Menu
Corona

Veelgestelde vragen over corona voor ondernemers

Vind de antwoorden op uw vragen

Als ondernemer zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen.

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Veelgestelde vragen over corona voor ondernemers

Steunmaatregelen

Worden ondernemingen die het economisch goed deden voor de coronacrisis beschermd door de overheid? 
Hoewel het tweede moratorium op faillissementen afliep op 01/02/2021, worden ondernemingen die het economisch goed deden voor de coronacrisis nog steeds beschermd door de overheid. 

Meer info hierover in ons Lex4You artikel.
Heeft de coronacrisis een impact op het voordeel “Springplank zelfstandige”?
Tengevolge van de nieuwe overheidsmaatregelen, dient er geen rekening te worden gehouden met de maanden april 2020 tot en met augustus 2020, noch met de periode van oktober 2020 tot en met september 2021, om de periode van 12 maanden van het voordeel "Springplank zelfstandigen" (voor zowel de volledig werkloze als de tijdelijk werkloze) te bepalen. 

Concreet betekent dit het volgende: 
 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 01.05.2019 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 5 maanden = 17 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.05.2019 en 31.03.2020 is begonnen,  heeft een looptijd van 12 maanden + 17 maanden = 29 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.2020 en 31.08.2020 is begonnen, eindigt op 31.08.2022; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.09.2020 en 30.09.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 12 maanden = 24 maanden; 
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.10.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 31 maart 2022. 

Deze verlenging is automatisch. 

Voor de tijdelijk werkloze die werkzaam is in een onderneming of sector die beschouwd wordt als bijzonder zwaar getroffen, loopt de periode evenmin in de maand september 2020.  Deze extra uitbreiding is niet automatisch. Deze moet uitdrukkelijk door de werkloze worden aangevraagd via zijn of haar uitbetalingsinstelling, zodat de voorwaarde met betrekking tot een activiteit in een bijzonder zwaar getroffen onderneming of sector kan worden onderzocht. 

Indien de werknemer in de maand september 2020 bij een dergelijke werkgever in dienst is geweest, wordt de verlenging als volgt gecodeerd: 
 
 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 31.03.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 18 maanden = 30 maanden; 
 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 30.09.2022. 
Deze informatie is te vinden in de laatste versie van de FAQ van de RVA, p. 70,  die toegankelijk is via de informatie over het Coronavirus op de homepage en die regelmatig wordt bijgewerkt.

De verlenging voor de maanden april 2020 tot augustus 2020 en oktober 2020 tot september 2021 gebeurt automatisch. Deze begunstigden hoeven geen stappen te ondernemen bij de RVA en worden door hun uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht van deze verlenging.  OPGELETde sociale-verzekeringsfondsen moeten geen enkel attest vragen betreffende deze automatische verlenging.

Ter herinnering, deze verlenging heeft een impact op de onderwerping van de betrokken zelfstandigen (die zelfstandigen in bijberoep blijven zolang ze deze maatregel "Springplank zelfstandigen" genieten) en bijgevolg op het genot van uitkeringen zoals de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Zelfstandigen waarvan de aanvankelijke periode "springplank zelfstandigen" in de komende maanden afloopt, blijven onderworpen als zelfstandige in bijberoep gedurende de volledige periode van automatische verlenging BEHALVE indien zij aantonen dat zij afstand hebben gedaan van het voordeel van de maatregel "Springplank zelfstandigen" vóór het einde van de periode van verlenging (zwart maken van de controlekaart).  In dat geval  kan hun onderwerping behouden worden in hoofdberoep. De bewijslast ligt dus bij de zelfstandige.  Een verklaring op eer volstaat.  De klassieke controles en gegevensuitwisselingen laten een controle toe op het einde van de springplank-maatregel.

Tot slot wordt er op gewezen dat een werkloze niet met terugwerkende kracht afstand kan doen van de maatregel "Springplank zelfstandigen" en het genot van de terecht genoten werkloosheidsuitkeringen, bijvoorbeeld om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor de tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht.
 
Als ik geniet van het voordeel van “Springplank zelfstandige”, wat betekent dit voor mijn werkloosheidsuitkering ten gevolge van de coronacrisis?
Werklozen die het voordeel van de maatregel “Springplank naar zelfstandige” genieten en die een werkloosheidsuitkering ontvangen aan een verminderd dagbedrag wegens de uitoefening van deze nevenactiviteit, hebben de mogelijkheid om bij hun uitkeringsinstelling te vragen opnieuw een uitkering van een niet verminderd dagbedrag toegekend te krijgen vanaf het ogenblik waarop zou blijken dat zij ingevolge de coronacrisis niet meer het vooropgestelde bedrag aan inkomsten uit hun zelfstandige activiteit hebben. Dergelijke aanvraag tot toepassing van het niet-verminderde dagbedrag heeft geen invloed op het statuut van de zelfstandige. 

Zie ook site RVA en meer bepaald het punt “Wat is de impact van de inkomsten van uw zelfstandige activiteit in bijberoep op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen”. 

Algemeen

Wat zijn de beslissingen van het Overlegcomité van 27.10?
Het Overlegcomité heeft de epidemiologische toestand besproken en heeft volgende maatregelen genomen:
 • Uitbreiding van de mondmaskerplicht in volgende binnenruimtes:
  • Winkels en winkelcentra
  • Zorginstellingen
  • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen en gerechtsgebouwen
  • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder: schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • Erediensten
 • Het Covid Safe Ticket:
  • Voor evenementen vanaf 200 personen binnen
  • Voor evenementen vanaf 400 personen buiten
  • Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht
 • Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen
 • Testbeleid - de testcentra blijven open tijdens de winterperiode
 • Organisatie van de derde vaccinatieprik van zodrra een herhalingsdosis wetenschappelijk wordt aangetoond
Meer info op Lex4You.
REV 27.10.2021
Wat doe ik bij een eventuele daling in mijn omzet?

In de huidige situatie is het mogelijk dat u als ondernemer een daling ziet in uw omzet. Klanten blijven weg, u bent getroffen door het virus, u moet (deeltijds) sluiten of u zit vast in het buitenland en kunt daardoor uw activiteiten niet uitoefenen. 

U kunt steeds een verlaging vragen van uw sociale bijdragen. U heeft als ondernemer ook de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen. 

Is de daling groter dan verwacht en ondervindt u financiële problemen? Dan kunt u beroep doen op een betalingsuitstel en overbruggingsrecht.  

Voor meer info zie onze Lex4You artikels:

Sociale bijdragen

Wat is de impact van uw uitstel van betaling?
Topic Impact
Uw sociale rechten: pensioen, kinderbijslag, ziekte-uitkering,..  Een uitstel heeft geen impact op uw sociale rechten! U moet wel betalen voor de uitgestelde vervaldatum.
Wettelijke verhogingen wegens laattijdige betalingen Zodra u de sociale bijdragen betaalt vóór de uitgestelde datum, worden deze verhogingen automatisch geannuleerd.
Fiscaal - personenbelasting Uw sociale bijdragen zijn enkel fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. Als u de betaling van uw sociale bijdragen uitstelt naar volgend jaar, kan u deze betaling niet fiscaal aftrekken van uw personenbelasting dit jaar.
Fiscaal - VAPZ Bij wijze van éénmalige administratieve tolerantie werd beslist om de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2020 gestorte premies van de VAPZ niet te verwerpen, op voorwaarde dat u een uitstel van uw bijdragen heeft verkregen.
Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2021 te verkrijgen, zal u in orde moeten zijn met zijn bijdragen van 2021 en de overgedragen bijdragen van 2020 die in 2021 vervallen.  Indien u niet al uw bijdragen in 2021 heeft betaald, zijn de VAPZ-premies niet aftrekbaar.  Dit heeft echter geen invloed op de aftrekbaarheid van de VAPZ-premies die in 2020 worden afgetrokken.
Liquiditeit Om te voorkomen dat uw liquiditeitsproblemen zou hebben door de uitgestelde bijdragen tegelijk met de bijdragen voor 2021 te moeten betalen, raden wij u aan om zo snel mogelijk uw sociale bijdragen dit jaar te betalen.
Uitstel en niet kunnen betalen in 2021- vrijstelling Verlies van uw sociale rechten en risico op terugbetaling van ontvangen uitkeringen. Bovendien verliest u ook het automatisch kwijtschelding van verhogingen.  

Vraag uw vrijstelling aan voor 2020 vóór 31/03/2021 

Of vraag een kwijtschelding van de verhogingen aan zodra uw hoofdbijdragen zijn betaald. 
Impact op SSS/ uitstel bedrijfsvoorheffing? Variabel, neem contact op met uw boekhouder.

Een uitgestelde sociale bijdragen al eerder betalen? Goed idee!
Gebruik dan het rekeningnummer BE78 3101 1397 5086 (BIC BBRUBEBB) met de referentie op uw laatste factuur of vermeld uw rijksregisternummer als referentie. 

 
Is er een uitstel, vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen voorzien?

Ja. De maatregel inzake uitstelling van de sociale bijdragen is van toepassing op iedere zelfstandige (alle categorieën) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

Kan ik rechtstreeks contact opnemen met het RSVZ?

Ja, sinds maandag 16 maart is het call center van het RSVZ versterkt. Ondernemers die vragen hebben over de economische en financiële gevolgen naar aanleiding van het coronavirus kunnen elke werkdag van 08:00 tot 20:00 uur bellen naar het gratis nummer 0800/12.018

Het RSVZ kan op dit nummer informatie geven over de rechten van de zelfstandige ondernemers en over de maatregelen die de federale regering heeft ingevoerd (bv: de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen, het recht op een vervangingsinkomen, de fiscale maatregelen en de economische werkloosheid).  

Overbruggingsrecht

Wie heeft nog recht op het dubbel overbruggingsrecht?
01/10/2021
De dubbele financiële tegemoetkoming wordt niet verlengd tot voorbij 30 september 2021, net zomin als de versoepelingen aan het stelsel van het klassieke overbruggingsrecht. Laatstgenoemde maatregelen zullen bijgevolg feitelijk niet meer van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2021.


Heeft u vragen? 
Neem contact met ons op via mybusiness@securex.be of op het nummer 078 05 90 18.
 
Wat houdt het nieuwe overbruggingsrecht voor 2021 in?

Ter ondersteuning van de zelfstandigen van wie hun ondernemingen gedwongen werden te sluiten als gevolg van de beperkende maatregelen genomen door de overheid, kan een aanvraag tot het overbruggingsrecht worden ingediend. Ook zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren, of zelfstandigen die een omzetdaling hebben, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Afhankelijk van uw statuut en situatie, bestaan er verschillende soorten overbruggingsrechten. Lees hier na op welk overbruggingsrecht u mogelijks recht heeft.

REV. 11/02/2021

Wat is de fiscale impact van het overbruggingsrecht als tijdelijke crisismaatregel?  
Heeft u in 2020 geprofiteerd van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht? Onze tabel op Lex4You helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte. 

Meer info via onze blog Lex4You

Telewerk

Telewerk als alternatief? Hoe pak ik dit aan? Enkele tips

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
 
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 
3. Maak een duidelijk planning op
 
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
 
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Ziekte

Heeft u het als zelfstandige psychologisch zwaar als gevolg van de coronacrisis?
Gratis telefoonnummer voor zelfstandigen in nood

N.a.v. de gevolgen van de coronacrisis, kan het psychologisch zwaar zijn voor de zelfstandigen (burn-out, depressie of zelfmoord). Daarom heeft minister Ducarme het gratis nummer 0800 20 118 in het leven geroepen waar u als zelfstandige wordt doorverwezen naar de juiste hulverleners. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen | David Clarinval (belgium.be)  
Wat als ik besmet ben met het coronavirus? 
U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. 
Veelgestelde vragen over COVID-19

Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer informatie

Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer informatie

Boekhouders

Vind de antwoorden op de vragen van uw klanten, of het nu gaat om zelfstandigen of werkgevers.

Meer informatie

Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer informatie

Werknemers

Met een toenemend aantal besmettingen door COVID-19 zit u waarschijnlijk met tal van vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons!