Grote onderneming
 
 
 

Ondernemingsraad

Elke onderneming (technische bedrijfseenheid) met gemiddeld ten minste 100 werknemers moet sociale verkiezingen organiseren om personeelsvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad aan te stellen.

Wat is een ondernemingsraad?

De ondernemingsraad (OR) is – net zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk – een overlegorgaan. Daarin zetelen vertegenwoordigers van werkgever en werknemers.

De ondernemingsraad heeft onder meer vier belangrijke opdrachten in de onderneming. De raad bestaat uit een werkgevers- en een werknemersdelegatie.

Opdrachten van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft onder meer vier bijzondere opdrachten.

Informatieopdracht

De ondernemingsraad krijgt van de werkgever informatie. Twee soorten inlichtingen zijn van belang:

  • economische en financiële inlichtingen: concurrentiepositie van het bedrijf, productiviteit, overheidssteun, jaarrekeningen, enz.;
  • sociale inlichtingen: personeelsbestand, cijfermatige voorspellingen voor inkrimping of uitbreiding van het werkvolume, enz.

De opdracht van de OR is om deze informatie door te spelen naar het personeel van de onderneming – met de nodige voorzichtigheid tot vrijwaring van de bedrijfsbelangen.

Adviesverlening

De ondernemingsraad geeft voorafgaand advies over bepaalde thema’s.

Een voorbeeld? De werkgever plant maatregelen die hun weerslag hebben op de arbeidsorganisatie. Dan moet de werkgever het advies van de leden van de ondernemingsraad inwinnen.

Beslissingsbevoegdheid

In sommige gevallen heeft de ondernemingsraad ook beslissingsbevoegdheid. Zoals om vakantiedagen ter vervanging van officiële feestdagen vast te leggen, of om een nieuw arbeidsreglement goed te keuren.

Controlebevoegheid

De ondernemingsraad heeft ook een controleopdracht. Hij moet waken over de strikte toepassing van de arbeidswetgeving en de sociale bescherming van de werknemers, en over de toepassing van elke algemene regelgeving die van belang is voor de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan wettelijke voorschriften of reglementen die voortvloeien uit een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of het arbeidsreglement, en aan collectieve sociale maatregelen die de werkgever eenzijdig invoert.

Organigram van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad is samengesteld uit een werknemers- en een werkgeversafvaardiging.

De werknemersafvaardiging

De werknemersafvaardiging in de ondernemingsraad wordt bij de sociale verkiezingen verkozen. Het is natuurlijk haar rol om de belangen van alle werknemers in het bedrijf te verdedigen.

De werkgeversafvaardiging

Deze afvaardiging bestaat uitsluitend uit personen met een directiefunctie. Deze functies worden vastgelegd in het kader van de procedure die aan de sociale verkiezingen voorafgaat. Het aantal werkgeversvertegenwoordigers mag niet groter zijn dan het aantal personeelsvertegenwoordigers.

De zaakvoerder of zijn plaatsvervanger treedt op als voorzitter van de OR. Zijn rol? De debatten leiden en ervoor zorgen dat de vergaderingen goed verlopen.

De secretaris

De secretaris wordt aangeduid binnen de groep van personeelsvertegenwoordigers. Hij staat de voorzitter bij. Zo verstuurt hij de oproepingsbrieven en stelt hij mee het proces-verbaal van de vergadering op.