Zelfstandige
 
 
 

Stopzetting wegens faillissement

Uw bedrijf was niet zo succesvol als u gehoopt had. Of u stootte op een grote hindernis op uw weg naar succes. En nu bent u failliet. Wat moet u doen? Hoe krijgt u de

Stappen om het faillissement aan te vragen

Maak een afspraak met uw ondernemingsloket om uw onderneming te schrappen. Hebt u een vennootschap? Dan moet u de stopzetting van uw activiteit en uw faillissement ook registreren bij de griffie van de handelsrechtbank. Neem contact op met uw notaris voor hulp bij de stappen die u moet zetten.

Faillissementsuitkering

Wist u dat u recht hebt op een faillissementsuitkering die u de tijd geeft om weer op verhaal te komen? U moet gewoon een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds vóór het einde van het trimester dat volgt op dat waarin het faillissement werd uitgesproken. Het sociaal verzekeringsfonds neemt een beslissing op basis van de informatie die u indiende.

Werkhervatting

U laat zich niet ontmoedigen en hebt al een idee voor een nieuwe start als zelfstandige. Natuurlijk kunt u opnieuw een commerciële activiteit starten zodra u dat wenst. Er is één uitzondering: als een ernstige fout van u aan de basis ligt van het faillissement. De handelsrechtbank kan u dan een verbod opleggen om opnieuw met een handelsactiviteit te starten.