Publieke sector
 
 
 

Optimale arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers

Arbeidsomstandigheden zijn vaak meetbaar: stof, solventen, lichtsterkte, temperatuur, geluid, ... Maar daarnaast spelen ook ergonomische elementen een belangrijke rol: de algemene inrichting van de werkplek, een optimale plaatsing van de werkposten tegenover elkaar en in de gehele beschikbare ruimte, ...

Een werkplek die aan uw medewerker aangepast is, verhoogt zijn inzetbaarheid. Daar zetten we alles voor in het werk.

Drie domeinen

Sommige stoffen of omgevingen zijn gevaarlijk uit zichzelf. De belangrijkste gezondheidsbedreigende omstandigheden zijn:

  • Chemische agentia: brandbare, corrosieve en explosieve stoffen, gassen die schadelijk zijn bij inademing, mutageen of giftig, ...
  • Fysische agentia: overmatige warmte of koude, trillingen, geluidshinder, luchtvochtigheid, lichtsterkte, ...
  • Biologische agentia – virussen en bacteriën, MRSA-besmetting, legionella, ...

Geïntegreerde aanpak

We analyseren eerst met gespecialiseerd materiaal hoe groot de risico’s zijn en waar ze zich precies voordoen. Zo grijpt u heel doelgericht in en beperkt u gevaren voor uw medewerkers.

Het aanbod van Securex is modulair opgebouwd: u kunt alles uitbesteden of voor bepaalde modules kiezen:

Module 1: Proactief ontwerpen om risico’s te voorkomen

In de ontwerpfase van een nieuwe werkpost kunt u al veel problemen voorkomen. Securex helpt u om onveilige elementen uit de ontwerpen te halen en geeft advies over veilige ontwerpen.

Module 2: Uitvoeren van een risicoanalyse en kwantificeren van risico’s

Securex bepaalt en evalueert de verschillende risico’s i.v.m. arbeidshygiëne: chemische, biologische en fysische agentia.

Module 3: Collectieve bescherming

Securex helpt u bij het reduceren van de blootstelling aan de bron. Samen met u zoeken we naar alternatieve producten, een gesloten systeem, een afzuiging aan de bron, lokale ventilatie, omkasten van geluidsbronnen, plaatsen geluidsabsorberende wanden en plafonds... Na plaatsing volgen we de verbetering op door metingen en biomonitoring.

Module 4: Persoonlijke bescherming

Securex helpt u bij het invoeren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Wij verzorgen de verschillende stappen in de aankoop ervan: selectie van de nodige middelen en/of apparatuur, de aankoop, de instructies en de opvolging.

Module 5: Opleiding en bewustmaking

We leren uw medewerkers veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en omstandigheden. Echter, ze zullen de preventiemaatregelen in uw bedrijf maar echt opvolgen als ze de risico’s kennen en vertrouwd zijn met de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Schakel Securex in

Securex ontwikkelde concrete actieplannen om chemische, fysische en biologische agentia op uw werkvloer te lijf te gaan: