Groep Securex
 
 
 
 

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisator

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die Securex Consult NV (met maatschappelijke zetel in Tervurenlaan 43, 1040 Brussel) vanaf juni 2011 organiseert voor zijn panelleden, tenzij voor een bepaalde wedstrijd een aangepast reglement wordt voorzien.

Artikel 2: Voorwaarden tot deelname

De wedstrijd is open voor iedereen die op het moment van de bevraging actief lid is van het Securex panel en die de vragenlijst volledig heeft ingevuld.

Elke deelnemer kan per wedstrijd slechts eenmaal deelnemen.

Personeelsleden van Securex kunnen niet deelnemen.

Artikel 3: Procedure – selectievoorwaarden

De deelnemers die alle vragen beantwoordden, moeten een extra vraag beantwoorden.

De winnaars zijn de personen die alle vragen correct beantwoorden en wiens antwoord op de extra vraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt.

Bij ex aequo wint de deelnemer wiens deelnemingsformulier het eerst werd ontvangen.

De verwerking van de vragenlijsten gebeurt door Securex Consult NV, onder de controle van Emely Theerlynck.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die men kan winnen, worden bekendgemaakt op de website www.securexpanel.be.
Indien een prijs niet meer leverbaar is, behoudt Securex Consult NV zich het recht deze te vervangen door een gelijkwaardige prijs. De winnaars worden hiervan op de hoogte gebracht.

De prijs is niet inruilbaar tegen geld of andere goederen of diensten.

Securex Consult NV is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Securex Consult NV.

Er wordt geen enkele communicatie gevoerd over het verloop van de wedstrijden en de antwoorden op de wedstrijdvragen.

Artikel 5: bekendmaking

Winnaars worden via e-mail verwittigd ten laatste 2 maanden na de trekking. Deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Securex Consult NV is niet gehouden het geregistreerde e-mailadres van de deelnemers te verifiëren.

De winnaar dient zijn/haar adresgegevens op te geven uiterlijk 30 dagen na verzending van de verwittigingsmail.

Indien deze gegevens niet tijdig worden bevestigd of niet correct blijken te zijn, vervalt het recht op de prijs, zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie, vergoeding of recuperatie.

Artikel 6: publicatie winnaars

Securex Consult NV publiceert de naam, van elke winnaar en vermeldt de gewonnen prijs op de website www.securex.be/panel

De winnaars worden gegroepeerd per vragenlijst waarin de prijzen werden getrokken.

Artikel 7: persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die Securex Consult NV verzamelt over de deelnemers, vallen onder de bepalingen van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Securex Consult NV verbonden organisaties.

Overeenkomstig deze bepalingen heeft u toegang tot deze gegevens om aanpassing of verwijdering ervan te vragen.

Voor meer informatie aangaande onze privacy policy klik hier.

Artikel 8: Instemming

Het feit dat u deelneemt aan de wedstrijden van Securex Consult NV impliceert dat u instemt met het huidige reglement, volledig en zonder voorwaarden.

Artikel 9: Verschillende schikkingen

Securex Consult NV behoudt zich het recht om deze wedstrijd (of een deel ervan) aan te passen, op te schorten, te verkorten of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. De beslissingen van Securex Consult NV zijn onherroepelijk.

In geval van misbruik of fraude, behoudt Securex Consult NV zich uitdrukkelijk het recht om de deelnemer(s) uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

Securex Consult NV behoudt zich het recht om de keuze van de prijzen, een onderdeel van het reglement of het verloop van de wedstrijd aan te passen als onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten haar wil om dit rechtvaardigen.

Securex Consult NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de toegestuurde prijzen.

Securex Consult NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on-)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Securex Consult NV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • transmissies via het internet
  • slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Securex Consult NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting.

Artikel 10: Vragen om informatie - klachten

Alle vragen voor informatie / alle klachten met betrekking tot de wedstrijd mogen gericht worden naar hrresearch@securex.be