Wijziging van de opleidingsvereisten

Actualiteit

 

Organisatie van interne diensten: de nieuwe sectoren in de lijst van risicobedrijven

Einde mei 2014 meldden we dat er twee belangrijke teksten1 verschenen over de preventie en bescherming op het werk. Een groot aantal bepalingen treedt pas op 1 januari 2016 in werking, andere zijn nu al van toepassing.


In deze nieuwsbrief gaan we verder in op twee nieuwe voorschriften. Naast een bijdrage over het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, gaan we in op de reorganisatie van de interne dienst voor preventie en bescherming waarmee een aantal sectoren te maken heeft.

Drie nieuwe sectoren in de lijst van risicobedrijven in het Koninklijk Besluit over de interne dienst

De sector waarin een bedrijf actief is, heeft zijn invloed op de organisatie van de interne dienst. Vooral dan op de kwalificaties waaraan de interne preventieadviseur moet voldoen.

De nieuwe wetgeving voegt drie sectoren toe aan de lijst van risicobedrijven:

  • vleesverwerkende nijverheid
  • gezondheidszorg
  • transport en opslag van goederen

De Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg2verwijst naar de codetabel NACEBEL 2008:

  • code 10.1 voor de vleesverwerkende nijverheid, in het bijzonder ‘de verwerking en conservering van vlees; de vervaardiging van vleesproducten’;
  • code 86 voor gezondheidszorg, in het bijzonder ‘ziekenhuisactiviteiten, activiteiten van artsen en tandartsen en andere activiteiten voor de menselijke gezondheid’;
  • codes 49, 50, 51, 52 en 53, in het bijzonder ‘vervoer te land en via leidingen, vervoer over water en door de lucht, opslag en ondersteunende diensten, en activiteiten van posterijen en koeriers’

Wat zijn de concrete gevolgen voor deze sectoren?

Werkgever behoort tot groep A B C *
Bij tewerkstelling van vanaf 200 werknemers 50 tot 199werknemers 1 tot 49 werknemers


*Bedrijven met minder dan 20 werknemers bij wie de zaakvoerder zelf de functie van preventieadviseur uitoefent, worden beschouwd als behorend tot groep D.

Moet de interne preventieadviseur een nieuwe opleiding volgen?

De verschuiving naar een categorie met hoger risico heeft soms als gevolg dat de interne preventieadviseur (IPA) niet de wettelijk vereiste opleiding kreeg.

Pro memorie: de groep waartoe het bedrijf behoort, bepaalt het niveau van de IPA-opleiding.
 

Groep A B C D
IPA Niveau 1 Niveau 2 Basiskennis Basiskennis
Adjunct PA Niveau 2 Basiskennis Basiskennis Basiskennis


Uw huidige preventieadviseur moet dus misschien een extra opleiding volgen.

Binnen welke periode?

De wetgever legt volgende regels vast voor werkgevers die van groep C of B naar A verschuiven:

  • De voorschriften voor de vereiste praktische ervaring als de preventieadviseur niet het vereiste diploma heeft om direct te worden toegelaten tot de opleiding, zijn niet van toepassing.
  • De opleiding voor niveau 1 moet worden doorlopen binnen de vier jaar na de overgang3.

De FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg stipt aan dat – naar analogie – dezelfde regels van toepassing zijn voor werkgevers die van groep C naar groep B overgaan.

Wacht dus niet en schrijf uw preventieadviseur in voor deze opleiding. Raadpleeg de lijst met instellingen die de opleidingen op niveau 1 en niveau 2 organiseren.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar cid.sep@securex.be.1 Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk en het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering.

2 Website van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg – Vorming en bijscholing van preventieadviseurs.


3 Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 over de opleiding en bijscholing van de interne en externe preventieadviseurs voor de preventie en bescherming op het werk – artikel 4 § 3.