Grote onderneming
 
 
 

Bescherming van kandidaten tegen ontslag

Kandidaten voor een mandaat als personeelsvertegenwoordiger in het CPBW of de OR genieten een speciaal statuut en krijgen immers een ontslagbescherming – of ze nu worden verkozen of niet.

Duur van de bescherming

De beschermingsperiode begint dertig dagen voor de dag waarop het bericht dat de verkiezingsdatum vastlegt (X-30), wordt uitgehangen. Normaal loopt de bescherming vier jaar later af, bij de vernieuwing van het CPBW en/of de OR. Wordt de niet-verkozen kandidaat beschermd? Ja, maar de bescherming van een niet-verkozen kandidaat die zich bij minstens twee verkiezingen voorstelde maar niet werd verkozen, eindigt twee jaar na de officiële bekendmaking van de resultaten van de tweede verkiezing.

Periode van verborgen bescherming

Wat houdt de ‘periode van verborgen bescherming’ in? Het gaat om de periode tussen het begin van de beschermingsperiode van de kandidaten (X-30) en de bekendmaking van de kandidatenlijsten bij de werkgever (X+35). Tijdens die 65 dagen zijn alle werknemers van het bedrijf virtueel tegen ontslag beschermd. Waarom? Zolang de kandidatenlijsten niet officieel zijn bekendgemaakt, kunnen alle werknemers zich eventueel nog kandidaat stellen en krijgen ze dus ontslagbescherming.

 

Redenen voor ontslag van beschermde werknemers

Ontslag blijft nog mogelijk ondanks de bescherming. U kunt in twee gevallen toch ontslag geven:

  • in geval van ontslag om ernstige reden vastgesteld door de arbeidsrechtbank;
  • in geval van ontslag om economische of technische redenen die vooraf door het paritair comité werden erkend.

Sancties bij onregelmatig ontslag van een beschermde werknemer

Ontsloeg u een werknemer ook al heeft hij recht op ontslagbescherming? Weet dan dat hij kan eisen dat u hem opnieuw aanwerft.

Bij re-integratie

Bij re-integratie van een werknemer, moet de werkgever het loonverlies van de werknemer betalen, en de patronale en persoonlijke bijdragen die bij het loon horen, aan de sociale zekerheid storten. U denkt dus het best twee keer na voor u een werknemer ontslaat.

Bij weigering van re-integratie

Weigert u om de ontslagen werknemer opnieuw in dienst te nemen? Dan moet u een beschermingsvergoeding betalen. Deze bestaat uit een forfaitaire vergoeding en uit een variabele toelage en kan schommelen tussen twee en acht jaar loon. Besef dat u deze vergoeding ook moet betalen als de werknemer de arbeidsovereenkomst verbreekt wegens een ernstige fout in hoofde van de werkgever. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook als u de beslissing van de arbeidsrechtbank negeert  wanneer deze geen ernstige fout in hoofde van uw werknemer vaststelt, en beslist dat de arbeidsovereenkomst verder moet worden uitgevoerd.

Forfaitaire vergoeding

De forfaitaire vergoeding is gelijk aan het brutoloon van:

  • twee jaar als de werknemer minder dan tien jaar anciënniteit heeft in de onderneming;
  • drie jaar als de werknemer tussen tien en twintig jaar anciënniteit heeft in de onderneming;
  • vier jaar als de werknemer meer dan twintig jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

Variabele vergoeding

De variabele vergoeding komt overeen met het loon waarop de werknemer recht zou hebben als hij zijn functie was blijven uitoefenen.

Als er geen vraag tot re-integratie is

Eist uw werknemer niet dat u hem weer in uw onderneming opneemt? Dan moet u toch de hierboven beschreven vergoedingen betalen.

Zit u met een moeilijke vraag? Vraag advies aan onze experts. Ze helpen u bij de stappen die u moet zetten en geven u advies, zodat u onaangename verrassingen vermijdt.