Veelgestelde Vragen

 

Veelgestelde vragen

Het compromisvoorstel dat Monica De Coninck en de sociale partners op 5 juli bereikten roepen heel wat vragen op.

Hoewel we nog wachten op de definitieve wetteksten, geven we hier toch al een begin van antwoord op de veelgestelde vragen rond het nieuwe eenheidsstatuut.

Nieuwe opzegtermijnen

Zal het willekeurig ontslag voor arbeiders* blijven bestaan na 31 december 2013?

Aangezien het ontslag vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers gemotiveerd zal moeten worden zullen de bepalingen betreffende het willekeurig ontslag verdwijnen.

De regels rond de nieuwe motivatieplicht moeten echter nog door de sociale partners worden uitgewerkt. Dit zal gebeuren via een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

* Het ontslag van een arbeider die is aangeworven voor onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, instelling of dienst. De werkgever die zich schuldig maakt aan een willekeurig ontslag moet de werknemer een forfaitaire vergoeding betalen die overeenstemt met 6 maanden loon.

Wat zullen vanaf 1 januari 2014 de toepasselijke opzegtermijnen zijn wanneer de werknemer zelf zijn ontslag indient?

Dit punt komt niet aan bod in het compromisvoorstel. De sociale partners en de wetgever zullen dit nog verder bepalen.

Wat zal er gebeuren met de proefperiode na 31 december 2013?

In principe zal de proefperiode verdwijnen vanaf 1 januari 2014. Deze clausule, die het gebruik van kortere opzegtermijnen toelaat, zal niet meer nodig zijn. Er zullen immers lagere opzegtermijnen gelden bij het begin van de tewerkstelling.

Wat met een ontslag tussen 9 juli en 31 december 2013 ? Is er een risico dat uw ontslagen werknemer naar de rechtbank stapt?

Een risico op betwisting is niet uit te sluiten. Dit is evenwel veel kleiner geworden omdat de sociale partners tot een compromisvoorstel zijn gekomen. De huidige opzegtermijnen moeten voorlopig verder worden toegepast.

Wat de werknemers betreft die reeds bij de werkgever in dienst waren voor 1 januari 2014, zullen de nieuwe opzegtermijnen bijgeteld worden bij de 'vastgeklikte' termijnen?

Ja. Voor de werknemers die reeds in dienst zijn bij de werkgever voor 1 januari 2014 zal er inderdaad een dubbele telling moeten gebeuren:

    • op 31 december 2013 zullen de rechten van deze werknemers worden vastgeklikt;
    • vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe telling waarbij de anciënniteit van deze werknemers terug op nul wordt gezet.

 

Bij ontslag zal de opzegtermijn dus bestaan uit de vastgeklikte termijn en de nieuw opgebouwde termijn. Voorbeeld: een bediende heeft op 31 december 2013 recht op een opzegtermijn van 3 maanden (huidig stelsel). Hij wordt in de loop van 2016 ontslagen. Hij zal recht hebben op een opzegtermijn van 3 maanden + 12 weken, hetzij 25 weken in totaal.

Hoe worden de rechten voor hogere salarissen** op 31 december 2013 vastgeklikt – via het gebruik van de formule Claeys?

Ook dit punt moeten de sociale partners en wetgever nog verder uitwerken.

**Meer dan 64.508 euro jaarlijks brutoloon (bedrag geldig voor 2013)

Moeten de rechten van de arbeiders voor het verleden ook vastgeklikt worden?

Ja, indien ze reeds in dienst waren bij de werkgever voor 1 januari 2014 zal er ook voor hen een dubbele telling gebeuren. Bovendien zullen ze genieten van een correctiemechanisme waarbij men op de datum van het ontslag zal gaan kijken naar de opzegtermijn in het nieuwe systeem op basis van hun werkelijke anciënniteit. Dit mechanisme moet ook nog verder bepaald worden.

Hoe zal het vastklikken op 31 december 2013 in de praktijk gebeuren?

Ook dit punt moeten de sociale partners en wetgever nog verder uitwerken.

Zullen medewerkers die vanaf 1 januari 2014 starten bij een nieuwe werkgever onmiddellijk onder de nieuwe opzegregels vallen?

Ja. De nieuwe regels zullen immers vanaf 1 januari 2014 gelden. Voor werknemers in dienst bij een werkgever vanaf 1 januari 2014 ten vroegste hoeft er dus ook geen dubbele telling te gebeuren, omdat er geen vroegere rechten worden vastgeklikt.

Wat met het recht op outplacement? Zal de nieuwe regeling de huidige verplichting voor de 45-plussers die ontslagen worden vervangen?

Er zal vanaf 1 januari 2014 in een veralgemening van het recht op outplacement worden voorzien vanaf een bepaalde anciënniteit. Het is nog niet 100% duidelijk of deze nieuwe regeling de huidige regeling zal vervangen. Waarschijnlijk zullen de twee systemen naast mekaar blijven bestaan. Het is afwachten wat het antwoord van de wetgever zal zijn.

Carensdag

Zal de carensdag betaald worden?

Neen, de carensdag zal verdwijnen en geïntegreerd worden in de periode gewaarborgd loon.

Zal de carensdag voor de bedienden in proeftijd ook wegvallen?

Ja, de carensdag wordt vanaf 1 januari 2014 afgeschaft zowel voor de arbeiders als de bedienden.

Arbeidsovereenkomst / arbeidsreglement


Moeten op 1 januari 2014 alle arbeidsovereenkomsten aangepast worden? Wat met het arbeidsreglement?

De noties 'arbeider' en 'bediende' blijven voorlopig bestaan. De arbeidsovereenkomsten moeten in principe niet worden aangepast. Indien de arbeidsovereenkomst specifieke bepalingen rond de opzeg bevatten, kan het echter wel raadzaam zijn om deze te updaten.

Uw arbeidsreglement zal echter wel in overeenstemming met de nieuwe wetgeving moeten worden gebracht. Securex zal u hierbij bijstaan.