Zijn o.a. uitgesloten van deze regeling:
 • Vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd of zijn overgegaan tot een kapitaalvermindering tussen 12/03/2020 en datum indiening aangifte over boekjaar 2020
 • Ondernemingen met deelnemingen in bedrijven gelegen in belastingparadijzen of ondernemingen die bepaalde betalingen doen aan bedrijven in belastingparadijzen, tenzij ze daarvoor een gerechtvaardigde economische of financiële verantwoording hebben. 

Let wel op! Indien u de verliezen van dit jaar heeft overschat en u meer verliezen dan verwacht heeft teruggebracht: dan kan u zich verwachten aan een fiscale sanctie wanneer de overschatting meer dan 10% bedraagt van het werkelijk geleden verlies. 

Wij adviseren dan ook om contact op te nemen met uw boekhouder om uw concrete situatie verder te analyseren.  

Sociale bijdragen

Wat is de impact van uw uitstel van betaling?
Topic Impact
Uw sociale rechten: pensioen, kinderbijslag, ziekte-uitkering,..  Een uitstel heeft geen impact op uw sociale rechten! U moet wel betalen voor de uitgestelde vervaldatum.
Wettelijke verhogingen wegens laattijdige betalingen Zodra u de sociale bijdragen betaalt vóór de uitgestelde datum, worden deze verhogingen automatisch geannuleerd.
Fiscaal - personenbelasting Uw sociale bijdragen zijn enkel fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. Als u de betaling van uw sociale bijdragen uitstelt naar volgend jaar, kan u deze betaling niet fiscaal aftrekken van uw personenbelasting dit jaar.
Fiscaal - VAPZ Bij wijze van éénmalige administratieve tolerantie werd beslist om de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2020 gestorte premies van de VAPZ niet te verwerpen, op voorwaarde dat u een uitstel van uw bijdragen heeft verkregen.
Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2021 te verkrijgen, zal u in orde moeten zijn met zijn bijdragen van 2021 en de overgedragen bijdragen van 2020 die in 2021 vervallen.  Indien u niet al uw bijdragen in 2021 heeft betaald, zijn de VAPZ-premies niet aftrekbaar.  Dit heeft echter geen invloed op de aftrekbaarheid van de VAPZ-premies die in 2020 worden afgetrokken.
Liquiditeit Om te voorkomen dat uw liquiditeitsproblemen zou hebben door de uitgestelde bijdragen tegelijk met de bijdragen voor 2021 te moeten betalen, raden wij u aan om zo snel mogelijk uw sociale bijdragen dit jaar te betalen.
Uitstel en niet kunnen betalen in 2021- vrijstelling Verlies van uw sociale rechten en risico op terugbetaling van ontvangen uitkeringen. Bovendien verliest u ook het automatisch kwijtschelding van verhogingen.  

Vraag uw vrijstelling aan voor 2020 vóór 31/03/2021 

Of vraag een kwijtschelding van de verhogingen aan zodra uw hoofdbijdragen zijn betaald. 
Impact op SSS/ uitstel bedrijfsvoorheffing? Variabel, neem contact op met uw boekhouder.

Een uitgestelde sociale bijdragen al eerder betalen? Goed idee!
Gebruik dan het rekeningnummer BE78 3101 1397 5086 (BIC BBRUBEBB) met de referentie op uw laatste factuur of vermeld uw rijksregisternummer als referentie. 

 
Is er een uitstel, vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen voorzien?

Ja. De maatregel inzake uitstelling van de sociale bijdragen is van toepassing op iedere zelfstandige (alle categorieën) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

Kan ik rechtstreeks contact opnemen met het RSVZ?

Ja, sinds maandag 16 maart is het call center van het RSVZ versterkt. Ondernemers die vragen hebben over de economische en financiële gevolgen naar aanleiding van het coronavirus kunnen elke werkdag van 08:00 tot 20:00 uur bellen naar het gratis nummer 0800/12.018

Het RSVZ kan op dit nummer informatie geven over de rechten van de zelfstandige ondernemers en over de maatregelen die de federale regering heeft ingevoerd (bv: de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen, het recht op een vervangingsinkomen, de fiscale maatregelen en de economische werkloosheid).  

Overbruggingsrecht

Wat houdt het nieuwe overbruggingsrecht voor 2021 in?

Ter ondersteuning van de zelfstandigen van wie hun ondernemingen gedwongen werden te sluiten als gevolg van de beperkende maatregelen genomen door de overheid, kan een aanvraag tot het overbruggingsrecht worden ingediend. Ook zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren, of zelfstandigen die een omzetdaling hebben, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Afhankelijk van uw statuut en situatie, bestaan er verschillende soorten overbruggingsrechten. Lees hier na op welk overbruggingsrecht u mogelijks recht heeft.

REV. 11/02/2021

Ik heb al een aanvraag voor het overbruggingsrecht voor oktober en/of november gedaan. Moet ik een nieuwe aanvraag doen om het dubbel overbruggingsrecht te krijgen?

Bent u door de overheid zelf verplicht gesloten? Hier zijn 3 mogelijkheden:  

 1. U moet sluiten vanaf oktober (vb. horeca) of u bent nog steeds verplicht gesloten (vb evenementensector) en u heeft al een aanvraag van type “gedwongen sluiting” aangevraagd voor oktober. --> U bent automatisch geregistreerd voor het dubbel overbruggingsrecht voor oktober en november.  
 2. U moet sluiten vanaf oktober (vb. horeca) en u heeft al een aanvraag van type “ondersteuning van de heropstart” aangevraagd voor oktober. --> U bent automatisch geregistreerd voor het dubbel overbruggingsrecht voor oktober en november. 
 3. U moet sluiten vanaf november (vb. kappers of kledingwinkel) en u heeft al een aanvraag van type “ondersteuning van de heropstart” aangevraagd voor oktober. --> U moet voor november en december een nog een nieuwe aanvraag doen via ons online formulier voor het type gedwongen sluiting en bent zo automatisch geregistreerd voor het dubbel overbruggingsrecht voor november. 

Moet u door de overheid zelf niet verplicht sluiten maar bent u afhankelijk van een verplicht gesloten sector in oktober en/ of november?  

U moet een nieuwe aanvraag doen voor oktober en/ of november via ons online formulier. Vervolledig uw aanvraag met de nodige bewijsstukken die aantonen dat u afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector. 

Opgelet: bij de vraag over de reden van uw aanvraag, selecteer de derde optie ‘Activiteit is geheel of gedeeltelijk onderbroken ingevolge richtlijnen van de overheid’. 

Deze nieuwe aanvraag geldt meteen ook als registratie voor het dubbel overbruggingsrecht. 

Wat is de fiscale impact van het overbruggingsrecht als tijdelijke crisismaatregel?  
Heeft u in 2020 geprofiteerd van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht? Onze tabel op Lex4You helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte. 

Telewerk

Telewerk als alternatief? Hoe pak ik dit aan? Enkele tips

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
 
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 
3. Maak een duidelijk planning op
 
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
 
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Ziekte

Heeft u het als zelfstandige psychologisch zwaar als gevolg van de coronacrisis?
Gratis telefoonnummer voor zelfstandigen in nood

N.a.v. de gevolgen van de coronacrisis, kan het psychologisch zwaar zijn voor de zelfstandigen (burn-out, depressie of zelfmoord). Daarom heeft minister Ducarme het gratis nummer 0800 20 118 in het leven geroepen waar u als zelfstandige wordt doorverwezen naar de juiste hulverleners. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Wat als ik besmet ben met het coronavirus? 
U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. 
Veelgestelde vragen over COVID-19

Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer informatie

Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer informatie

Boekhouders

Vind de antwoorden op de vragen van uw klanten, of het nu gaat om zelfstandigen of werkgevers.

Meer informatie

Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer informatie

Werknemers

Met een toenemend aantal besmettingen door COVID-19 zit u waarschijnlijk met tal van vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons!