Groep Securex
 
 
 
 

Privacy Policy

Algemeen

Securex Consult NV hanteert de meest strikte normen ter bewaking van de persoonlijke gegevens van respondenten. De verwerking van de gegevens verkregen ten gevolge van de enquête is bovendien onderworpen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hierbij geven wij de garantie dat geen enkele informatie of vertrouwelijke inlichting op individueel niveau, waarvan wij kennis hebben genomen of zouden kunnen hebben genomen in het kader van deze enquête, zal worden gebruikt, zowel tijdens de enquêtering als na de stopzetting hiervan. De antwoordpatronen van respondenten zullen enkel worden aangewend met het oog op fundamenteel onderzoek.

Dataverzameling

Securex Consult NV maakt geen identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.
Securex Consult NV respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nooit op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt vertrouwelijk behandeld worden.

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Securex Consult NV neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen, bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Securex consult NV, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken. Onze medewerkers zijn gehouden aan beroepsgeheim.

Persoonsgegevens wijzigen

Conform de regels van de privacycommissie kunt u uw gegevens online beheren. Hiervoor heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig. Het wachtwoord kiest u zelf bij de inschrijving in het panel. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kan u dit opnieuw opvragen via onze site. U krijgt een mail ter bevestiging.

Uitschrijven en deelname stopzetten

Alle panelleden en respondenten hebben op elk tijdstip de mogelijkheid om zich uit te schrijven uit het panel of om de deelname aan een enquête stop te zetten. Uitschrijven uit het panel kan hier.

Mail een vriend

Op onze website kunt u vrienden uitnodigen om ook lid te worden van het Securex Panel. Hierbij vragen wij zowel naar uw naam en e-mailadres, als naar e-mailadres(sen) van uw vrienden. We gebruiken deze adressen voor het sturen van een éénmalige uitnodiging om de betreffende informatie op onze website te bezoeken. De e-mailadressen worden niet opgeslagen voor ander gebruik.

Wijzigingen

Securex Consult NV reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Daarnaast zullen wij hiervan ook berichten op onze homepage.

Contact

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons via hrresearch@securex.be of via Securex Consult NV met sociale zetel in Tervurenlaan 43, 1040 Brussel.